သန ၇.၂: အေကၠာသသုတ္

၁၈၈။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇျဂဳိဟ္ျပည္ ရွဥ့္နက္တို႔ကို အစာေကြၽး၍ ေမြးရာျဖစ္ ေသာ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ”ဘာရဒြါဇအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ပုဏၰားသည္ ရဟန္းေဂါတမ၏ အထံ၌ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ ရဟန္းျပဳသတတ္”ဟု အေကၠာသက ဘာရဒြါဇပုဏၰား ၾကားေသာေၾကာင့္ အမ်က္ထြက္သည္ ႏွလံုးမသာသည္ ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္း ကပ္လ်က္ ပရိသတ္အလယ္ မဖြယ္မရာျဖစ္ကုန္ေသာ ၾကမ္းၾကဳတ္ကုန္ေသာ စကားတို႔ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား ကို ဆဲေရး၏၊ ၿခိမ္းေျခာက္၏။

ဤသို႔ ဆဲေရး, ၿခိမ္းေျခာက္သည္ ရွိေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အေကၠာသကဘာရဒြါဇပုဏၰားကို ”ပုဏၰား ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ သင္၏ ဧည့္သည္ျဖစ္သည့္ အေဆြခင္ပြန္း, ေဆြမ်ဳိး သားခ်င္းတို႔သည္ လာကုန္၏ေလာ”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ တစ္ရံတစ္ခါ အကြၽႏု္ပ္၏ ဧည့္သည္ ျဖစ္ေသာ အေဆြခင္ပြန္း , ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္ လာပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ”ပုဏၰား ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ သင္သည္ ထိုအေဆြခင္ပြန္း, ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔အား ခဲဖြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ စားဖြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ လ်က္ဖြယ္ကိုလည္းေကာင္း ေပးသည့္မဟုတ္ေလာ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ တစ္ရံတစ္ခါ အကြၽႏု္ပ္သည္ အေဆြခင္ပြန္း, ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔အား ခဲဖြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ စားဖြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ လ်က္ဖြယ္ကိုလည္းေကာင္း ေပးပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ပုဏၰား ထိုသူတို႔သည္ အကယ္၍ မခံယူကုန္သည္ျဖင့္အံ့၊ ထိုဥစၥာသည္ အဘယ္သူအား ေရာက္သနည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ ထိုသူတို႔သည္ အကယ္၍ မခံယူကုန္သည္ ျဖစ္အံ့၊ ထိုဥစၥာသည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ အားသာလွ်င္ ေရာက္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ပုဏၰား ဤအတူသာလွ်င္ အၾကင္အေၾကာင္းေၾကာင့္ သင္သည္ မဆဲေရးထိုက္ကုန္ေသာ ငါတို႔ကို ဆဲေရး၏၊ မခ်ဳပ္ခ်ယ္ထိုက္ကုန္ေသာ ငါတို႔ကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္၏၊ မေခ်ာက္ခ်ား ထိုက္ကုန္ေသာ ငါတို႔ကို ေခ်ာက္ခ်ား၏၊ သင္၏ ထိုဆဲေရးျခင္းစသည္တို႔ကို ငါတို႔ မခံယူကုန္၊ ပုဏၰား ဤဆဲေရးျခင္းစသည္သည္ သင့္အားသာလွ်င္ ေရာက္၏၊ ပုဏၰား ဤဆဲေရးျခင္းစသည္သည္ သင့္အားသာ လွ်င္ ေရာက္၏။

ပုဏၰား စင္စစ္ အၾကင္သူသည္ ဆဲေရးတတ္ေသာသူကို ျပန္၍ ဆဲေရး၏၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္တတ္ေသာသူကို ျပန္၍ ခ်ဳပ္ခ်ယ္၏၊ ေခ်ာက္ခ်ားတတ္ေသာသူကို ျပန္၍ ေခ်ာက္ခ်ား၏၊ ပုဏၰား ဤသူကို အတူခံစားသည္ ျပဳတုံ႔ျပဳသည္ မည္၏ဟု ဆိုအပ္၏။ ထိုငါတို႔သည္ သင္ႏွင့္ အတူ ခံစားဖက္ မဟုတ္ကုန္၊ ျပဳတုံ႔ မျပဳကုန္၊ ပုဏၰား ဤဆဲေရးျခင္း စသည္သည္ သင့္အားသာလွ်င္ ေရာက္၏၊ ပုဏၰား ဤဆဲေရးျခင္း စသည္သည္ သင့္အားသာလွ်င္ ေရာက္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ မင္းႏွင့္ တကြေသာ ပရိတ္သတ္သည္ အသွ်င္ေဂါတမကို ”ရဟန္းေဂါတမသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္၏”ဟု သိ၏၊ ယင္းသို႔ သိလ်က္ အသွ်င္ေဂါတမ သည္ အမ်က္ထြက္ဘိ၏ဟု ဆို၏။

”ပုဏၰား ယဥ္ေက်းေသာ တရားႏွင့္အညီ အသက္ေမြးေလ့ရွိေသာ သစၥာေလးပါး တရားကို ေကာင္းစြာ သိ၍ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ၿငိမ္သက္ေသာ စိတ္ရွိေသာ တာဒိဂုဏ္ႏွင့္ ျပည္႕စံုေသာ အမ်က္မထြက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား အမ်က္ ထြက္ျခင္းသည္ အဘယ္အက်ဳိးရွိအံ့နည္း။

အၾကင္သူသည္ အမ်က္ထြက္သူကို ျပန္၍ အမ်က္ထြက္၏၊ ထိုသူ သည္သာ ထို အမ်က္ထြက္ေသာသူကို ျပန္၍ အမ်က္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ ယုတ္မာ၏။ အမ်က္ထြက္သူကို ျပန္၍ အမ်က္မထြက္သူသည္ ေအာင္ႏိုင္ ခဲေသာ ရန္စစ္သည္ကို ေအာင္ႏိုင္သည္ မည္၏။

