သဂါထာဝဂ္ ၁ – ၁၁

သဂါထာဝဂ္သံယုတ္ပါဠိေတာ္ − The Section of Verses

သံယုတၱ: ၁ ၊ ၂ ၊ ၃ ၊ ၄ ၊ ၅ ၊ ၆ ၊ ၇ ၊ ၈ ၊ ၉ ၊ ၁၀ ၊ ၁၁ ၊

၁. ေဒဝတာသံယုတ္ – Devas

သန ၁.၁: ၾသဃတရဏသုတ္Crossing over the Flood [Thanissaro]  [Bodhi]
နတ္သားတစ္ပါးက ျမတ္စြာဘုရားကို “သံသရာ၏ၾသဃမွ အဘယ္သို႔ ကူးေျမာက္ခဲ့သနည္း”ဟု ေမးေလၽွာက္ေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

သန ၁.၃: ဥပနီယသုတ္Doomed [Walshe]  [Bodhi]
ဘဝသည္ တိုေတာင္းလွသည္။ ေသျခင္းကိုေၾကာက္ရြင့္၍ နိဗၺာန္ကို အလိုရွိသူသည္ ေကာင္းမူျပဳျခင္း သက္သက္ျဖင့္ မလုံေလာက္။

သန ၁.၉: မာနကာမသုတ္Vain Conceits [Walshe]  [Bodhi]
မာနမပယ္နိုင္လၽွင္ ေသျခင္း၏လြန္ေျမာက္ရာ နိဗၺာန္ကို မရ္နိုင္။

သန ၁.၁၀:  အရညသုတ္ – The Wilderness/A Face So Calm [Ireland | Olendzki | Thanissaro] [Bodhi]
“ေတာေနရဟန္းတို႔သည္ ဆြမ္းတစ္ႏွပ္သာစားေသာ္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ ၾကည္လင္ေနၾကသနည္း”ဟု ေမးေလၽွာက္ေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၁.၁၇: ဒုကၠရသုတ္Difficult [Walshe]  [Bodhi]
လိပ္သည္ အဂၤါတို႔ကို ၎၏အခြံထဲတြင္ လုံျခဳံစြာ သိမ္းဆည္းထားသကဲ့သို႔ မိမိစိတ္ကို ေစာင့္ေရွာက္၍ သူတစ္ပါးကို ညႇင္းဆဲျခင္း အျပစ္တင္ျခင္း မျပဳရဟု ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၁.၁၈: ဟိရီသုတ္Conscience [Thanissaro]  [Bodhi]
သတိျဖင့္ အရွက္တရားျဖင့္ မေကာင္းမွုတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေၾကာင္း ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၁.၂၀: သမိဒၶိသုတ္ – About Samiddhi/Samiddhi [Thanissaro | Walshe] [Bodhi]
ကာမဂုဏ္တို႔၏ အျပစ္ႏွင့္ တရား၏အက်ိဳးကို ျမတ္စြာဘုရားထံမွ ၾကားနာနိုင္ရန္ နတ္သမီးတစ္ပါးကိုယ္စား အရွင္သမိဒၶိက ေမးေလၽွာက္ေသာသုတ္ ျဖစ္ပါသည္။

သန ၁.၂၅: အရဟႏၲသုတ္The Arahant [Walshe]  [Bodhi]
ရဟႏၲာ တို႔သည္ “ငါ၊သူတစ္ပါး” စသည္တို႔ကို ေလာက၌ ေျပာဆိုေသာ အရပ္သုံးစကား အေနျဖင့္သာ ေျပာဆိုသုံးစြဲသည္။

