ဥပရိပဏၰာသ ၁၀၁- ၁၅၂

ေဒဝဒဟဝဂ္ ၁၀၁ – ၁၁၀

မန ၁၀၁: ေဒဝဒဟသုတ္At Devadaha [Thanissaro]
မ်က္ေမွာက္ဘဝခံစားရေသာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာခံစားမွုအားလုံးသည္ အတိတ္ကံေၾကာင့္ျဖစ္၍ အက်င့္ျဖင့္ ကံအေဟာင္းတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစလ်က္ ကံအသစ္တို႔ကို ေနာက္ထက္မျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဗုဒၶ၏ကံဝါဒမဟုတ္ ဂ်ိန္းတို႔၏ကံဝါဒျဖစ္ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရပါမည္။ ဗုဒၶ၏ကံဝါဒကိုသိလိုပါက ဖတ္သင့္ေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

မန ၁၀၅: သုနကၡတၱသုတ္To Sunakkhatta [Thanissaro]
တရားကို အမွန္မရရွိပဲ မိမိကိုယ္ကို အထင္ႀကီးမွုျဖင့္ တရားေပါက္သည္ထင္ေသာ ရဟန္းမ်ား အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ တရားကိစၥၿပီးဆုံးၿပီဆို၍ မိမိ၏သီလကို မေစာင့္ေရွာက္ေသာသူသည္ အဆိပ္ခြက္ကို သိလ်က္ႏွင့္ေသာက္ေသာသူ၊ အဆိပ္ရွိေသာေႁမြဆီသို႔ လက္ထိုးေပးေသာသူႏွင့္တူသည္ဟု ဆုံးမထားပါသည္။

မန ၁၀၆: အာေနဥၨသပၸါယသုတ္Conducive to the Imperturbable [Thanissaro]
႐ူပ အ႐ူပစ်ာန္တို႔ျဖင့္ နိဗၺာန္ရရွိနိုင္ပုံကို အရွင္အာနႏၵာအား ေဟာၾကားေသာသုတ္ ျဖစ္ပါသည္။

မန ၁၀၇: ဂဏကေမာဂၢလႅာနသုတ္The Discourse to Ganaka-Moggallana [Horner]
ရဟန္းတို႔၏ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္တက္ရေသာ သိကၡာစဥ္ လုပ္ငန္းစဥ္ က်င့္စဥ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မန ၁၀၈: ေဂါပကေမာဂၢလႅာနသုတ္ Moggallana the Guardsman [Thanissaro] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးေနာက္ သံဃာအဖြဲ႕အစည္း မည္ကဲ့သို႔စည္းလုံးစြာေနသည့္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

  မန ၁၀၉: မဟာပုဏၰမသုတ္The Great Full-moon Night Discourse [Thanissaro]
ရဟန္းတစ္ပါးက ျမတ္စြာဘုရားကို စြဲလမ္းဖြယ္ခႏၶာငါးပါး (ဥပါဒါနကၡႏၶာ)၊ သကၠာယဒိ႒ိ တို႔ကိုေမးျမန္း ေလၽွာက္ထားေသာသုတ္ျဖစ္ပါသည္။ စြဲလမ္းဖြယ္ခႏၶာငါးပါးကိုသိလိုပါက ေလ့လာဖတ္ရွုသင့္ေသာ တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။

မန ၁၁၀: စူဠပုဏၰမသုတ္ The Shorter Discourse on the Full-moon Night [Thanissaro]
သူယုတ္မာႏွင့္ သူေတာ္ေကာင္းအေၾကာင္းကို ေဟာထားပါသည္။

 

အႏုပဒဝဂ္ ၁၁၁ – ၁၂၀

မန ၁၁၁: အႏုပဒသုတ္One After Another [Thanissaro]
အရွင္သာရိပုၾတာ၏ ႐ူပ အ႐ူပစ်ာန္တို႔ျဖင့္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္တက္ကာ ရဟႏၲာ ဘဝေရာက္ပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ ႐ူပ အ႐ူပစ်ာန္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အေသးစိတ္ ေတြ႕ရပါမည္။

မန ၁၁၃: သပၸဳရိသသုတ္A Person of Integrity [Thanissaro]
သူယုတ္မာႏွင့္ သူေတာ္ေကာင္းအေၾကာင္းကို ေဟာထားပါသည္။

မန ၁၁၆: ဣသိဂိလိသုတ္ The Discourse at Isigili [Piyadassi]
ဣသိဂိလိေတာင္၌ သီတင္းသုံးေနခဲ့ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါတို႔၏ အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။

  မန ၁၁၇: မဟာစတၱာရီသကသုတ္The Great Forty [Thanissaro]  [Bodhi]
ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာအက်င့္ျဖစ္ေသာ အရိယာမဂ္ရွစ္ပါးတို႔ တစ္ပါးကိုတစ္ပါး အက်ိဳးျပဳပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ အရိယာမဂ္ရွစ္ပါးတို႔ကို နားလည္လိုပါက ေလ့လာသင့္ေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

