သန ၉.၆: အႏု႐ုဒၶသုတ္

၂၂၆။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါသည္ ေကာသလတိုင္း ေတာအုပ္တစ္ခု၌ ေန၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ အႏု႐ုဒၶါ၏ ေရွးက မယားျဖစ္ဖူးေသာ တာဝတႎသာနတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေသာ ဇာလိနီမည္ေသာ နတ္သမီး တစ္ေယာက္သည္ ထိုအသွ်င္အႏု႐ုဒၶါထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ဂါထာျဖင့္ ရြတ္ဆို ေလွ်ာက္ထား၏-

”အၾကင္အရပ္၌ ေရွးအခါက သင္ ေနဖူး၏၊ ထိုအရပ္၌ စိတ္ကို ေတာင့္တေလာ့၊ အလံုးစံုေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ တာဝတႎသာနတ္ျပည္တို႔၌ နတ္သမီး အေပါင္းတို႔ျဖင့္ ဝိုင္းအံု ျခံရံအပ္သည္ ျဖစ္၍ တင့္တယ္ခဲ့ဖူး၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

”နတ္သမီးတို႔သည္ကား သကၠာယဒိ႒ိ၌ တည္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ မေကာင္းေသာ လားရာ ရွိကုန္၏၊ ထိုနတ္သမီးတို႔သည္လည္း ဒုဂၢတိဘံုသို႔ ေရာက္ကုန္ေသး၏။ အၾကင္တာဝတႎသာနတ္တို႔ကို နတ္သမီးတို႔ ေတာင့္တအပ္ကုန္၏၊ ထို (တာဝတႎသာ) သတၱဝါတို႔သည္လည္း ဒုဂၢတိဘံုသို႔ ေရာက္ရကုန္ေသး၏”ဟု မိန္႔ဆို၏။

”အၾကင္သူတို႔သည္ မ်ားစြာေသာ အျခံအရံရွိေသာ တာဝတႎသာနတ္ျပည္၌ ေန ကုန္ေသာ နတ္သားတို႔၏ ေနရာျဖစ္ေသာ နႏၵဝန္ဥယ်ာဥ္ကို မျမင္ဖူးကုန္၊ ထိုသူတို႔သည္ ခ်မ္းသာကို မသိကုန္”ဟု (ဆို၏)။

”အမိုက္မ အၾကင္အျခင္းအရာျဖင့္ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔၏ စကားသည္ ရွိ၏၊ ထို စကားကို သင္ မသိ၊ အလံုစံုေသာ သခၤါရတို႔သည္ အျမဲ မရွိကုန္၊ ျဖစ္တတ္, ပ်က္ တတ္ေသာ သေဘာရွိကုန္၏၊ ျဖစ္ကုန္ၿပီး၍ ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ထိုသခၤါရတရားတို႔၏ ၿငိမ္း ရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သည္သာ ခ်မ္းသာ၏။ (ဤသို႔ေသာ စကားကို သင္ မသိ)။

ဇာလိနီနတ္သမီး နတ္ျပည္၌ ယခုအခါ (ငါ၏) တစ္ဖန္ ေနျခင္းသည္ မရွိေတာ့ၿပီ၊ ပဋိသေႏၶေနျခင္း သံသရာသည္ ကုန္ၿပီးၿပီ၊ ယခုအခါ တစ္ဖန္ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း သည္ မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု (ဆို၏)။