မူလပဏၰာသ ၁-၅၀

မူလပရိယာယဝဂ္ ၁ – ၁၀

မန ၁: မူလပရိယာယသုတ္ – The Root Sequence [Thanissaro] [Bodhi]
ဤသုတ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရား၊ ရဟႏၲာ၊ အရဟတၱဖိုလ္ မရေသးေသာရဟန္း ႏွင့္ အသိအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္ တို႔၏ အျမင္ျခားနားပုံကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤသုတ္သည္ နက္နဲလြန္းသျဖင့္ အျခားသုတ္မ်ား ေလ့လာၿပီးမွ ဖတ္႐ူသင့္ပါသည္။

မန ၂: သဗၺာသဝသုတ္ – Discourse on All Āsavas/All the Fermentations [Burma Piṭaka Assn. | Thanissaro] [Bodhi]
သံသရာလည္ေစတတ္ေသာ အာသဝတို႔ ကုန္ခန္းေစရန္ နည္းခုႏွစ္မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

မန ၄: ဘယေဘရဝသုတ္ – Fear & Terror [Thanissaro] [Bodhi]
နက္ရွိုင္းေသာ ေတာနက္ထဲတြင္ ေၾကာက္ရြံ့ျခင္းကင္း၍ တစ္ပါးတည္း တရားအားထုတနိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းကို ေဟာထားပါသည္။ ဘုရားေလာင္းဘဝတြင္ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္တိုင္ ေၾကာက္ရြံ့ျခင္းကို မည္သို႔ရင္ဆိုင္ခဲ့သည္ကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။

   မန ၇: ဝတၳသုတ္ – The Simile of the Cloth [Nyanaponika] [Bodhi]
ညစ္ေပေနေသာအဝတ္ကို ဆိုးေဆးေကာင္းစြာ မစြဲသကဲ့သို႔ ကိေလသာမ်ားေနေသာစိတ္ျဖင့္ တရားမေပါက္ႏွိင္သည္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ ျမစ္ထဲဆင္း ေရခ်ိဳး၍ စိတ္မစင္ၾကယ္လာေစနိုင္ပဲ ကိေလသာတို႔ကိုသိ၍ စြန႔္ပစ္နိုင္မွသာ စိတ္စင္ၾကယ္လာနိုင္ပါသည္။

မန ၈: သေလႅခသုတ္ – The Discourse on Effacement [Nyanaponika] [Bodhi]
”ဤခႏၶာငါးပါးသည္ ငါ့ဥစၥာ မဟုတ္၊ ဤခႏၶာ ငါးပါးသည္ ငါ မဟုတ္၊ ဤခႏၶာငါးပါးသည္ ငါ့အတၱ မဟုတ္” ဟု မွန္ကန္စြာ နားလည္မွသာ မွားေသာအယူတို႔ကို ပယ္စြန႔္နိုင္မည္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

မန ၉: သမၼာဒိ႒ိသုတ္ – The Discourse on Right View/Right View [Ñanamoli/Bodhi | Thanissaro] [Bodhi]
အရွင္သာရိပုၾတာက အရိယာမဂ္၏ ပထမဆုံးႏွင့္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာ မွန္ကန္ေသာအျမင္(သမၼာဒိ႒ိ) ကို ကုသိုလ္ႏွင့္အကုသိုလ္၊ အာဟာရ၊ သစၥာေလးပါး၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္တို႔ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ အေသးစိတ္ေဟာထားပါသည္။ မွန္ကန္ေသာအျမင္(သမၼာဒိ႒ိ) ကိုနားလည္လိုပါက ဖတ္သင့္ေသာသုတ္ျဖစ္ပါသည္။

မန ၁၀: မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ – The Foundations of Mindfulness/The Discourse on the Arousing of Mindfulness/Frames of Reference [Nyanasatta | Soma | Thanissaro] [Bodhi]
ဤသုတ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္တိုင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားထိုင္နည္းမ်ားျဖစ္ေသာ သတိပ႒ာန ေလးပါး၊ ေဗာဇၥ်င္ခုနစ္ပါး စသည္တို႔မွ သစၥာေလးပါးထိ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ အလြန္ တန္ဖိုးႀကီးေသာသုတ္ ျဖစ္ပါသည္။

သီဟနာဒဝဂ္ ၁၁ – ၂၀

မန ၁၁: စူဠသီဟနာဒသုတ္ – The Shorter Discourse on the Lion’s Roar [Ñanamoli/Bodhi] [Bodhi]
ဤသာသနာေတာ္၌သာလၽွင္ ေသာတာပန္ ရဟန္း၊ သကဒါဂါမ္ ရဟန္း၊ အနာဂါမ္ ရဟန္း၊ ရဟႏၲာ ရဟန္း ရွိႏွိင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကိုေဟာထားပါသည္။

မန ၁၂: မဟာသီဟနာဒသုတ္ – The Great Discourse on the Lion’s Roar [Ñanamoli/Bodhi] [Bodhi]
အဘယ္ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိတ္သတ္အလည္၌ ေၾကာက္ျခင္းကင္း၍ တင့္တယ္သနည္း။ ျမတ္စြာဘုရား၏ အားေတာ္ ဆယ္ပါး၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ရဲရင့္ျခင္း (ေဝသာရဇၨ) ဉာဏ္ေတာ္ ေလးပါး တို႔ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထား၍ ဘုရားေလာင္းဘဝတြင္ က်င့္ႀကံခဲ့ေသာ ျပင္းထန္ေသာအက်င့္မ်ားကို ေတြ႕ရပါမည္။

