၅ – ပဥၥကနိပါတ္

ပဥၥကနိပါတ္ – Book of the Fives

အန ၅.၂: ဝိတၳတသုတ္(Strengths) in Detail [Thanissaro] [Bodhi]
တရားက်င့္ႀကံသူတို႔ ရွိအပ္ေသာ အား ၅ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။။

အန ၅.၂၀: စတုတၳဟိတသုတ္Benefit [Thanissaro] [Bodhi]
မိမိႏွင့္ သူတပါး ႏွစ္ဦးစလုံး အက်ိဳးရွိေသာ တရားျဖင့္ ေနထိုင္နည္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။။

  အန ၅.၂၅: အႏုဂၢဟိတသုတ္Supported [Thanissaro] [Bodhi]
မွန္ကန္ေသာအျမင္ “သမၼာဒိ႒ိ”ျဖစ္ေပၚေစရန္ လိုအပ္ေသာ တရား ၅ ပါးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။။

အန ၅.၂၇: သမာဓိသုတ္(Immeasurable) Concentration [Thanissaro] [Bodhi]
သမာဓိကို ထူေထာင္ျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ ဉာဏ္ ၅ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၂၈: ပဥၥဂႋကသုတ္The Factors of Concentration [Thanissaro][Bodhi]
မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္မွု “သမၼာသမာဓိ” ျဖစ္သည့္ စ်ာန္ ၄ ပါးကို အေသးစိတ္ ေပၚလြင္ေသာ ဥပမာမ်ားျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၂၉: စကၤမသုတ္ – Walking [Aggacitta/Kumara | Thanissaro]  [Bodhi]
လမ္းေလၽွာက္ တရားက်င့္ျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ အက်ိဳး ၅ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၃၀: နာဂိတသုတ္To Nagita [Thanissaro] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားသည္ အၿခံအရံႏွင့္ ေက်ာ္ေစာမွုကို အလိုမရွိပါ။ ပူေဇာ္ရန္လာေသာ ရြာသားမ်ား ဆူညံလြန္းေသာေၾကာင့္ အဖူးမခံနိုင္၍ ရဟန္းတို႔ရွိအပ္ေသာ ရဟန္းတရားကို အရွင္နာဂိတအား ေဟာၾကားေတာ္မွုေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

အန ၅.၃၄: သီဟေသနာပတိသုတ္To General Siha (On Generosity) [Thanissaro] [Bodhi]
အလွူဒါန ေပးျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၃၆: ကာလဒါနသုတ္Seasonable Gifts [Thanissaro]  [Bodhi]
အခ်ိန္အခါလိုက္၍ ေပးလွူရေသာ အလွူ ၅ မ်ိဳးႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၃၇: ေဘာဇနသုတ္A Meal [Thanissaro]  [Bodhi]
အစားအေသာက္ကို အလွူေပးျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၃၈: သဒၶသုတ္ Conviction [Thanissaro]  [Bodhi]
ရတနာ ၃ ပါး၌ သဒၶါရွိျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး ၅ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၄၁: အာဒိယသုတ္Benefits to be Obtained (from Wealth) [Thanissaro]  [Bodhi]
စည္းစိမ္ဥစၥာရွိျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

  အန ၅.၄၃: ဣ႒သုတ္ What is Welcome [Thanissaro]  [Bodhi]
ဆုေတာင္းျခင္း ေတာင့္တျခင္းျဖင့္ လိုခ်င္သမၽွရမည္ဆိုလၽွင္ လူတိုင္းလိုခ်င္သမၽွတို႔ျဖင့္ ျပည့္စုံေနမည္။

အန ၅.၄၉: ေကာသလသုတ္ – The Kosalan [Hecker/Khema | Thanissaro] [Bodhi]
မလႅိကာ မိဖုရားႀကီးေသဆုံးသြားေသာေၾကာင့္ ပူေဆြးေနေသာ ေကာသလမင္းႀကီးကို ျမတ္စြာဘုရားက ဆုံးမေတာ္မွုေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

အန ၅.၅၁: အာဝရဏသုတ္Obstacles [Thanissaro]  [Bodhi]
နီဝါရဏ ၅ ပါးတို႔ေၾကာင့္ တရားတိုးတက္မွုေႏွးပုံကို ေပၚလြင္ေသာ ဥပမာျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၅၃: ပဓာနိယဂၤသုတ္Factors (for Exertion) [Thanissaro]  [Bodhi]
တရားအားထုတ္သူမ်ား ရွိသင့္ေသာ အရည္အခ်င္း ၅ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