သန ၁.၃၈: သကလိကသုတ္The Stone Sliver [Thanissaro] [Bodhi]
ေဒဝဒတၱ၏ လုပ္က်န္မူေၾကာင့္ ေျခေတာ္၌ ဒဏ္ရာရေသာ ျမတ္စြာဘုရားက ျပင္းထန္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို သည္းခံေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သန ၁.၄၁: အာဒိတၱသုတ္(The House) On Fire [Thanissaro] [Bodhi]
နတ္သားတစ္ပါးက ျမတ္စြာဘုရားကို လွူဒါန္းျခင္း၏ အက်ိဳးကိုေလၽွာက္ေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၁.၄၂: ကႎဒဒသုတ္A Giver of What  [Thanissaro] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားက လွူတန္းျခင္း၏ အက်ိဳးကို ေဟာထားပါသည္။

သန ၁.၆၉: ဣစၧာသုတ္Desire [Thanissaro] [Bodhi]
နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရား အတိုခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။

သန ၁.၇၁: ေဆတြာသုတ္Having Killed [Thanissaro] [Bodhi]
နတ္သားတစ္ပါးက “အဘယ္အရာကို ျဖတ္ေတာက္လၽွင္ ခ်မ္းသာစြာ ေနရသနည္း”ဟု ေလၽွာက္ထားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

 

၂. ေဒဝပုတၱသံယုတ္ – Sons of the Devas

သန ၂.၆: ကာမဒသုတ္Kamada’s Lament [Olendzki]  [Bodhi]
ရဟန္းတရားသည္ ခက္ခဲေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္ဟု သံသယဝင္ေနေသာ နတ္သားတစ္ပါး ကို ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၂.၇: ပဥၥာလစ႑သုတ္Pañcalacanda the Deva’s Son [Thanissaro] [Bodhi]
စ်ာန္သမာပတ္၊ သတိ၊ သမာဓိႏွင့္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း ေဟာၾကားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၂.၈: တာယနသုတ္ Taayana [Walshe]  [Bodhi]
နတ္သားတစ္ပါးေလၽွာက္ေသာ ဂါထာကို ရဟန္းတို႔အား ေဆာင္ယူၾကရန္ ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၂.၁၀: သူရိယသုတ္The Sun Deity’s Prayer for Protection [Piyadassi] [Bodhi]

သန ၂.၁၉: ဥတၱရသုတ္Uttara the Deva’s Son [Thanissaro] [Bodhi]
ဘဝသည္ တိုေတာင္းလွသည္။ ေသျခင္းကိုေၾကာက္ရြင့္၍ နိဗၺာန္ကို အလိုရွိသူသည္ ေကာင္းမူျပဳျခင္း သက္သက္ျဖင့္ မလုံေလာက္။

သန ၂.၂၅: ဇႏၲဳသုတ္ Jantu [Walshe] [Bodhi]
စည္းကမ္းမဲ့ ေနထိုင္ေျပာဆိုေနေသာ ရဟန္းတို႔ကို နတ္သားတစ္ပါးက ဂါထာျဖင့္ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၂.၂၆: ေရာဟိတႆသုတ္To Rohitassa [Thanissaro]  [Bodhi]
လူဘဝတြင္ စၾကာဝဠာ အဆုံးသို႔ (စိတ္တန္ခိုးႏွင့္ ပ်ံ၍) ေမြးျခင္း ေသျခင္း ကင္းရာေနရာကို ရွာခဲ့ေသာ နတ္သားတစ္ပါးကို မိမိ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ရွာရသည္ဟု ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

 

၃. ေကာသလသံယုတ္ – King Pasenadi of Kosala

သန ၃.၁: ဒဟရသုတ္Young [Thanissaro] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားက ေကာသလမင္းအား အသက္ငယ္ ရဟန္းဝါႏု ေသာ္လည္း မေလးမစား မျပဳထိုက္ဟု ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၃.၄: ပိယသုတ္ Dear [Thanissaro]  [Bodhi]
မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္ျမတ္နိုးသူသည္  ကိုယ္ႏွုတ္စိတ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ရသည္။

သန ၃.၅: အတၱရကၡိတသုတ္Self-protected [Thanissaro] [Bodhi]
မည္သို႔ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္သူ ျဖစ္သနည္း။

