၂ – ဒုကနိပါတ္

ဒုကနိပါတ္ – Book of the Twos

 

၁ – ကမၼကရဏဝဂ္

အန ၂.၅: ဥပညာသသုတ္Relentlessly [Thanissaro]
ေနရာတကာ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ျခင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမမဟုတ္၊ တရားအားထုတ္ျခင္း၌ အရိုးေၾကေၾက အေရခန္းခန္း ႀကိဳးစားရမည္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၂.၉: စရိယသုတ္ – The Bright Protectors/Guardians of the World [Ireland | Thanissaro]
မေကာင္းမွုမွ ရွက္ျခင္း ”ဟီရိ” ႏွင့္ မေကာင္းမွုမွ ထိတ္လန္႔ျခင္း ”ၾသတၱပၸ”တို႔၏ အေရးႀကီးပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

 

၂ – အဓိကရဏဝဂ္

အန ၂.၁၈: Categorically [Thanissaro]
ကာယဒုစရိုက္၊ ဝစီဒုစရိုက္၊ မေနာဒုစရိုက္တို႔၏ အျပစ္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၂.၁၉: Skillful [Thanissaro]
အကုသိုလ္ကိုပယ္၍ ကုသိုလ္ကို ပြားမ်ားရန္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

 

၃ – ဗလဝဂ္

အန ၂.၂၂: Fools & Wise People [Thanissaro]
လူမိုက္ႏွင့္ ပညာရွိတို႔ ကြဲျပားပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ မိမိအျပစ္ကို အျပစ္ဟု ျမင္သူႏွင့္ ေတာင္းပန္ဝန္ခ်သူ၏ အျပစ္ကို လက္ခံသူသည္ ပညာရွိျဖစ္သည္။

အန ၂.၂၃: ျမတ္စြာဘုရားကို သဒၵါလြန္၍ မွားယြင္းစြာ ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲတတ္သည္။

အန ၂.၂၄: What Was Not Said  [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားကို မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆို စြပ္စြဲပုံႏွစ္မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၂.၂၅: A Meaning to be Inferred [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားကို မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆို စြပ္စြဲပုံႏွစ္မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ ေဆာင္ေဟာထားေသာသုတ္ကို တိုက္ရိုက္ေဟာထားသည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ တိုက္ရိုက္ေဟာထားေသာသုတ္ကို ေဆာင္ေဟာထားသည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

  အန ၂.၃၂: A Share in Clear Knowing [Thanissaro]
သမထႏွင့္ ဝိပႆနာသည္ အစုံလိုက္က်င့္ႀကံရေသာ တရားတို႔ျဖစ္သည္။ သမထမက်င့္လၽွင္ ကိေလသာမွမလြတ္၊ ဝိပႆနာမက်င့္လၽွင္ မသိျခင္း “အဝိဇၨာ”ကို မပယ္နိုင္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

 

၄- သမစိတၱဝဂ္

အန ၂.၃၃-၃၄: Gratitude [Thanissaro]
သူယုတ္မာႏွင့္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ေက်းဇူးတရားသိတတ္ျခင္း မတူပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ မိခင္ ဖခင္တို႔၏ ေက်းဇူးကို ျပန္လည္ေပးဆပ္၍ မကုန္နိုင္ပုံကို ေတြ႕ရပါမည္။

အန ၂.၃၅: A Certain Brahman [Nizamis]
ဘာသာျခားတစ္ဦးက ဗုဒၶဘာသာသည္ မည္သို႔အယူရွိသနည္းဟု ေမးလၽွင္ မည္သို႔ေျဖမည္နည္း။

အန ၂.၃၉: To Kandarayana [Thanissaro]
အသက္ႀကီး၍ ေလးစားရိုေသမွုရရန္ မည္သို႔ေနထိုင္ရမည္နည္း။

 

၅ – ပရိသဝဂ္

  အန ၂.၄၈: Bombast [Thanissaro]
ပရိတ္သတ္ႏွစ္မ်ိဳးအေၾကာင္း ေဟာထားပါသည္။ ဘုရားေဟာထားေသာ ေလးနက္ေသာသုတ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းထက္ အဆန္းတၾကယ္ဖြဲ႕ႏြဲ႕ထားေသာ စာမ်ားကို အထင္ႀကီးလိုက္စားျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

 

၁၀ – ဗာလဝဂ္

အန ၂.၉၉: Fools [Thanissaro]
သူမိုက္ႏွစ္မ်ိဳးအေၾကာင္း ေဟာထားပါသည္။

အန ၂.၁၂၀: Hard to Find [Thanissaro]
ေတြ႕ရန္မလြယ္ကူေသာ လူႏွစ္မ်ိဳးအေၾကာင္းျဖစ္သည္။

အန ၂.၁၂၆ – ၁၂၇: Voice [Thanissaro]
သင့္ေတာ္ေသာအေၾကာင္းျဖင့္ ႏွလုံးသြင္းျခင္း (ေယာနိေသာ မနသိကာယ)သည္ မွန္ကန္ေသာအျမင္ သမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္ေပၚရန္ လိုအပ္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။