သန ၉.၁၁: အကုသလဝိတကၠသုတ္

၃၁။ အခါတစ္ပါး၌ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ေကာသလတိုင္း ေတာအုပ္တစ္ခု၌ ေန၏၊ ထိုအခါ ထို ရဟန္းသည္ ေန႔သန္႔စင္ရာသို႔ ကပ္သည္ရွိေသာ္ ကာမဝိတက္၊ ဗ်ာပါဒဝိတက္၊ ဝိဟႎသာဝိတက္ဟူေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္ဝိတက္တို႔ကို ၾကံစည္၏။ ထိုအခါ ထိုေတာအုပ္၌ စိုးအုပ္၍ ေနေသာ နတ္သည္ ထိုရဟန္းအား အစဥ္သနားျခင္းရွိသည္ ျဖစ္၍ အက်ဳိးစီးပြားကို အလိုရွိေသာေၾကာင့္ ထိုရဟန္းကို ထိတ္ လန္႔ေစလိုရကား ထိုရဟန္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ဂါထာျဖင့္ ရြတ္ဆို ေလွ်ာက္ထား၏။

”မသင့္ေလ်ာ္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ထိုသင့္ကို ဝိတက္တို႔ ကိုက္ခဲ အပ္၏၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို စြန္႔ေလာ့၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာအားျဖင့္ အဖန္တလဲလဲ ၾကံစည္ေလာ့။

ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္းေကာင္း၊ တရားေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သံဃာေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ သီလတို႔ကိုလည္းေကာင္း အာ႐ံုျပဳ၍ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’၊ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ကိုလည္းေကာင္း ယံုမွား မရွိ မူ၍ ရလတၱံ႕။ ထို႔ေနာက္ မ်ားစြာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိသည္ ျဖစ္၍ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳရလတၱံ႕”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ထိုအခါ ထိုရဟန္းသည္ ထိုနတ္ ထိတ္လန္႔ေစအပ္သည္ ျဖစ္၍ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။