သန ၃.၆: အပၸကသုတ္Few [Thanissaro]  [Bodhi]
စည္းစိမ္မ်ားျပားျခင္း၏ အႏၲရယ္တို႔ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၃.၇: အၮၸကရဏသုတ္In Judgment [Thanissaro] [Bodhi]
ေကာသလမင္းႀကီးက “မင္းမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ရဟန္းျဖစ္ေစ၊ ပုဏၰားျဖစ္ေစ ကာမဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လိမ္ၾကသည္”ဟု ျမတ္စြာဘုရားကို ေလၽွာက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သန ၃.၈: မလႅိကာသုတ္Mallikaa [Walshe]  [Bodhi]
လူသည္ မိမိကိုယ္သာ အခ်စ္ျမတ္ဆုံးျဖစ္သည္။

သန ၃.၁၃: ေဒါဏပါကသုတ္ – King Pasenadi Goes on a Diet/A Heavy Meal [Olendzki | Walshe] [Bodhi]
ထမင္းအစားမ်ားသြား၍ မအီမသာျဖစ္ေနေသာ ေကာသလမင္းႀကီးကို ျမတ္စြာဘုရားက ဂါထာျဖင့္ ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၃.၁၄: ပဌမ သဂၤါမသုတ္A Battle (1) [Thanissaro]  [Bodhi]
အဇာတသတ္မင္းကို စစ္ရွုံးသြားေသာ ေကာသလမင္းအား အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဟာၾကားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၃.၁၅: ဒုတိယ သဂၤါမသုတ္A Battle (2) [Thanissaro]  [Bodhi]
အဇာတသတ္မင္းကို စစ္နိုင္သြားေသာ ေကာသလမင္းအား အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဟာၾကားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၃.၁၇: အပၸမာဒသုတ္ Heedfulness [Thanissaro] [Bodhi]
ေကာသလမင္းႀကီးက “ယခုဘဝႏွင့္ ေနာင္ဘဝ အက်ိဳးတြက္ အေရးႀကီးဆုံး တရားသည္ အဘယ္နည္း”ဟု ေမးေလၽွာက္ေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

သန ၃.၁၉: ပဌမ အပုတၱကသုတ္Heirless (1) [Thanissaro] [Bodhi]
အလြန္ခ်မ္းသာေသာ္လည္း ဆင္းရဲစြာေနထိုင္၍ ေသဆုံးသြားေသာ သူေဌးႀကီးတစ္ေယာက္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဟာၾကားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၃.၂၀: ဒုတိယ အပုတၱကသုတ္Heirless (2) [Thanissaro] [Bodhi]
လွူဒါန္းၿပီး ေနာင္တရေသာေၾကာင့္ အလြန္ခ်မ္းသာေသာဘဝကို ရေသာ္လည္း ဆင္းရဲစြာေနထိုင္၍ ေသဆုံးသြားေသာ သူေဌးႀကီးတစ္ေယာက္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဟာၾကားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၃.၂၃: ေလာကသုတ္(Qualities of) the World [Thanissaro] [Bodhi]
ေကာသလမင္းႀကီးက “အဘယ္တရားမ်ားေၾကာင့္ အစီးပြားနည္းျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ျဖစ္သနည္း”ဟု ေမးေလၽွာက္ေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

သန ၃.၂၄: ဣႆတၱသုတ္  – Archery Skills [Thanissaro]  [Bodhi]
အက်ိဳးအမ်ားဆုံးရေသာ လွူဒါန္းနည္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၃.၂၅: ပဗၺတူပမသုတ္ – Irresistible Force/The Simile of the Mountains [Olendzki | Thanissaro] [Bodhi]
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမ်ားျဖင့္ အလုပ္မ်ားေနေသာ ေကာသလမင္းႀကီးကို လူအျဖစ္သည္ ရခဲျခင္း ေသျခင္းတရားကို ေရွာင္လြဲမရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တရားက်င့္ႀကံရန္ ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

 