  အန ၅.၅၇: (အဘိဏွပေစၥဝကၡိတဗၺ) ဌာနသုတ္Subjects for Contemplation [Thanissaro]  [Bodhi]
ပုထုဇဥ္ျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ ေယာက္က်ားျဖစ္ေစ မိန္းမျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္သင့္ေသာ အေၾကာင္း ၅ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၆၄: ဒုတိယ ဝၯိသုတ္Growth [Thanissaro] [Bodhi]
အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ႀကီးပြားတိုးတက္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ အရာ ၅ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၇၃: ပဌမ ဓမၼဝိဟာရီသုတ္One Who Dwells in the Dhamma [Thanissaro]
“တရားႏွင့္ေနသူ”ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ဤသုတ္တြင္ ရွင္းလင္းေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၇၅: ပဌမသုတ္ ေယာဓာဇီဝသုတ္The Warrior (1) [Thanissaro]
အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ စြဲေဆာင္မွုေၾကာင့္ လူထြက္ရေသာရဟန္းဘဝ အေၾကာင္းကို သူရဲေကာင္း ဥပမာျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၇၆: ဒုတိယေယာဓာဇီဝသုတ္ –  The Warrior (2) [Thanissaro]
အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ စြဲေဆာင္မွုေၾကာင့္ လူထြက္ရေသာရဟန္းဘဝ အေၾကာင္းကို သူရဲေကာင္း ဥပမာျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၇၇: ပဌမ အနာဂတဘယသုတ္The Discourse on Future Dangers (1) [Thanissaro]
မည္ကဲ့သို႔ေသရမည္ကို မသိနိုင္၊ မေမ့မေလ်ာ့ တရားအားထုတ္ရန္ ေဟာၾကားထားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

အန ၅.၇၈: ဒုတိယ အနာဂတဘယသုတ္ –  The Discourse on Future Dangers (2) [Thanissaro]
အေျခအေန အခ်ိန္အခါ မ်ိဳးစုံ ေျပာင္းလဲနိုင္သည္။ မေမ့မေလ်ာ့ တရားအားထုတ္ရန္ ေဟာၾကားထားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

အန ၅.၇၉:  တတိယ အနာဂတဘယသုတ္The Discourse on Future Dangers (3) [Thanissaro]
ေနာင္အခါျဖစ္လာမည့္ သာသနာေဘးရန္ ၅ မ်ိဳးတို႔ကို သိၿပီး ပယ္ရန္ ေဟာၾကားထားပါသည္။ သာသနာေဘးရန္တို႔သည္ သာသနာျပင္ပ၌ မဟုတ္ သာသနာတြင္းရွိ ရဟန္းမ်ား ရဟန္းတရား ေလ်ာ့ရဲလာေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အန ၅.၈၀: စတုထၱ အနာဂတဘယသုတ္The Discourse on Future Dangers (4) [Thanissaro]
ေနာင္အခါျဖစ္လာမည့္ သာသနာေဘးရန္ ၅ မ်ိဳးတို႔ကို သိၿပီး ပယ္ရန္ ေဟာၾကားထားပါသည္။ သာသနာေဘးရန္တို႔သည္ သာသနာျပင္ပ၌ မဟုတ္ သာသနာတြင္းရွိ ရဟန္းမ်ား ရဟန္းတရား ေလ်ာ့ရဲလာေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အန ၅.၉၅: အကုပၸသုတ္Discourse on the Unshakeable [Nizamis]
အရဟတၱဖိုလ္ကို အေထာက္အကူျပဳေသာ တရား ၅ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၉၆: သုတဓရသုတ္One Who Retains What He Has Heard [Thanissaro]
အာနာပါနႆတိျဖင့္ အရဟတၱဖိုလ္ကိုရရန္ အားထုတ္ေနေသာရဟန္း ရွိသင့္သည့္ အရည္အခ်င္း ၅ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၉၇: ကထာသုတ္Talk [Thanissaro]
အာနာပါနႆတိျဖင့္ အရဟတၱဖိုလ္ကိုရရန္ အားထုတ္ေနေသာရဟန္း ရွိသင့္သည့္ အရည္အခ်င္း ၅ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၉၈: အာရညကသုတ္Wilderness [Thanissaro]
အာနာပါနႆတိျဖင့္ အရဟတၱဖိုလ္ကိုရရန္ အားထုတ္ေနေသာရဟန္း ရွိသင့္သည့္ အရည္အခ်င္း ၅ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၁၁၄: အႏၶကဝိႏၵသုတ္At Andhakavinda [Thanissaro]
ရဟန္းျပဳစ ရဟန္းတို႔ က်င့္ႀကံ အားထုတ္သင့္ေသာ တရား ၅ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၁၂၁: ဂိလာနသုတ္To a Sick Man [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားသည္ သူနာေဆာင္သို႔သြား၍ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနေသာ ရဟန္းတစ္ပါးကို တရားေဟာေတာ္မွုေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

