၁၀ – ဒသကနိပါတ္

ဒသကနိပါတ္ – Book of the Tens

အန ၁၀.၆: သမာဓိသုတ္Concentration [Thanissaro]  [Bodhi]
နိဗၺာန္ကို ရရွိေနခိုက္တြင္ ရွိေသာ သမာဓိ အေၾကာင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၁၀.၇: သာရိပုတၱသုတ္With Sariputta [Thanissaro]  [Bodhi]
နိဗၺာန္ကို ရရွိေနခိုက္တြင္ ရွိေသာ သမာဓိ အေၾကာင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၁၀.၁၃: သံေယာဇနသုတ္Fetters [Thanissaro]  [Bodhi]
သံသရာ လည္ေစတတ္ေသာ သံေယာဇဥ္ ၁၀ မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရဟႏၲာတြင္ ၁၀ မ်ိဳးလုံးျပတ္၍ အနာဂါမ္တြင္ ေအာက္ပိုင္း ၅ မ်ိဳးျပတ္ပါသည္။

အန ၁၀.၁၅: အပၸမာဒသုတ္Heedfulness [Thanissaro]  [Bodhi]
ကုသိုလ္တရားမ်ားတြင္ မေမ့ေလ်ာ့မွု ‘အပၸမာဒ’သည္ အျမတ္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္းကို ဥပမာ ၁၀ မ်ိဳးျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၁၀.၁၇: ပဌမ နာထသုတ္Protectors [Thanissaro][Bodhi]
ရဟန္းတို႔ မွီခိုအားထားသင့္ေသာ တရား ၁၀ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

  အန ၁၀.၂၀: ဒုတိယ အရိယာဝါသသုတ္Dwellings of the Noble Ones [Thanissaro]  [Bodhi]
အရိယာမွန္သမၽွ က်င့္သုံးေသာ တရား ၁၀ မ်ိဳး။

အန ၁၀.၂၄: မဟာစုႏၵသုတ္Cunda  [Thanissaro]  [Bodhi]
တရားသိသည္ သမာဓိတည္သည္ ဆိုၿပီး ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ ႏွင့္ အျခားကိေလသာမ်ား ရွိေနလၽွင္ အေျပာႏွင့္ အလုပ္မညီ။ ဆင္းရဲသားက မိမိကိုယ္ကို သူေဌးဟု ဆိုျခင္းႏွင့္ တူသည္။

အန ၁၀.၂၇: ပဌမ မဟာဉွာသုတ္The Great Questions [Nyanaponika (excerpt)]  [Bodhi]
သုတ္မ်ားစြာသို႔တြင္ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အျခားအယူရွိေသာ ရဟန္းမ်ားထံသို႔ ႂကြ၍ အယူအဆ ေဆြးေႏြးျခင္းကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ အလားတူ အျခားအယူရွိေသာ ရဟန္းမ်ားကလည္း ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ႂကြ၍ တရားေမးျမန္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ မိမိႏွင့္ အယူအဆမတူၾကေသာ္လည္း တစ္ပါးကိုတစ္ပါး ေလးစားစြာဆက္ဆံ ၾကေသာ အေလ့အထကို ျမတ္နိုးဖြယ္ေတြ႕ရပါသည္။ ဤသုတ္တြင္ ရဟန္းမ်ားက အျခားအယူရွိေသာ လည့္လည္ေသာရဟန္းမ်ား(ပရိဗိုဇ္) ထံသို႔ ႂကြသြားေသာေၾကာင့္ တရားေဆြးေႏြးမွု ျဖစ္ေပၚလာပုံကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အန ၁၀.၂၉: ပဌမ ေကာသလသုတ္The Kosalan [Thanissaro] [Bodhi]
ေလာကတြင္ မည္သည့္အရာမၽွ အျမဲမတည္တံ့နိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မက္ျခင္းကင္းရန္ ၁၀ မ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းအရာျဖင့္ ေဟာၾကားထားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

အန ၁၀.၄၆: သကၠသုတ္To the Sakyans (on the Uposatha) [Thanissaro]
သကၠတိုင္းသားမ်ားကို ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္း၏ အေရးႀကီးပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း သာကီဝင္ သကၠတိုင္းသားျဖစ္ပါသည္။