၄. မာရသံယုတ္ – Mara

သန ၄.၈: နႏၵတိသုတ္Delight [Thanissaro]  [Bodhi]
မာရ္နတ္က ျမတ္စြာဘုရားကို ပိုင္ဆိုင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္သက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေႏွာက္ယွက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သန ၄.၁၃: သကလိကသုတ္The Stone Sliver [Thanissaro] [Bodhi]
ေဒဝဒတၱ၏ လုပ္က်န္မူေၾကာင့္ ေျခေတာ္၌ ဒဏ္ရာရေသာ ျမတ္စြာဘုရားက ျပင္းထန္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို သည္းခံေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သန ၄.၁၉: ကႆကသုတ္The Farmer [Thanissaro]  [Bodhi]
မာရ္နတ္က ျမတ္စြာဘုရားကို လယ္သမားအသြင္ေဆာင္၍ ေႏွာက္ယွက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သန ၄.၂၀: ရဇၨသုတ္ –  Rulership [Thanissaro]  [Bodhi]
မာရ္နတ္က ျမတ္စြာဘုရားကို ဣဒၶိပါဒ္ေလးပါး ပြားမ်ားထားေသာေၾကာင့္ မင္းျပဳရန္ ေႏွာက္ယွက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

 

၅. ဘိကၡဳနီသံယုတ္ – Nuns

သန ၅.၁: အာဠဝိကာသုတ္ – Alavika/Sister Alavika [Bodhi | Thanissaro] [Bodhi]
မာရ္နတ္က အာဠဝီၿမိဳ႕သူ ဘိကၡဳနီမကို တရားက်င့္မည့္အစား ကာမဂုဏ္တို႔ကို ခံစားရန္ ေႏွာက္ရွက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သန ၅.၂: ေသာမာသုတ္ – Soma/Mara Meets His Match/Sister Soma [Bodhi | Olendzki | Thanissaro]  [Bodhi]
မာရ္နတ္က ေသာမာဘိကၡဳနီမကို အမ်ိဳးသမီးျဖစ္၍ နိဗၺာန္မရနိုင္ဟု ေႏွာက္ရွက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သန ၅.၃: ကိသာေဂါတမီသုတ္ – Gotami/Sister Gotami [Bodhi | Thanissaro] [Bodhi]
မာရ္နတ္က ေတာသို႔တရားက်င့္ရန္လာေသာ ကိသာေဂါတမီဘိကၡဳနီမကို အမ်ိဳးသားရွာလာသလားဟု ေႏွာက္ယွက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ကိသာေဂါတမီဘိကၡဳနီမသည္ “ေခါင္းပါးေသာ သကၤန္းကို ေဆာင္ကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္ ရဟန္းမိန္းမတို႔တြင္ ထို ကိသာေဂါတမီသည္ အျမတ္ဆုံးေပတည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ရဟန္းမျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀၀ ခန႔္ကပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးေျမာက္ ေပးခဲ့သည္ကို ၾကည္ညိဳဖြယ္ ေတြ႕ရပါသည္။ အျမတ္ဆုံး (ဧတဒဂၢ) ဂုဏ္ကို ရဟန္းမ်ား၊ ရဟန္းမိန္းမမ်ား၊ ဒကာမ်ား၊ ဒကာမမ်ား အထိ ခ်ီးေျမာက္ေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။ အေသးစိတ္ကို အန ၁၈၈-၁၉၇ တြင္ၾကည့္ပါ။

