သမထ ( ေစေတာဝိမုတၱိ) + ဝိပႆနာ (ပညာဝိမုတၱိ)

သမထႏွင့္ ဝိပႆနာသည္ အစုံလိုက္ ထူေထာင္ရေသာ တရားႏွစ္ပါးျဖစ္သည္။ ဤစုစည္းထားေသာ သုတ္မ်ားအရ သမထႏွင့္ ဝိပႆနာဆိုသည္မွာ ေလ့က်င့္ထားေသာ စိတ္၏ အရည္အေသြး ႏွစ္မ်ိဳးကို ျမတ္စြာဘုရားက ဆိုလိုေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ အမ်ားယူဆထားသကဲ့သို႔ မတူေသာ တရားက်င့္နည္းႏွစ္မ်ိဳး မဟုတ္။ ထိုအရည္အေသြးႏွစ္မ်ိဳးကို ဤရိုးရွင္းေသာ ဥပမာျဖင့္လည္း နားလည္နိုင္ပါသည္။ ေဆးလိပ္စြဲေနေသာသူသည္ ေဆးလိပ္၏ ဆိုးက်ိဳးကို သိေသာ္လည္း မျဖတ္နိုင္ပါ။ ဤေနရာတြင္ ေဆးလိပ္၏ အျပစ္ကို နည္းလည္ျခင္းသည္ သိျခင္း- ဝိဇၨာ သို႔မဟုတ္ ဝိပႆနာ၏ အပိုင္းျဖစ္သည္။ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေသာစိတ္ျဖင့္ ေဆးလိပ္စြဲမူကို မျဖတ္နိုင္ျခင္းသည္ ကိေလသာမွ မလြတ္ေျမာက္နိုင္ျခင္း သမထထူေထာင္မူ အားနည္းျခင္း၏အပိုင္းျဖစ္သည္။

 

၁. ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ မိမိစိတ္ျဖစ္ပံု၌ လိမၼာသူ ျဖစ္သနည္း။
ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိ၍ တန္ဆာဆင္ေလ့ရွိေသာ မိန္းမသည္လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ားသည္လည္းေကာင္း ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ျဖဴစင္ေသာ ေၾကးမံု (မွန္) ၌ျဖစ္ေစ ၾကည္လင္ေသာ ေရခြက္၌ျဖစ္ေစ မိမိ မ်က္ႏွာရိပ္ကို (ၾကည္႕႐ႈ) ဆင္ျခင္လတ္ေသာ္ ထို(ေၾကးမံု-ေရခြက္)၌ အကယ္၍ ျမဴမႈန္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ (မွဲ႕စေသာ) အညစ္အေၾကးကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျမင္ခဲ့မူ ထိုျမဴမႈန္ (မွဲ႕စေသာ) အညစ္အေၾကး ကို ပယ္ရန္အလို႔ငွါ လုံ႔လျပဳ၏၊ ထို (ေၾကးမံု-ေရခြက္) ၌ ျမဴမႈန္ (မွဲ႕စေသာ) အညစ္အေၾကးကို မျမင္ခဲ့မူ ထိုမျမင္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ ”ငါ့အား အရေတာ္ေလစြ၊ ငါသည္ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ေလစြ”ဟု ဝမ္းေျမာက္မႈ အၾကံျပည့္စံုမႈ ျဖစ္ရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ”(ငါသည္) မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစေသာ သမထကို ရသူျဖစ္သေလာ၊ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစေသာ သမထကို မရသူ ျဖစ္သေလာ၊ အဓိပညာဓမၼဝိပႆနာ (အျခားေလာကီပညာတို႔ထက္ သာလြန္ေသာပညာျဖစ္၍ ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ အနိစၥစသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး႐ႈတတ္ေသာတရားလည္းျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာဉာဏ္)ကို ရသူျဖစ္သေလာ၊ အဓိပညာဓမၼဝိပႆနာကို မရသူ ျဖစ္သေလာ”ဟု ဆင္ျခင္မႈ ‘ပစၥေဝကၡဏာ’သည္ ရဟန္းအား ကုသိုလ္ တရားတို႔ ၌ ေက်းဇူးမ်ား၏။