အန ၁၀.၄၈: ပဗၺဇိတအဘိဏွသုတ္ – Discourse on The Ten Dhammas/Ten Things [Piyadassi | Thanissaro] ရဟန္းတို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မျပတ္ဆင္ျခင္ သုံးသပ္သင့္ေသာ တရား ၁၀ ပါး။

အန ၁၀.၅၁: သစိတၱသုတ္One’s Own Mind [Thanissaro] [Bodhi]
ငယ္ရြယ္ေသာ လူပ်ိဳ အပ်ိဳမ်ား မွန္ေရွ႕တြင္ ေသခ်ာစြာၾကည့္၍ မိမိကိုယ္ကို သန႔္ရွင္းစြာထားသကဲ့သို႔ မိမိစိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ တတ္ရမည္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၁၀.၅၄: သမထသုတ္With Regard to Tranquility [Thanissaro][Bodhi]
ငယ္ရြယ္ေသာ လူပ်ိဳ အပ်ိဳမ်ား မွန္ေရွ႕တြင္ ေသခ်ာစြာၾကည့္၍ မိမိကိုယ္ကို သန႔္ရွင္းစြာထားသကဲ့သို႔ မိမိစိတ္ကို သမထႏွင့္ဝိပႆနာ ႏွစ္ခုလုံးရမရ ေစာင့္ၾကည့္ တတ္ရမည္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၁၀.၅၈: မူလကသုတ္ Rooted [Thanissaro][Bodhi]
အလိုဆႏၵတိုင္းသည္ မေကာင္းဟု ယူဆျခင္းသည္ မမွန္ပါ။ နိဗၺာန္သည္ပင္ အလိုဆႏၵ အေျခခံ ရွိရသည္။

အန ၁၀.၆၀: ဂိရိမာနႏၵသုတ္ – Discourse to Girimananda Thera/To Girimananda [Piyadassi | Thanissaro]
[Bodhi]
ေနမေကာင္းျဖစ္ေနေသာ အရွင္ဂိရိမာနႏၵကို သညာ ၁၀ မ်ိဳး ရွုနည္းေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၁၀.၆၁: အဝိဇၨာသုတ္Ignorance [Bodhi]
အသိဉာဏ္ “ဝိဇၨာ”၊ လြတ္ေျမာက္မႈ “ဝိမုတၱိ”၊ သတိပ႒ာန္ ၄ ပါး၊ ေဗာဇၩင္ ၇ ပါး ဆက္စက္ပံုကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၁၀.၆၅: ပဌမ သုခသုတ္First Discourse on the Pleasant [Nizamis]
အရွင္သာရိပုၾတာက ဘဝသစ္ျပန္လည္၍ မျဖစ္ျခင္း၏ အက်ိဳးမ်ားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၁၀.၆၆: ဒုတိယ သုခသုတ္ Second Discourse on the Pleasant [Nizamis]
အရွင္သာရိပုၾတာက တရားေတာ္၌ ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္း၏ အက်ိဳးမ်ားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၁၀.၆၉: ပဌမ ကထာ၀တၳဳသုတ္Topics of Conversation (1) [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားက စကားေျပာဆိုေနေသာ ရဟန္းတို႔အား ေရာက္တတ္ရာရာ စကားမ်ားေျပာဆိုမည့္အစား ဤ ၁၀ မ်ိဳးကို ေျပာင္းလဲေျပာဆိုရန္ ေဟာၾကားထားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

အန ၁၀.၇၀: ဒုတိယ ကထာ၀တၳဳသုတ္Topics of Conversation (2) [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားက စကားေျပာဆိုေနေသာ ရဟန္းတို႔အား ေရာက္တတ္ရာရာ စကားမ်ားေျပာဆိုမည့္အစား ဤ ၁၀ မ်ိဳးကို ေျပာင္းလဲေျပာဆိုရန္ ေဟာၾကားထားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

အန ၁၀.၇၁: အာကခၤသုတ္Wishes [Thanissaro]
သမထႏွင့္ ဝိပႆနာတို႔အစုံလိုက္ ထူေထာင္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၁၀.၈၀: အာဃာတပဋိဝိနယသုတ္Hatred [Thanissaro]
အမုန္း ရန္ၿငိဳးေျပနည္း ၁၀ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၁၀.၈၁: ဝါဟနသုတ္To Bahuna [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရား၏ စိတ္ေတာ္  မည္သည့္အရာတို႔မွ လြတ္ကင္းသည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အန ၁၀.၉၂: ဘယသုတ္Animosity [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားက အနာထပိဏ္သူေဌးကို ေသာတာပန္တို႔၏ သီလႏွင့္ အက်ိဳးမ်ားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၁၀.၉၃: ကႎဒိ႒ိကသုတ္Views [Thanissaro]
အနာထပိဏ္သူေဌးက အျခားအယူရွိေသာ လွည့္လည္ေသာရဟန္းမ်ားအား မွန္ကန္ေသာအျမင္ “သမၼဒိ႒ိ”ကို ရွင္းျပေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