သန ၅.၄: ဝိဇယာသုတ္ – Vijaya/Sister Vijaya [Bodhi | Thanissaro]  [Bodhi]
မာရ္နတ္က ဝိဇယာဘိကၡဳနီမကို တရားက်င့္မည့္အစား ဂီတတူရိယာျဖင့္ ေပ်ာ္ပါးရန္ ေႏွာက္ယွက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သန ၅.၅: ဥပၸလဝဏၰာသုတ္ – Uppalavanna/Sister Uppalavanna [Bodhi | Thanissaro] [Bodhi]
မာရ္နတ္က အင္ၾကင္းပင္ရင္း၌ တစ္ပါးတည္းရပ္ေနေသာ ဥပၸလဝဏၰာဘိကၡဳနီမကို လူဆိုးတို႔ကို မေၾကာက္သေလာဟု ေႏွာက္ယွက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဥပၸလဝဏၰာဘိကၡဳနီမသည္ တန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စုံကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္ ရဟန္းမိန္းမတို႔တြင္ ထို ဥပၸလဝဏၰာသည္ အျမတ္ဆုံးေပတည္းဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ရဟန္းမျဖစ္သည္။

  သန ၅.၆: စာလာသုတ္ – Cala/Sister Cala [Bodhi | Thanissaro]  [Bodhi]
မာရ္နတ္က စာလာဘိကၡဳနီမကို ပဋိသေႏၶေနသူသည္ ကာမဂုဏ္တို႔ကို ခံစားရ၏ဟု ေႏွာက္ယွက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သန ၅.၇: ဥပစာလာသုတ္ – Upacala/Sister Upacala [Bodhi | Thanissaro]  [Bodhi]
မာရ္နတ္က ဥပစာလာဘိကၡဳနီမကို နတ္ဘုံ၌ စိတ္ညြတ္ရန္ ေႏွာက္ယွက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သန ၅.၈: သီသုပစာလာသုတ္ – Sisupacala/Sister Sisupacala [Bodhi | Thanissaro] [Bodhi]
မာရ္နတ္က သီသုပစာလာဘိကၡဳနီမကို အယူဝါဒႏွင့္ ဆက္လၽွင္း၍ ေႏွာက္ယွက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သန ၅.၉: ေသလာသုတ္ – Sela/Sister Sela [Bodhi | Thanissaro]  [Bodhi]
မာရ္နတ္က ေသလာဘိကၡဳနီမကို သကၠာယ မလြတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ေႏွာက္ယွက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ေသလာဘိကၡဳနီမက ရိုးရွင္း၍ အလြန္ထိေရာက္ေသာ ဥပမာျဖင့္ ေျဖဆိုထားပါသည္။

သန ၅.၁၀: ဝဇိရာသုတ္ – Vajira/Sister Vajira  [Bodhi | Thanissaro]  [Bodhi]
မာရ္နတ္က ဝဇိရာဘိကၡဳနီမကို သကၠာယ မလြတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ေႏွာက္ယွက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဝဇိရာဘိကၡဳနီမက ရိုးရွင္း၍ အလြန္ထိေရာက္ေသာ ဥပမာျဖင့္ ေျဖဆိုထားပါသည္။

၆. ျဗဟၼသံယုတ္ – Brahma deities

  သန ၆.၁: ျဗဟၼာယာစနသုတ္The Request [Thanissaro]  [Bodhi]
ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူၿပီးစ တရားေဟာရန္ စိတ္မညြတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို သဟမၸတိျဗဟၼာက တရားေဟာရန္ ေလၽွာက္ထားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

သန ၆. ၂: ဂါရဝသုတ္Reverence [Thanissaro]  [Bodhi]
ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူၿပီးစ ျမတ္စြာဘုရားက “မည္သည့္ရဟန္း ပုဏၰားကို အရိုအေသျပဳ၍ ေနမည္နည္း”ဟု ေတြးေတာမိေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

သန ၆.၁၃: အႏၶကဝိႏၵသုတ္Let the Wilderness Serve! [Olendzki] [Bodhi]
ေမွာင္မိုက္ေနေသာညတြင္ မိုးေပါက္မ်ားေအာက္ လြင္တီးေခါင္၌ တစ္ပါးတည္းထိုင္ေနေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို သဟမၸတိျဗဟၼာက ဂါထာျဖင့္ ေလၽွာက္ထားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