အန ၅.၁၂၉: ပရိကုပၸသုတ္In Agony [Thanissaro]
ငရဲသို႔ ေသခ်ာေပါက္ေရာက္မည့္ အျပစ္ ၅ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၁၃၀: ဗ်သနသုတ္Being Consummate [Thanissaro]
ေလာကီဆုံးရွုံးမွုမ်ားေၾကာင့္ ငရဲ မေရာက္၊ သီလ ဆုံးရွုံးမွုေၾကာင့္ ငရဲေရာက္နိုင္သည္။ ေလာကီျပည့္စုံမွုမ်ားေၾကာင့္ နတ္ျပည္မေရာက္၊ သီလ ျပည့္စုံမွုေၾကာင့္ နတ္ျပည္ေရာက္သည္။

အန ၅.၁၃၉: အကၡမသုတ္Not Resilient [Thanissaro]
လူအမ်ား၏ အလွူႏွင့္ ၾကည္ညိဳမွုကို ခံထိုက္ေသာ ရဟန္းျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အာ႐ုံတံခါးတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ သည္းခံျခင္း အေရးႀကီးပုံကို စစ္ေျမျပင္သြားေသာ ဆင္ ဥပမာျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၁၄၀: ေသာတသုတ္The Listener [Thanissaro]
လူအမ်ား၏ အလွူႏွင့္ ၾကည္ညိဳမွုကို ခံထိုက္ေသာ ရဟန္းျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အာ႐ုံတခါးတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ သည္းခံျခင္း အေရးႀကီးပုံကို စစ္ေျမျပင္သြားေသာ ဆင္ ဥပမာျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၁၄၈: အသပၸဳရိသဒါနသုတ္A Person of Integrity’s Gifts [Thanissaro]
အလွူေပးသူတို႔ရွိသင့္သည့္ ယဥ္ေက်းေသာ အမွုအရာ။

အန ၅.၁၅၉: ဥဒါယီသုတ္About Udayin [Thanissaro]
တရားေဟာသူတို႔ ရွိသင့္ေသာ အေျပာအဆိုႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ ထိုအရည္အခ်င္းမ်ားသည္ ဆရာ ဆရာမမ်ားပင္ လိုက္နာက်င့္သုံးသင့္ေသာ တရားမ်ားျဖစ္ပါသည္။

အန ၅.၁၆၁: ပဌမ အာဃာတပဋိဝိနယသုတ္ – Removing Annoyance/Subduing Hatred (1) [Ñanamoli | Thanissaro]
မိမိကို မလိုလားသူမ်ားအား ရန္ျငႇိုးျခင္း မျဖစ္ေပၚေစေသာနည္း ၅ မ်ိဳးကို ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၁၆၂: ဒုတိယ အာဃာတပဋိဝိနယသုတ္Subduing Hatred (2) [Thanissaro]
မိမိကို မလိုလားသူမ်ားအား ရန္ျငႇိုးျခင္း မျဖစ္ေပၚေစေသာနည္း ၅ မ်ိဳးကို အရွင္သာရိပုၾတာက ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၁၆၅: ပဉွပုစၧာသုတ္On Asking Questions [Thanissaro]
ေမးခြန္းေမးေသာသူတို႔တြင္ရွိသည့္ စိတ္အႀကံ ၅ မ်ိဳးကို အရွင္သာရိပုၾတာက ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၁၇၅: စ႑ာလသုတ္The Outcaste [Thanissaro]
ရတနာသုံးပါးကို အမွန္ယုံၾကည္မွုလည္းမရွိ၊ သီလလည္းမရွိ၊ ကံကို မယုံၾကည္ဘဲ အေဆာင္မ်ားကို ယုံၾကည္ျခင္း စသည့္ စရိုက္မ်ားသည္ အညံ့စား ဥပသကာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၁၇၆: ပီတိသုတ္Rapture [Thanissaro]
အနာထပိဏ္သူေဌးအား လွူဒါန္းျခင္းသက္သက္ျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း မျဖစ္ရန္၊ နီဝရဏကင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပထမစ်ာန္၏ ပီတိကို ရံဖန္ရံခါထူေထာင္ၾကရန္ ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