 ၁.၁. ရဟန္းတို႔ ဆင္ျခင္ေသာ ရဟန္းသည္ ”(ငါသည္) မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစေသာ သမထကို ရသူျဖစ္၏၊ အဓိပညာဓမၼဝိပႆနာကို မရသူ ျဖစ္၏”ဟု အကယ္၍ သိပါမူ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစေသာ သမထ၌ တည္၍ အဓိပညာဓမၼဝိပႆနာအလို႔ငွါ အားထုတ္မႈကို ျပဳသင့္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အခါတစ္ပါး၌ မိမိသႏၲာန္ဝယ္ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစေသာ သမထကိုလည္း ရသူျဖစ္၏၊ အဓိပညာဓမၼဝိပႆနာကိုလည္း ရသူျဖစ္၏။

 ၁.၂. ရဟန္းတို႔ ဆင္ျခင္ေသာ ရဟန္းသည္ ”(ငါသည္) အဓိပညာဓမၼဝိပႆနာကို ရသူ ျဖစ္၏။ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစေသာ သမထကို မရသူ ျဖစ္၏”ဟု အကယ္၍ သိပါမူ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ အဓိပညာဓမၼဝိပႆနာ၌ တည္၍ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစေသာ သမထအလို႔ငွါ အားထုတ္မႈကို ျပဳသင့္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အခါတစ္ပါး၌ အဓိပညာဓမၼဝိပႆနာကိုလည္း ရသူျဖစ္၏၊ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစေသာ သမထကိုလည္း ရသူျဖစ္၏၊

 ၁.၃. ရဟန္းတို႔ ဆင္ျခင္ေသာ ရဟန္းသည္ ”(ငါသည္) မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစေသာ သမထကို့မရသူ ျဖစ္၏၊ အဓိပညာဓမၼဝိပႆနာကို မရသူ ျဖစ္၏”ဟု အကယ္၍ သိပါမူ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ ထိုကုသိုလ္တရားတို႔ကိုသာလွ်င္ ရရန္ လြန္ကဲေသာ အလို လုံ႔လ အားထုတ္မႈ အလြန္ အားထုတ္မႈ မဆုတ္နစ္မႈ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ကို ျပဳသင့္၏။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား အဝတ္မီးေလာင္သူသည္လည္းေကာင္း၊ ဦးေခါင္းမီးေလာင္သူသည္ လည္းေကာင္း ထိုအဝတ္,ဦးေခါင္းကိုသာလွ်င္ ၿငိမ္းေစရန္ လြန္ကဲေသာ အလို လုံ႔လ အားထုတ္မႈ အလြန္ အားထုတ္မႈ မဆုတ္နစ္မႈ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ကို ျပဳရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ထိုရဟန္းသည္ ထိုကုသိုလ္တရားတို႔ကိုသာလွ်င္ ရရန္ လြန္ကဲေသာ အလို လုံ႔လ အားထုတ္မႈ အလြန္အားထုတ္မႈ မဆုတ္နစ္မႈ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ကို ျပဳသင့္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အခါတစ္ပါး၌ မိမိသႏၲာန္ဝယ္ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစေသာ သမထကိုလည္း ရသူျဖစ္၏၊ အဓိပညာဓမၼဝိပႆနာကိုလည္း ရသူျဖစ္၏။

 ၁.၄. ရဟန္းတို႔ ဆင္ျခင္ေသာ ရဟန္းသည္ ”(ငါသည္) မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစေသာ သမထကိုလည္း ရသူ ျဖစ္၏၊ အဓိပညာဓမၼဝိပႆနာကိုလည္း ရသူ ျဖစ္၏”ဟု အကယ္၍ သိပါမူ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ ထိုကုသိုလ္တရားတို႔၌သာလွ်င္ တည္၍ ထို႔ထက္အလြန္ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ရန္အလို႔ငွါ အားထုတ္မႈကို ျပဳသင့္၏။ (အန ၁၀.၅၄)