အန ၁၀.၉၄: ဝဇၨိယမာဟိတသုတ္ About Vajjiya [Thanissaro]
ဝဇၨိယမာဟိတသူႂကြယ္က အျခားအယူရွိေသာ လည့္လည္ေသာရဟန္းမ်ားအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အျခားအယူဝါဒအားလုံးကို ကဲ့ရဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္းကို ရွင္းျပေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

အန ၁၀.၉၅: ဥတၱိယသုတ္To Uttiya [Thanissaro]
တရားေတာ္သည္ သတၱဝါအားလုံး သို႔မဟုတ္ ထက္ဝက္ သို႔မဟုတ္ သုံးပုံတစ္ပုံ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျဖစ္ပါသလားဟု ေမးေလၽွာက္ေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မည္၍ မည္မၽွ လြတ္ေျမာက္ေရးကို ေၾကာင့္ၾကမွု မျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အန ၁၀.၉၆: ေကာကႏုဒသုတ္To Kokanuda [Thanissaro]
လွည့္လည္ေသာ ရဟန္းတပါးက အရွင္အာနႏၵာကို သကၠယ မကင္းေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးေလၽွာက္ေသာ အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

အန ၁၀.၁၀၃: မိစၧတၱသုတ္Wrongness [Thanissaro]
မွန္ကန္ေသာအျမင္ “သမၼာဒိ႒ိ”သည္ အေရးႀကီးဆုံးႏွင့္ ေရွ႕ေဆာင္ အျဖစ္ဆုံးျဖစ္သည္။

အန ၁၀.၁၀၄: ဗီဇသုတ္The Seed [Thanissaro]
မွန္ကန္ေသာအျမင္ “သမၼာဒိ႒ိ”သည္ အေရးႀကီးဆုံးႏွင့္ ေရွ႕ေဆာင္ အျဖစ္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္းကို မ်ိဳးေစ့ ဥပမာျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၁၀.၁၀၈: တိကိစၧကသုတ္A Purgative [Thanissaro]
မွန္ကန္ေသာအျမင္ “သမၼာဒိ႒ိ”သည္ အေရးႀကီးဆုံးႏွင့္ ေရွ႕ေဆာင္ အျဖစ္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဆးဆရာႏွင့္ ဝမ္းႏုတ္ေဆး ဥပမာျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၁၀.၁၁၈: ၾသရိမ တီရသုတ္The Near Shore [Nizamis]
အရိယာမဂ္ျဖင့္ နိဗၺာန္ေရာက္ပုံကို ကမ္းတဖက္မွ အျခားကမ္းတဖက္သို႔ေရာက္ပုံျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

  အန ၁၀.၁၇၆: စုႏၵသုတ္To Cunda the Silversmith [Thanissaro]
မိမိကိုယ္ကို စင္ၾကယ္ေအာင္ က်င့္ႀကံျခင္းသည္ ဝတ္ျပဳျခင္း၊ ေရွးထုံးစဥ္လာအတိုင္း ပူေဇာ္ပသျခင္းမ်ားျဖင့္ မဆိုင္၊ မိမိ၏ ကိုယ္ ႏွုတ္  ႏွလုံးကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္သာ စင္ၾကယ္ရသည္။

အန ၁၀.၁၇၇: ဇဏုေႆာႆာဏိသုတ္To Janussonin [Thanissaro]
ေသဆုံးသြားေသာ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို ရည္ဇူး၍ လွူေသာအလွူသည္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံသို႔ ေရာက္မေရာက္ ေမးေလၽွာက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

အန ၁၀.၂၁၉: ကရဇကာယသုတ္The Sublime Attitudes [Thanissaro]
ျဗဟၼာဝိဟာရ(ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ) ကို ထိုးထြင္း၍ လြတ္ေျမာက္နိုင္လၽွင္ ရဟႏၲာ သို႔မဟုတ္ အနာဂါမ္ ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။