မန ၁၁၈: အာနာပါနႆတိသုတ္Mindfulness of Breathing [Thanissaro]  [Bodhi]
အာနာပါန ကမၼ႒ာန္းတစ္ဆယ္ေျခာက္ဆင့္ျဖင့္ သတိပ႒ာန္ ေလးပါး၊ ေဗာဇၥ်င္ခုနစ္ပါးတို႔ကို ျပည့္စုံေစ၍ အရဟတၱမဂ္ အရဟတၱဖိုလ္ ရရွိပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

  မန ၁၁၉: ကာယဂတာသတိသုတ္Mindfulness Immersed in the Body [Thanissaro]
ကာယဂတာသတိ ကမၼ႒ာန္းျဖင့္ အရဟတၱမဂ္ အရဟတၱဖိုလ္ ရရွိပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ ကာယဂတာသတိ ကမၼ႒ာန္းက်င့္နည္း အေသးစိတ္ကို သိလိုပါက ဖတ္သင့္ေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

 

သုညတဝဂ္ ၁၂၁ – ၁၃၀

မန ၁၂၁: စူဠသုညတသုတ္ The Lesser Discourse on Emptiness [Thanissaro]
အရွင္အာနႏၵာကို သုညတဝိဟာရ အေၾကာင္းကို ေဟာၾကားေသာသုတ္ျဖစ္ပါသည္။

မန ၁၂၂: မဟာသုညတသုတ္The Greater Discourse on Emptiness [Thanissaro]
အေပါင္းအသင္း အဖြဲ႕အစည္း၌ ေပ်ာ္ပိုက္ေသာ ရဟန္းတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အရွင္အာနႏၵာကို ေဟာၾကားေသာသုတ္ျဖစ္ပါသည္။

မန ၁၂၅: ဒႏၲဘူမိသုတ္The Discourse on the ‘Tamed Stage’ [Horner]
ျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္းတို႔ကို သြန္သင္ပုံကို ဆင္ထိန္းဥပမာျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

မန ၁၂၆: ဘူမိဇသုတ္ To Bhumija [Thanissaro]
အရိယာမဂ္ကို မွန္ကန္စြာက်င့္ပါက နိဗၺာန္ကို ေတာ့င္တသည္ျဖစ္ေစ မေတာင့္တသည္ျဖစ္ေစ ကိစၥၿပီးပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

မန ၁၂၇: အႏု႐ုဒၶသုတ္
အရွင္အႏု႐ုဒၶ က အပၸမာဏ ေစေတာဝိမုတၱိ (Immeasurable deliverance of mind) ႏွင့္ မဟဂၢဳတ္ ေစေတာဝိမုတၱိ ((Exalted deliverance of mind) မတူပုံကို ပဥၶကဂၤ လက္သမားႀကီ:အား ေဟာၾကားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။ အရွင္အႏု႐ုဒၶသည္ “ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ ရွိကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္ ရဟန္းတို႔တြင္ အျမတ္ဆုံးရဟန္း(ဧတဒဂၢ) ေပတည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ရဟန္းျဖစ္သည္။

မန ၁၃၀: ေဒဝဒူတသုတ္ The Deva Messengers [Thanissaro]
ငရဲျပည္အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

 

ဝိဘဂၤဝဂ္ ၁၃၁ – ၁၄၂

  မန ၁၃၁: ဘေဒၵကရတၱသုတ္ – The Discourse on the Ideal Lover of Solitude/An Auspicious Day [Ñanananda | Thanissaro]
မနက္ျဖန္ေသမည္ကို မည္သူႀကိဳသိနိုင္မည္နည္း။ အတိတ္ကာလသည္ ၿပီးဆုံး၍ျပန္မရနိုင္၊ အနာဂါတ္ကာလကား မေရာက္ေသး၊ ယခုပစၥဳပၸန္ကာလသည္သာ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္၍ တရားက်င့္ၾကရန္ ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

  မန ၁၃၅: စူဠကမၼဝိဘဂၤသုတ္ – The Shorter Exposition of Kamma/The Shorter Analysis of Action [Ñanamoli | Thanissaro] [Bodhi]
အဘယ္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ အသက္ရွည္၍ အခ်ိဳ႕အသက္တိုသနည္း၊ အခ်ိဳ႕ ဆင္းရဲ၍ အခ်ိဳ႕ ခ်မ္းသာသနည္း။ မိမိျပဳလုပ္ေသာ ကံသာေၾကာင့္သာလၽွင္ ျဖစ္ကုန္၏။