 ၂. ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းေယာက်္ားျဖစ္ေစ ရဟန္းမိန္းမျဖစ္ေစ မည္သူမဆို ငါ၏ အထံ၌ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ျခင္းကို ေျပာၾကား၏၊ ထိုရဟန္းေယာက်္ား ရဟန္းမိန္းမအားလံုးသည္ မဂ္ေလးပါးတို႔ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထို မဂ္ေလးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးပါးျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း (အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း ကို ေျပာၾကား၏)။ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္းဟူမူ…

 ၂.၁. ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သမထလွ်င္ ေရွ႕သြား ရွိေသာ ဝိပႆနာကို ပြါးမ်ား၏၊ သမထလွ်င္ ေရွ႕သြားရွိေသာ ဝိပႆနာကို ပြါးမ်ားေသာ ထိုရဟန္းအား (ေသာတာပတၱိ) မဂ္သည္ ထင္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထို မဂ္ကို မွီဝဲ၏၊ ပြါးမ်ား၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳ၏၊ ထို မဂ္ကို မွီဝဲေသာ ပြါးမ်ားေသာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳေသာ ထိုရဟန္းအား သံေယာဇဥ္တို႔သည္ ေပ်ာက္ ကုန္၏၊ အႏုသယတို႔သည္ ကင္းကုန္၏။

 ၂.၂. ငါ့သွ်င္တို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ဝိပႆနာလွ်င္ ေရွ႕သြားရွိေသာ သမထကို ပြါးမ်ား၏၊ ဝိပႆနာလွ်င္ ေရွ႕သြားရွိေသာ သမထကို ပြါးမ်ားေသာ ထိုရဟန္းအား မဂ္သည္ ထင္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထို မဂ္ကို မွီဝဲ၏၊ ပြါးမ်ား၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳ၏၊ ထို မဂ္ကို မွီဝဲေသာ ပြါးမ်ားေသာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳေသာ ထိုရဟန္းအား သံေယာဇဥ္တို႔သည္ ေပ်ာက္ကုန္၏၊ အႏုသယတို႔သည္ ကင္းကုန္၏။

 ၂.၃. ငါ့သွ်င္တို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ သမထ + ဝိပႆနာ ကို အစံုဖြဲ႕၍ ပြါးမ်ား၏၊ သမထ + ဝိပႆနာကို အစံုဖြဲ႕၍ပြါးမ်ားေသာ ထိုရဟန္းအား မဂ္သည္ ထင္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထို မဂ္ကို မွီဝဲ၏၊ ပြါးမ်ား၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳ၏၊ ထို မဂ္ကို မွီဝဲေသာ ပြါးမ်ားေသာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳေသာ ထိုရဟန္းအား သံေယာဇဥ္တို႔သည္ ေပ်ာက္ကုန္၏၊ အႏုသယတို႔သည္ ကင္းကုန္၏။

 ၂.၄. ငါ့သွ်င္တို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းအားတရားတို႔၌ ပ်ံ ႕လြင့္ျခင္း ‘ဓမၼဳဒၶစၥ’သည္ အထူးသျဖင့္ ယူအပ္ေသာ စိတ္ျဖစ္၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္ အခါ၌ ထို ဝိပႆနာစိတ္သည္ (ေဂါစရဇၩတၱ) နိဗၺာန္၌သာလွ်င္ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ ေကာင္းစြာ နစ္၏၊ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္၏၊ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ထား၏၊ ထိုအခါ ထိုရဟန္းအား မဂ္သည္ ထင္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထို မဂ္ကို မွီဝဲ၏၊ ပြါးမ်ား၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳ၏၊ ထို မဂ္ကို ပြါးမ်ားေသာ မွီဝဲေသာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳေသာ ထိုရဟန္းအား သံေယာဇဥ္တို႔သည္ ေပ်ာက္ကုန္၏၊ အႏုသယတို႔သည္ ကင္းကုန္၏။ (အန ၄.၁၇၀)

