သန ၇.၆: ဇဋာသုတ္

၁၉၂။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ ဇဋာဘာရဒါြဇပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဂါထာျဖင့္ ရြတ္ဆိုေလွ်ာက္ထား၏ –

”ကိုယ္တြင္းသႏၲာန္တြင္ ဖဲြ႕ယွက္တတ္ေသာတဏွာ၊ ကိုယ္ပသႏၲာန္၌ ဖဲြ႕ယွက္တတ္ ေသာတဏွာ ယင္း (ကိုယ္တြင္း, ကိုယ္ပ၌ျဖစ္ေသာ) ဖဲြ႕ယွက္တတ္ေသာ တဏွာသည္ သတၱဝါအေပါင္းကို ဖြဲ႕ယွက္အပ္ပါ၏။ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား အရွင္ဘုရားအား ထို အေၾကာင္းကို ေမးေလွ်ာက္ပါ၏၊ ဤဖဲြ႕ယွက္တတ္ေသာ တဏွာကို အဘယ္သူသည္ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါအံ့နည္း”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပဋိသေႏၶပညာရွိ၍ ျပင္းစြာ အားထုတ္မႈရွိေသာ ရင့္က်က္သည့္ ပညာရွိေသာ (သံသရာေဘးကို) ႐ႈေလ့ရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ သီလ၌ တည္၍ (သမာဓိ) စိတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ (ဝိပႆနာ) ပညာကိုလည္းေကာင္း ပြားေစလ်က္ ဤဖဲြ႕ယွက္တတ္ ေသာ တဏွာကို ေျဖရွင္းႏိုင္၏။

အၾကင္ပုဂၢိဳလ္အား တပ္စြန္းမႈ ‘ရာဂ’၊ အမ်က္ထြက္မူ ‘ေဒါသ’၊ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’တို႔သည္ ကင္းျပတ္ကုန္၏၊ အာသဝကုန္ၿပီး ျဖစ္၍ ရဟႏၲာျဖစ္ကုန္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ဖဲြ႕ယွက္တတ္ေသာ တဏွာကို ေျဖရွင္းအပ္ၿပီ။

အၾကင္နိဗၺာန္၌ နာမ္သည္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္သည္လည္းေကာင္း၊ ထိပါးမႈဟူေသာ အမွတ္ ‘ပဋိဃသညာ’သည္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္၌ ျဖစ္ေသာ အမွတ္ ‘႐ူပသညာ’သည္လည္းေကာင္း အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္၏။ ဤနိဗၺာန္၌ ဖဲြ႕ယွက္တတ္ေသာ တဏွာသည္ ကင္းျပတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ ဇဋာဘာရဒြါဇပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါ၏။ပ။ အသွ်င္ဘာရဒြါဇသည္ ရဟႏၲာ ပုဂၢိဳလ္တို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္၏။