အၾကင္သူသည္ အမ်က္ထြက္ေသာ သူတစ္ပါးကို သိသည္ရွိေသာ္ သတိႏွင့္ျပည့္စံု သည္ျဖစ္၍ အမ်က္ကို ၿငိမ္းေအးေစ၏၊ (ထိုအမ်က္ကို မတုံ႔ျပန္ေသာ သူသည္) မိမိသူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို က်င့္သည္ မည္၏။

အၾကင္သူတို႔သည္ (သစၥာေလးပါး) တရား၌ မသိမလိမၼာၾကကုန္၊ (ထိုသူတို႔သည္) မိမိသူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔အား အမ်က္ၿငိမ္းေစေသာ ကုစားျခင္းအားျဖင့္ ကုစား သူကို လူမိုက္ဟူ၍ မွတ္ထင္ကုန္၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ ရွိေသာ္ အေကၠာသကဘာရဒြါဇပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပစြ။ပ။ ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ေဂါတမကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သံဃာေတာ္ကိုလည္းေကာင္း ကိုးကြယ္ရာ ဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ေဂါတမ၏ အထံ၌ ရွင္အျဖစ္ကို ရလိုပါ၏၊ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရလိုပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

အေကၠာသကဘာရဒြါဇပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံ၌ ရွင္အျဖစ္ကို ရေလ၏၊ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရေလ၏၊ ရဟန္းျဖစ္၍ မၾကာျမင့္ေသးေသာ အသွ်င္အေကၠာသကဘာရဒြါဇသည္ တစ္ေယာက္တည္း ဆိတ္ ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္လ်က္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာ အားထုတ္ကာ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနသည္ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာသာလွ်င္ လူ႕ေဘာင္မွ (ရဟန္းေဘာင္) သို႔ ဝင္ေရာက္ (ရဟန္း) ျပဳၾကေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား လိုလားေတာင့္တအပ္ေသာ အတုမရွိေသာ အက်င့္ျမတ္၏ အဆံုးျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ကို မၾကာမီ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေန၏။ ”ပဋိသေႏၶေနမႈ ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ၿပီးၿပီ၊ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥ အလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာျပဳဖြယ္ မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု သိ၏။ အသွ်င္ဘာရဒြါဇသည္ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔တြင္ တစ္ပါး အပါအဝင္ ျဖစ္ေလသတည္း။
၃-အသုရိႏၵကသုတ္

၁၈၉။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇျဂဳိဟ္ျပည္ ရွဥ့္နက္တို႔ကို အစာေကြၽး၍ ေမြးရာျဖစ္ ေသာ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ”ဘာရဒြါဇအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ပုဏၰားသည္ ရဟန္းေဂါတမ၏ အထံ၌ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ (ရဟန္းျပဳ) သတတ္”ဟု အသုရိႏၵက ဘာရဒြါဇပုဏၰား ၾကားေသာေၾကာင့္ အမ်က္ထြက္သည္ ႏွလံုးမသာသည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္း ကပ္လ်က္ ပရိသတ္အလယ္ မဖြယ္မရာျဖစ္ကုန္ေသာ ၾကမ္းၾကဳတ္ကုန္ေသာ စကားတို႔ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား ကို ဆဲေရး၏၊ ၿခိမ္းေျခာက္၏။ ဤသို႔ ဆဲေရး, ၿခိမ္းေျခာက္သည္ ရွိေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ၌ အသုရိႏၵကဘာရဒြါဇပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”ရဟန္း ေအာင္ၿပီ၊ ရဟန္း ေအာင္ၿပီ”ဟု ဆို၏-

”ပုဏၰား ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စကားကို ဆိုေသာ သူမိုက္သည္ စကားမွ်ျဖင့္ (သူတစ္ပါးကို) ေအာင္ၿပီဟူ၍ ေအာက္ေမ့၏၊ ပညာရွိပုဂၢိဳလ္၏ အၾကင္သည္းခံမႈ သည္ ရွိ၏၊ ထိုသည္းခံမႈသည္သာ ထိုပညာရွိအား ေအာင္ျမင္ျခင္း ျဖစ္၏။

အၾကင္သူသည္ အမ်က္ထြက္သူကို ျပန္၍ အမ်က္ထြက္၏၊ ထိုသူသည္သာ ထို အမ်က္ထြက္ေသာသူကို ျပန္၍ အမ်က္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ ယုတ္မာ၏။ အမ်က္ထြက္ သူကို ျပန္၍ အမ်က္ မထြက္သူသည္ ေအာင္ႏိုင္ခဲေသာ ရန္စစ္သည္ကို ေအာင္ႏိုင္ သည္ မည္၏။

အၾကင္သူသည္ အမ်က္ထြက္ေသာ သူတစ္ပါးကို သိသည္ ရွိေသာ္ သတိႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ အမ်က္ကို ၿငိမ္းေအး၏၊ (ထိုအမ်က္ကို မတုံ႔ျပန္ေသာ သူသည္) မိမိသူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို က်င့္သည္ မည္၏။

အၾကင္သူတို႔သည္ (သစၥာေလးပါး) တရား၌ မသိမလိမၼာၾကကုန္၊ (ထိုသူတို႔သည္) မိမိသူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔အား အမ်က္ၿငိမ္းေစေသာ ကုစားျခင္းအားျဖင့္ ကုစား သူကို လူမိုက္ဟူ၍ မွတ္ထင္ကုန္၏”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ အသုရိႏၵကဘာရဒါြဇပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါ၏။ပ။ သိ၏။ အသွ်င္ဘာရဒါြဇသည္ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္၏။