 ၃. ငါ့သွ်င္ ငါးပါးေသာအေၾကာင္း (အဂၤါ)တို႔၏ အေထာက္အပံ့ကို ရေသာ မွန္ေသာအယူ ‘သမၼာဒိ႒ိ’ သည္လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ စိတ္ အက်ဳိးလည္း ရွိ၍ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ စိတ္အက်ဳိးအာနိသင္လည္း ရွိ၏၊ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ပညာ အက်ဳိးလည္းရွိ၍ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱ ဖိုလ္’ ပညာအက်ဳိးအာနိသင္လည္း ရွိ၏။ ငါ့သွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ မွန္ေသာအယူ ‘သမၼာဒိ႒ိ’ သည္ ေစာင့္စည္းမႈ ‘သီလ’ အေထာက္အပံ့ကိုလည္း ရ၏၊ တရားကို ၾကားနာမႈအေထာက္အပံ့ ကိုလည္း ရ၏၊ ကမၼ႒ာန္း ေဆြးေႏြးမႈ အေထာက္အပံ့ကိုလည္း ရ၏၊ စ်ာန္သမာပတ့္ ‘သမထ’ အေထာက္အပံ့ကိုလည္း ရ၏၊ အထူးထူး႐ႈမႈ ‘ဝိပႆနာ’ အေထာက္အပံ့ကိုလည္း ရ၏။ ငါ့သွ်င္ ဤ ငါးပါးေသာ အေၾကာင္း (အဂၤါ)တို႔၏ အေထာက္အပံ့ကို ရေသာ မွန္ေသာအယူ ‘သမၼာဒိ႒ိ’သည္ လြတ္ ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ စိတ္အက်ဳိးလည္း ရွိ၍ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ စိတ္အက်ဳိး အာနိသင္လည္း ရွိ၏။ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ပညာအက်ဳိးလည္း ရွိ၍ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ပညာအက်ဳိးအာနိသင္လည္းရွိ၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။ (မန ၄၃)

 ၄. ရဟန္းတို႔ ဝိဇၨာအဘို႔အစု၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ဤတရားတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ိဳးတည္း။ အဘယ္ႏွစ္မ်ိဳး တို႔နည္း ဟူမူ…
စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္း သမထ၎ သခၤါရတရားတို႔ကို ရွုဆင္ျခင္ျခင္း ဝိပႆနာ တို႔တည္း။

 ၅. ရဟန္းတို႔ သမထကို ပြားမ်ားအပ္ေသာ္ အဘယ္အက်ိဳးကို ရရွိခံစားရသနည္း၊
စိတ္ကိုပြားမ်ားေစအပ္၏။

 ၅.၁. စိတ္ကိုပြားမ်ား ေစအပ္ေသာ္ အဘယ္အက်ိဳး ခံစားရသနည္း၊
တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ကို ပယ္နိုင္၏။

 ၆. ရဟန္းတို႔ သခၤါရတရားတို႔ကို ရွုဆင္ျခင္ျခင္း ဝိပႆနာကို ပြားမ်ားအပ္ေသာ္ အဘယ္အက်ိဳးကို ခံစားရသနည္း၊
ပညာကို ပြားမ်ားေစအပ္၏။

 ၆.၁. ပညာကို ပြားမ်ားေစအပ္ေသာ္ အဘယ္အက်ိဳးကိုခံစားရသနည္း၊
မသိျခင္း ‘အဝိဇၨာ’ ကို ပယ္နိုင္၏။

 ၇. ရဟန္းတို႔ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ျဖင့္ ညစ္ညဴးေသာ္ စိတ္သည္ ကိေလသာမွ မလြတ္ေျမာက္ မသိျခင္း ‘အဝိဇၨာ’ ျဖင့္ ညစ္ညဴးေသာ္ ပညာကို မပြားမ်ားေစအပ္။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လၽွင္ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ၏ ကုန္ခမ္းျခင္းေၾကာင္း စိတ္၏ ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ‘ေစေတာဝိမုတၱိ’သည္ ျဖစ္၏။ မသိမွု ‘အဝိဇၨာ’ ၏ ကုန္ခမ္းျခင္းေၾကာင့္ ပညာ၏ ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ‘ပညာဝိမုတၱိ’ သည္ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (အန ၂.၃၂)

 ၈. ရဟန္းတို႔ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပြါးမ်ားအပ္ေသာ တရားတို႔ကား အဘယ္တို႔နည္း၊
သမထႏွင့္ ဝိပႆနာတရားတို႔တည္း။ (သန ၄၅.၁၅၉) (မန ၁၄၉)