အန ၅.၁၇၇: ဝဏိဇၨာသုတ္ Business (Wrong Livelihood) [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရား တားျမစ္ေတာ္မူေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမွု ၅ မ်ိဳး။

အန ၅.၁၇၉: ဂိဟိသုတ္ – The Householder [Thanissaro]
ေသာတာပန္တို႔တြင္ရွိေသာ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ အက်ိဳးမ်ားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၁၈၀: ေဂဝသီသုတ္About Gavesin [Thanissaro]
ကႆပဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္၌ ေဂဝသီဥပါသကာႏွင့္ ေနာက္လိုက္ ၅၀၀ တို႔တစ္ဦးထက္တစ္ဦး သာလြန္ေအာင္ တရားအားထုတ္ေသာေၾကာင့္ အားလုံးရဟႏၲာျဖစ္သြားၾကသည္။ ထိုအားတက္ဖြယ္ အေၾကာင္းျဖင့္ တရားကို က်ိဳးစားအားထုတ္ၾကရန္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၁၉၆: မဟာသုပိနသုတ္Dreams [Thanissaro]
ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဘဝ၌ မက္ေသာ အိပ္မက္ႀကီး ၅ မ်ိဳးႏွင့္ အဓိပၸယ္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

  အန ၅.၁၉၈: ဝါစာသုတ္A Statement [Thanissaro]
စကားေကာင္းျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္ ၅ ခ်က္။

အန ၅.၁၉၉: ကုလသုတ္ A Family [Thanissaro]
သီလရွိေသာ ရဟန္းကို အိမ္ဖိတ္ဆြမ္းေလာင္းျခင္း၏ အက်ိဳးမ်ားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၂၀၀: နိႆာရဏီယသုတ္Leading to Escape [Thanissaro]
ရဟႏၲာတို႔၏ ထြက္ေျမာက္ရာ ၅ ပါးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၂၀၂: ဓမၼႆဝနသုတ္Listening to the Dhamma [Thanissaro]
တရားနာျခင္း၏ အက်ိဳး ၅ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၂၅၄: ပဥၥမစၧရိယသုတ္ Stinginess [Thanissaro]
ဝန္တိုျခင္း “မစၧရိယ”၅ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၂၅၅: မစၧရိယပၸဟာနသုတ္
ဝန္တိုျခင္း “မစၧရိယ”၅ မ်ိဳးကို ပယ္အပ္ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၂၅၆: ပဌမ ဈာနသုတ္
ဝန္တိုျခင္း “မစၧရိယ”၅ မ်ိဳးရွိေနလၽွင္ ပထမစ်ာန္ကို မရနိုင္ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၂၅၇ – ၂၆၃: ဒုတိယ ဈာနသုတ္ စသည္ ခုနစ္သုတ္
ဝန္တိုျခင္း “မစၧရိယ”၅ မ်ိဳးရွိေနလၽွင္ ႐ူပစ်ာန္ေလးပါးႏွင့္ မဂ္ေလးပါးကို မရနိုင္ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၂၆၄: အပရပဌမဈာနသုတ္
ဝန္တိုျခင္း “မစၧရိယ”၅ မ်ိဳးရွိေနလၽွင္ ပထမစ်ာန္ကို မရနိုင္ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၂၆၅ – ၂၇၁: အပရ ဒုတိယ ဈာနသုတ္ စသည္
ဝန္တိုျခင္း “မစၧရိယ”၅ မ်ိဳးရွိေနလၽွင္ ႐ူပစ်ာန္ေလးပါးႏွင့္ မဂ္ေလးပါးကို မရနိုင္ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။