မန ၁၃၆: မဟာကမၼဝိဘဂၤသုတ္ – The Great Exposition of Kamma/The Greater Analysis of Action [Ñanamoli | Thanissaro]
သံသရာတစ္ေလၽွာက္ျပဳခဲ့ေသာကံတို႔သည္ ရွုတ္ေထြးလွသည္။ ကံတို႔၏အက်ိဳးဆက္သည္ ၁+၁=၂ ကဲ့သို႔မရွိုးရွင္းပါ။ ဗုဒၶ၏ ကံဝါဒကိုသိလိုပါက ဖတ္သင့္ေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရား ဆိုလိုေသာ“ကံ”ဟူသည္မွာ ေစတနာႏွင့္တြဲ၍ ျပဳလုပ္ေသာ ကိုယ္၊ႏွုတ္၊စိတ္တို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ အရပ္သုံးစကားျဖစ္ေသာ “ကံေကာင္းျခင္း – Good luck/Chance”တို႔ႏွင့္ မဆိုင္ပါ။

မန ၁၃၇: သဠာယတနဝိဘဂၤသုတ္ An Analysis of the Six Sense-media [Thanissaro]
အာ႐ုံတခါးေျခာက္ပါး(သဠာယတန) တို႔ကို ေဟာၾကားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

မန ၁၃၈: ဥေဒၵသဝိဘဂၤသုတ္ An Analysis of the Statement [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရား အက်ဥ္းေဟာထားေသာ သိမွု ဝိညာဏ္တို႔၏ အပ၌ မျပန႔္လြင့္ျခင္း အတြင္း၌ မတည္ျခင္း တရားေတာ္ကို အရွင္မဟာကစၥာနက အက်ယ္ရွင္းျပေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။ အရွင္မဟာကစၥာနသည္ “အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာအပ္ေသာ တရားေတာ္၏ အနက္ကို အက်ယ္အားျဖင့္ ေဝဖန္တတ္ေသာ အျမတ္ဆုံးရဟန္း(ဧတဒဂၢ) ေပတည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ရဟန္းျဖစ္သည္။

  မန ၁၄၀: ဓာတုဝိဘဂၤသုတ္An Analysis of the Properties [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားကို တစ္ခါမၽွ မဖူးျမင္ဖူးဘဲ ၾကည္ညိဳသည့္အေလၽွာက္ ရဟန္းျပဳေသာ အမ်ိဳးသားကို တရားေဟာေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

မန ၁၄၁: သစၥဝိဘဂၤသုတ္ – Discourse on The Analysis of the Truths/An Analysis of the Truths [Piyadassi | Thanissaro] အရွင္သာရိပုၾတာက သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ကို အေသးစိတ္ေဟာထားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

 

သဠာယတနဝဂ္ ၁၄၃ – ၁၅၂

မန ၁၄၃: အနာထပိ႑ိေကာဝါဒသုတ္ – Instructions to Anathapindika/Advice to A Dying Man [Thanissaro | Olendzki (excerpt)]
ေသဆုံးခါနီး အနာထပိဏ္သူေဌးကို အရွင္သာရိပုၾတာက တရားေဟာၾကားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

မန ၁၄၆: နႏၵေကာဝါဒသုတ္Nandaka’s Exhortation [Thanissaro]  [Bodhi]
အရွင္နႏၵက က ရဟန္းမတို႔အား အနိစၥတရားေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ အရွင္နႏၵကသည္ “ဘိကၡဳနီမတို႔ကို ဆုံးမကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္ ရဟန္းတို႔တြင္ အျမတ္ဆုံးရဟန္း(ဧတဒဂၢ) ေပတည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ရဟန္းျဖစ္သည္။

မန ၁၄၇: စူဠရာဟုေလာဝါဒသုတ္The Shorter Exposition to Rahula [Thanissaro] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားက အရွင္ရာဟုလာကို ရဟႏၲာ ဘဝေရာက္ရန္ ေဟာၾကားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

မန ၁၄၈: ဆဆကၠသုတ္ The Six Sextets [Thanissaro] [Bodhi]
အာ႐ုံေျခာက္ပါးတို႔ကို အနတၱအျဖစ္ရွုနိုင္ရန္ ေဟာၾကားထားေသာ အလြန္အက်ိဳးမ်ားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

  မန ၁၄၉: မဟာသဠာယတနိကသုတ္The Great Six Sense-media Discourse [Thanissaro] [Bodhi]
အာ႐ုံေျခာက္ပါးတို႔ကို ေကာင္းစြာနားလည္ျခင္းျဖင့္ နိဗၺာန္ေရာက္ပုံကို ေဟာထားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

  မန ၁၅၂: ဣျႏၵိယဘာဝနာသုတ္ The Development of the Faculties [Thanissaro]
ရဟန္းတို႔၏ ၾကည္ညိဳဖြယ္ဣေျႏၵ အဘယ္သို႔ပြါးမ်ားပုံကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရဟႏၲာတို႔ မိမိတို႔၏သညာအေပၚ၌ ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာင္းလဲ ရွုျမင္နိုင္ပုံကို ေတြ႕ရပါမည္။