 ၉. အသွ်င္ဘုရား သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ နိေရာဓသမာပတ္အား အဘယ္မွ်ေသာ တရားတို႔သည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳကုန္သနည္း။
သူႂကြယ္ အမွန္အားျဖင့္ ေရွးဦးစြာ ေမးသင့္ေသာ စကားကို ယခုမွ ေမးဘိ၏၊ သို႔ေသာ္လည္း သင့္အားငါသည္ ေျဖဆိုအံ့။ သူႂကြယ္ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္မွု နိေရာဓသမာပတ္အား သမထဝိပႆနာဟု ဆိုအပ္ေသာ တရားႏွစ္ပါးတို႔သည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳကုန္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။ (သန ၄၁.၆)

 

ေစေတာဝိမုတၱိ

ေမဃိယ တရားငါးမ်ဳိးတို႔သည္ မရင့္က်က္ေသးေသာ စိတ္၏ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္မႈ ေစေတာဝိမုတၱိကို ရင့္က်က္ေစရန္ ျဖစ္ကုန္၏။ အဘယ္ငါးပါးတို႔နည္းဟူမူ-
ေမဃိယ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ –

၁။ မိတ္ေဆြေကာင္း အေဖာ္သူငယ္ခ်င္းေကာင္းရွိသူ သူေတာ္ေကာင္း၌ ကိုင္း႐ႈိင္းေသာ စိတ္ရွိသူ ျဖစ္၏။ ေမဃိယ ဤပဌမတရားသည္ မရင့္က်က္ေသးေသာ ေစေတာဝိမုတၱိကို ရင့္က်က္ေစရန္ ျဖစ္၏။

၂။ ေမဃိယ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ သီလရွိသူပါတိေမာကၡသံဝရသီလကို ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ အက်င့္ ‘အာစာရ’ က်က္စားရာ ‘ေဂါစရ’ႏွင့္ ျပည့္စံုသူ ျဖစ္၍ေန၏။ အနည္းငယ္ေသာ အျပစ္တို႔၌လည္း ေဘးဟု ႐ႈ၍ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေဆာက္တည္လ်က္ က်င့္၏။ ေမဃိယ ဤဒုတိယတရားသည္ မရင့္က်က္ေသးေသာ ေစေတာဝိမုတၱိကို ရင့္က်က္ေစရန္ ျဖစ္၏။

၃။ ေမဃိယ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အၾကင္စကားသည္ အလြန္ကိေလသာ ေခါင္းပါးမႈႏွင့္ စပ္ယွဥ္၏။ စိတ္ကို ဖြင့္လွစ္ေသာ သမထ ဝိပႆနာအား ေလ်ာက္ပတ္၏။ စင္စစ္ ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ တပ္ျခင္းကင္းျခင္းငွါ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ ၿငိမ္းေအးျခင္းငွါ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွါ သစၥာေလးပါးကို ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းငွါ နိဗၺာန္အက်ဳိးငွါ ျဖစ္၏။ ဤစကားတို႔ကား အဘယ္နည္း? အလိုနည္းမႈႏွင့္ စပ္ေသာစကား ေရာင့္ရဲမႈလြယ္ႏွင့္ စပ္ေသာစကား ဆိတ္ၿငိမ္မႈႏွင့္ စပ္ေသာစကား မေရာႁပြမ္း မႈႏွင့္ စပ္ေသာစကား ဝီရိယကိုအားထုတ္မႈႏွင့္ စပ္ေသာစကား သီလႏွင့္စပ္ေသာစကား သမာဓိႏွင့္ စပ္ေသာစကား ပညာႏွင့္ စပ္ေသာစကား မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ႏွင့္ စပ္ေသာစကား ပစၥေဝကၡဏာဉာဏ္ႏွင့္ စပ္ေသာစကားတို႔တည္း။ ရဟန္းသည္ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ စကားကို (နာၾကားရန္) အလိုရွိတိုင္း ရ၏။ မၿငဳိမျငင္ဘဲ ရ၏။ မပင္မပန္းဘဲ ရ၏။ ေမဃိယ ဤတတိယ တရားသည္ မရင့္က်က္ေသးေသာ ေစေတာဝိမုတၱိကို ရင့္က်က္ေစရန္ ျဖစ္၏။