သန ၆.၁၅: ပရိနိဗၺာနသုတ္Total Unbinding [Thanissaro] [Bodhi]
႐ူပဈာန္ အ႐ူပဈာန္တို႔ကို အစဥ္လိုက္ အတက္အဆင္း ဝင္စား၍ ပရိနိဗၺာန္ျပဳသြားေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

 

၇. ျဗာဟၼဏသံယုတ္ – Brahmans

သန ၇.၁: ဓနဥၥာနီသုတ္Dhanañjaani [Walshe]  [Bodhi]
ဇနီးက နေမာတႆ သုံးႀကိမ္ရြတ္သည္ကို မေက်နပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ေခ်ပရန္လာေသာ ပုဏၰားတစ္ေယာက္ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

  သန ၇.၂: အေကၠာသသုတ္ – Insult/Abuse [Buddharakkhita | Thanissaro | Walshe]  [Bodhi]
ပုဏၰားတစ္ေယာက္ ရဟန္းျပဳသြားသည္ကို မေက်နပ္၍ ဆဲေရး ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ အျခားပုဏၰား တစ္ေယာက္ကို ျမတ္စြာဘုရားက ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၇.၆: ဇဋာသုတ္The Tangle [Thanissaro] [Bodhi]
“ရွုပ္ေထြးေနေသာ တဏွာကို မည္သူ ေျဖရွင္းေပးႏွိင္ သနည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရားကို ေမးေလၽွာက္ေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၇.၁၁: ကသိဘာရဒြါဇသုတ္ – Discourse to Bharadvaja, the Farmer/To the Plowing Bharadvaja [Piyadassi | Thanissaro] [Bodhi]
ဆြမ္းခံႂကြလာေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဆြမ္းမေလာင္းဘဲ “လယ္ထြန္ အလုပ္လုပ္၍စား”ဟု ေျပာဆိုေသာ ပုဏၰားကို ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၇.၁၂: ဥဒယသုတ္Breaking the Cycle [Olendzki]  [Bodhi]
မိမိအိမ္သို႔ သုံးရက္တိုင္တိုင္ ဆြမ္းခံႂကြလာေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို “အရသာ၌ ႏွစ္သက္၍ အဖန္တလဲလဲ လာသည္”ဟု ေျပာဆိုေသာ ပုဏၰားကို ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၇.၁၄: မဟာသာလသုတ္Very Rich [Thanissaro]  [Bodhi]
ဖခင္ပုဏၰားအိုကို စြန္႔ပစ္လိုက္ေသာ သားေလးေယာက္ႏွင့္ ဇနီးတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဟာၾကားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၇.၁၇: နဝကမၼိကသုတ္The Builder [Thanissaro] [Bodhi]
ေတာထဲ၌ တစ္ပါးတည္း တရားထိုင္ေနေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို “တစ္ပါးတည္းထိုင္ေန၍ မည္သို႔အလုပ္ျဖစ္မည္နည္း”ဟု ေျပာဆိုေသာ ပုဏၰားကို ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၇.၁၈: က႒ဟာရသုတ္ – Buddha in the Forest/Firewood-gathering [Olendzki | Thanissaro] [Bodhi]
ေတာထဲ၌ တစ္ပါးတည္း ဈာန္ဝင္စားေနေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို “ျဗဟၼာ့ျပည္သို႔ ေရာက္လို၍ တရားထိုင္ျခင္းေလာ”ဟု ေမးေလၽွာက္ေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၇.၂၁: သဂၤါရဝသုတ္Sangaarava [Walshe] [Bodhi]
ျမစ္ထဲေရခ်ိဳးျခင္းျဖင့္ စင္ၾကယ္မွုကိုက်င့္ႀကံေနေသာ ပုဏၰားတစ္ေယာက္ကို ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

 

၈. ဝဂႌသသံယုတ္ – Ven. Vangisa

သန ၈.၄: အာနႏၵသုတ္Ananda [Thanissaro] [Bodhi]
ဆြမ္းခံဝင္ရင္း တပ္မက္ျခင္း ရာဂ တက္လာေသာ အရွင္ဝဂႌသကို အရွင္ အာနႏၵာက တရားေဟာေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

