သန ၉.၉: ဝဇၨိပုတၱသုတ္

၂၂၉။ အခါတစ္ပါး၌ ဝဇၨိတိုင္းသား ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ေဝသာလီျပည္ ေတာအုပ္တစ္ခု၌ ေန၏၊ ထိုအခါ ေဝသာလီျပည္ ဝဇၨိတိုင္းသားအေပါင္းသည္ (နကၡတ္ပြဲသဘင္အလို႔ငွါ) တစ္ညဥ့္လံုး တီးမႈတ္ လွည့္ လည္၏၊ ထိုအခါ ထိုရဟန္းသည္ ေဝသာလီၿမိဳ႕၌ တူရိယာတီးမႈတ္သံ ေႂကြးေၾကာ္သံကို ၾကား၍ ငိုေႂကြး လ်က္ ထိုအခ်ိန္၌ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏-

”ငါတို႔သည္ ‘ေတာအုပ္၌ အသံုးမဝင္ေသာ သစ္သားေဆြးသကဲ့သို႔’ တစ္ေယာက္ တည္း ေတာ၌ ေနရကုန္၏၊ ဤသို႔ေသာ ညဥ့္၌ ငါတို႔ေအာက္ အထူးသျဖင့္ ယုတ္ ညံ့ေသာ အဘယ္မည္ေသာသူ ရွိပါအံ့နည္း”ဟု ရြတ္ဆို၏။

ထိုအခါ ထိုေတာအုပ္၌ စိုးအုပ္၍ ေနေသာ နတ္သည္ ထိုရဟန္းအား အစဥ္သနားျခင္းရွိသည္ ျဖစ္၍ အက်ဳိးစီးပြားကို လိုေသာေၾကာင့္ ထိုရဟန္းကို ထိတ္လန္႔ေစလိုရကား ထိုရဟန္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ဂါထာျဖင့္ ရြတ္ဆို ေလွ်ာက္ထား၏-

”ရဟန္း သင္သည္ ‘ေတာအုပ္၌ အသံုးမဝင္ေသာ သစ္သားေဆြးကဲ့သို႔’ တစ္ ေယာက္တည္းသာလွ်င္ ေတာ၌ ေန၏။ သို႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ငရဲသူ သတၱဝါတို႔သည္ နတ္ရြာသုဂတိသို႔ ေရာက္ရွိသူတို႔ကို ေတာင့္တကုန္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ မ်ားစြာကုန္ ေသာ သူတို႔သည္ သင့္အား ေတာင့္တကုန္၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ထိုအခါ ထိုရဟန္းသည္ ထိုနတ္ ထိတ္လန္႔ေစအပ္သည္ ျဖစ္၍ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။