၄။ ေမဃိယ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ အကုသိုလ္တရားကို ပယ္ရန္ ကုသိုလ္တရားကို ျပည့္စံုေစရန္ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိသူ အားအစြမ္းရွိသူ ျမဲျမံေသာ လုံ႔လရွိသူ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ တာဝန္ကို ခ်မထားသူ ျဖစ္၍ ေန၏။ ေမဃိယ ဤစတုတၳတရားသည္ မရင့္က်က္ေသးေသာ ေစေတာဝိမုတၱိကို ရင့္က်က္ေစရန္ ျဖစ္၏။

၅။ ေမဃိယ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ပညာရွိ၏။ အျဖစ္အပ်က္ကို သိေသာ ကိေလသာကို ခြဲဖ်က္ႏိုင္ေသာ အႂကြင္းမဲ့ ဆင္းရဲကုန္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ျဖဴစင္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ေမဃိယ ဤပၪၥမတရားသည္ မရင့္က်က္ေသးေသာ ေစေတာဝိမုတၱိကို ရင့္က်က္ေစရန္ ျဖစ္၏။

ေမဃိယ ထိုရဟန္းသည္ ဤတရားငါးပါးတို႔၌ တည္ၿပီးလွ်င္ တစ္ဆင့္တက္၍ တရားေလးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားရန္ ရာဂကို ပယ္ႏိုင္ရန္ အသုဘကို ပြါမ်ားရမည္၊ ဗ်ာပါဒကို ပယ္ႏိုင္ရန္ ေမတၱာကို ပြါမ်ားရမည္၊ ဝိတက္ကို ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ရန္ အာနာပါနႆတိကို ပြါမ်ားရမည္၊ ငါဟူေသာ မာန္ကို ပယ္ႏိုင္ရန္ အနိစၥသညာကို ပြါမ်ားရမည္။မွန္၏ ေမဃိယ အနိစၥသညာရွိသူအား အနတၱသညာသည္ ထင္၏။ အနတၱသညာထင္သူသည္ ငါဟူေသာ မာန္ကို ပယ္ခြါျခင္းသို႔ ေရာက္ႏိုင္၏။ ယခုဘဝ၌ပင္ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ႏိုင္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (ဥဒ ၄.၁)

 

ပညာဝိမုတၱိ

”ငါ့သွ်င္ ပညာျဖင့္ လြတ္ေျမာက္သူ၊ ပညာျဖင့္ လြတ္ေျမာက္သူ”ဟု ဆိုအပ္၏။ ငါ့သွ်င္ အဘယ္မွ်ျဖင့္ ပညာျဖင့္ လြတ္ေျမာက္သူဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူပါသနည္းဟု (ေမး၏)။
ငါ့သွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ ‘နီဝရဏ’ ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ေရာက္၍ ေန၏၊ ပညာျဖင့္လည္း ထိုပဌမစ်ာန္ကို သိ၏၊ ငါ့သွ်င္ ဤမွ်ျဖင့္လည္း ပညာျဖင့္ လြတ္ေျမာက္သူဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိယာယ္အားျဖင့္ ေဟာေတာ္မူ၏။

ငါ့သွ်င္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ဒုတိယစ်ာန္.. တတိယဈာန္.. စတုတၳဈာန္.. အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္.. ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္.. အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္…

ငါ့သွ်င္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္လ်က္ သညာေဝဒနာတို႔၏ခ်ဳပ္ရာ ‘နိေရာဓသမာပတ္’ သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုသူသည္ ပညာျဖင့္ ျမင္၍ အာသေဝါတရားတို႔သည္ ကုန္ခန္းကုန္၏၊ ပညာ ျဖင့္လည္း ထို (သမာပတ္) ကို သိ၏။ ငါ့သွ်င္ ဤမွ်ျဖင့္လည္း ပညာျဖင့္ လြတ္ေျမာက္သူဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိယာယ္မဟုတ္ (မုခ်)အားျဖင့္ ေဟာေတာ္မူ၏ဟု (မိန္႔ဆို၏ )။ (အန ၉.၄၄)