 

၉. ဝနသံယုတ္ – The forest

သန ၉.၁: ဝိေဝကသုတ္Seclusion [Thanissaro] [Bodhi]
ေတာထဲ၌ တစ္ပါးတည္း တရားက်င့္ရင္း မေကာင္းေသာ အႀကံအစည္ျဖစ္လာေသာ ရဟန္းကို နတ္သားတစ္ပါးက ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၉.၆: အႏု႐ုဒၶသုတ္Anuruddha [Thanissaro]  [Bodhi]
အရွင္အႏု႐ုဒၶ၏ ေရွးဘဝဇနီးျဖစ္ေသာ နတ္သမီးတစ္ပါးက နတ္ျပည္သို႔ ျပန္လာရန္ ေလၽွာက္ထားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။ အရွင္အႏု႐ုဒၶသည္ “ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ရွိကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္ ရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအႏု႐ုဒၶါသည္ အျမတ္ဆုံးေပတည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ရဟန္းျဖစ္သည္။

သန ၉.၉: ဝဇၨိပုတၱသုတ္The Vajjian Princeling [Thanissaro] [Bodhi]
ေတာထဲ၌ တစ္ပါးတည္း တရားက်င့္ရင္း ၿမိဳ႕ထဲမွလာေသာ ဂီတသံတို႔ေၾကာင့္ စိတ္ျပန႔္လြင့္လာေသာ ရဟန္းကို နတ္သားတစ္ပါးက ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၉.၁၁: အကုသလဝိတကၠသုတ္Inappropriate Attention [Thanissaro] [Bodhi]
ေတာထဲ၌ တစ္ပါးတည္း တရားက်င့္ရင္း မသင့္ေတာ္ေသာ အေၾကာင္းတို႔ကို ေတြးေတာမိေသာေၾကာင့္ မေကာင္းေသာအႀကံ ႀကံမိေသာ ရဟန္းကို နတ္သားတစ္ပါးက ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၉.၁၄: ဂႏၶေတၱနသုတ္ – Stealing the Scent/The Thief of a Scent [Olendzki | Thanissaro] [Bodhi]
ၾကာပန္းကို နမ္းမိ၍ ရဟန္းတို႔ သီလေစာင့္ရန္ အေရးႀကီးပုံကို နတ္သားတစ္ပါးက ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

 

၁၀. ယကၡသံယုတ္ – Yakkha demons

သန ၁၀.၈: သုဒတၱသုတ္About Sudatta (Anathapindika) [Thanissaro] [Bodhi]
အနာထပိဏ္သူေဌး ျမတ္စြာဘုရားကို ပထမဆုံးဖူးျမင္ရပုံကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သန ၁၀.၁၂: အာဠဝကသုတ္ – Discourse to Alavaka/To the Alavaka Yakkha [Piyadassi | Thanissaro] [Bodhi]
အာဠဝကဘီလူးက ျမတ္စြာဘုရားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

 

၁၁. သကၠသံယုတ္ – Sakka (the Deva king)

သန ၁၁.၃: ဓဇဂၢသုတ္ – Banner Protection/The Top of the Standard [Piyadassi | Thanissaro] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားက ထိပ္လန႔္ေၾကာက္ရြင့္လာလၽွင္ အဘယ္သို႔ ျပဳလုပ္ရမည္ကို ေဟာၾကားထားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၁၁.၄: ေဝပစိတၱိသုတ္ – Calm in the Face of Anger [Olendzki] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္းတို႔ သည္းခံျခင္းတရားကို တန္ဖိုးထားေစရန္ အလြန္ထိေရာက္ေသာ ဥပမာျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၁၁.၅: သုဘာသိတဇယသုတ္ – Victory Through What is Well Spoken [Thanissaro] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္းတို႔ သည္းခံျခင္းတရားကို တန္ဖိုးထားေစရန္ အလြန္ထိေရာက္ေသာ ဥပမာျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။