သန ၉.၁: ဝိေဝကသုတ္

၂၂၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ေကာသလ တိုင္း ေတာအုပ္တစ္ခု၌ ေန၏၊ ထိုအခါ ထိုရဟန္းသည္ ေန႔သန္႔စင္ရာသို႔ ကပ္သည္ရွိေသာ္ တဏွာအိမ္ကို မွီ၍့ျဖစ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔ကို ၾကံ၏၊ ထိုအခါ ထိုေတာအုပ္၌ စိုးအုပ္၍ ေန ေသာ နတ္သည္ ထိုရဟန္းအား အစဥ္သနားသည္ ျဖစ္၍ အက်ဳိးစီးပြားကို လိုေသာေၾကာင့္ ထိုရဟန္းကို ထိတ္လန္႔ေစလိုရကား ထိုရဟန္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ဂါထာတို႔ျဖင့္ ရြတ္ဆို ေလွ်ာက္ထား၏-

”(ရဟန္း) သင္သည္ ဆိတ္ၿငိမ္မႈ ‘ဝိေဝက’ကို ေတာင့္တသည္ ျဖစ္၍ ေတာသို႔ ဝင္၏၊ သို႔ျဖစ္လ်က္ သင္၏ စိတ္သည္ အပျဖစ္ေသာ အာ႐ံုတို႔၌ က်က္စားဘိ၏၊ လူသားျဖစ္ေသာ သင္သည္ (အျခား) လူသားျဖစ္ေသာ သူ၌ အလို ‘ဆႏၵ’ ကို ပယ္ ေဖ်ာက္ေလာ့၊ ယင္းသို႔ ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ ရာဂကင္းသည္ျဖစ္၍ ခ်မ္းသာျခင္း ရွိသူ ျဖစ္ရလတၱံ႕။

သင္သည္ မေမြ႕ေလ်ာ္မႈကို စြန္႔ပါေလာ့၊ သတိရွိသူ ျဖစ္ပါေလာ့၊ သတိႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သင့္ကို ငါတို႔ ေအာက္ေမ့လိုပါကုန္၏။ ထိုစကား မွန္၏၊ တည္ရာ မရွိေသာ ဗလဝါမုခဝဲတည္းဟူေသာ ကိေလသာျမဴကို လြန္ႏိုင္ခဲ၏၊ သင့္ကို ကာမျမဴ သည္ အပါယ္သို႔ မေဆာင္ပါေစလင့္။

ေျမမႈန္႔ကပ္ေသာ ငွက္သည္ ကပ္ေသာျမဴကို ခါတြက္၍ က်ေစသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ရဟန္းသည္ လံုလႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ သတိႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္၍ ကပ္ေသာ ကိေလသာျမဴကို ခါတြက္လ်က္ က်ေစပါေလာ့”ဟု (ရြတ္ဆို ေလွ်ာက္ထား၏)။

ထိုနတ္ ထိတ္လန္႔ေစအပ္ေသာ ထိုရဟန္းသည္ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။