  မန ၁၃: မဟာဒုကၡကၡႏၶသုတ္ – The Great Mass of Stress [Thanissaro] [Bodhi]
ေရႊေငြ စည္းစိမ္ ဂုဏ္တို႔အတြက္ အလြန္အမင္း လုပ္ကိုင္ရွာေဖြေနရျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ကာမ၊ ႐ုပ္ ႏွင့္ ေဝဒနာတို႔၏ အျပစ္ႏွင့္ သာယာဖြယ္ကို ေဟာထားပါသည္။

မန ၁၄: စူဠဒုကၡကၡႏၶသုတ္ – The Lesser Mass of Stress [Thanissaro]
ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ ကုန္စင္ေအာင္ မပယ္နိုင္ေသးသ၍ သံသရာလည္ေနရဦးမည္။ ဘုရားေလာင္းဘဝ၌ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္တိုင္ စ်ာန္မဂ္ကိုမရေသးသမၽွ ကာမတို႔၏ဆြဲေဆာင္မွုမ မလြတ္ခဲ့ဟုေဟာၾကားထားပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ဂ်ိန္းဝါဒီ(နာဋ၏သား နိဂဏၭ- နိဂဏၭနာဋပုၾတာ) သည္တစ္ဦးတို႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခန္းကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေတြ႕ရပါမည္။ ဗုဒၶ၏ကံဝါဒႏွင့္ ဂ်ိန္းတို႔၏ကံဝါဒ မတူပုံကိုလည္း ေတြ႕ရပါမည္။

မန ၁၅: အႏုမာနသုတ္
အ႐ုင္မဟာေမာဂၢလာန္က ေျပာဆိုဆုံးမရန္ ခက္ခဲေသာ ရဟန္းမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ေဟာၾကားထားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။ ဤသုတ္သည္ ရဟန္းမ်ားအတြက္ပါမက အေပါင္းအသင္း အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ ေနထိုင္ရေသာ လူတို႔တြင္လည္း လိုက္နာက်င့္သုံးသင့္ေသာ အဆုံးအမ မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

မန ၁၈: မဓုပိ႑ိကသုတ္ – The Ball of Honey [Thanissaro]
ပညာစမ္းေမးခြန္းထုတ္ရန္လာေသာ သာကီဝင္မင္းသားတစ္ပါးကို ျမတ္စြာဘုရားက မင္းသားနားမလည္နိုင္ေသာ တိုေတာင္းေသာ အေျဖကိုေပးခဲ့၏။ ထိုအေျဖကို ရဟန္းမ်ားလည္းနားမလည္၍ အရွင္မဟာကစၥာနက ေျဖရွင္းေဟာၾကားထားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။ အရွင္မဟာကစၥာနသည္ “အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာအပ္ေသာ တရားေတာ္၏ အနက္ကို အက်ယ္အားျဖင့္ ေဝဖန္တတ္ေသာ အျမတ္ဆုံးရဟန္း(ဧတဒဂၢ)ေပတည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ရဟန္းျဖစ္သည္။

  မန ၁၉: ေဒြဓာဝိတကၠသုတ္ – Two Sorts of Thinking [Thanissaro] [Bodhi]
ဘုရားေလာင္းဘဝ၌ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္တိုင္ အေတြးတို႔ကိုမည္သို႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္ကို ေဟာၾကားထားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေတြးတို႔မွာ ကာမႏွင့္စပ္ေသာ ႀကံစည္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္လိုမွုႏွင့္ စပ္ေသာ ႀကံစည္ျခင္း၊ ညႇဥ္းဆဲမွုႏွင့္ စပ္ေသာ ႀကံစည္ျခင္းတို႔ ႏွင့္ ကာမမွ ထြက္ေျမာက္မွုႏွင့္စပ္ေသာ ႀကံစည္ျခင္း၊ မသတ္ျဖတ္လိုမွုႏွင့္ စပ္ေသာ ႀကံစည္ျခင္း၊ မညႇဥ္းဆဲမွုႏွင့္ စပ္ေသာ ႀကံစည္ျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။

မန ၂၀: ဝိတကၠသဏၭာနသုတ္ – The Removal of Distracting Thoughts/The Relaxation of Thoughts [Soma | Thanissaro] [Bodhi]
တရားက်င့္ႀကံေနေသာ သူမ်ားအတြက္ အေတြးတို႔ကို ကိုင္တြယ္နည္း ငါးနည္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

ၾသပမၼဝဂ္ ၂၁ – ၃၀

မန ၂၁: ကကစူပမသုတ္ – The Parable of the Saw/The Simile of the Saw [Buddharakkhita (excerpt) | Thanissaro (excerpt)]
သည္းခံျခင္းကို မည္သို႔က်င့္ႀကံရမည္ကို ေဟာထားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

မန ၂၂: အလဂဒၵဴပမသုတ္ – The Snake Simile/The Water-Snake Simile [Nyanaponika | Thanissaro] [Bodhi]
သံသရာခရီးဆုံးကို သြားလိုသူတို႔အတြက္ ေႁမြႏွင့္ေဖာင္ကို ဥပမာေပး၍ေဟာထားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုတ္တြင္ အနတၱတရားကို အေသးစိတ္ေတြ႕ရပါမည္။

မန ၂၄: ရထဝိနီတသုတ္ – Relay Chariots [Thanissaro]
အရွင္ပုဏၰမႏၲာဏီပုၾတာက အရွင္သာရိပုၾတာကို ရထားဥပမာႏွင့္ တရားေဆြးေႏြးေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။ အရွင္ပုဏၰမႏၲာဏီပုၾတာသည္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ တစ္နယ္ထဲသားျဖစ္၍ အရွင္အာနႏၵာကို ေသာတာပန္ျဖစ္ရန္ ပထမဆုံးသင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ရဟန္းျဖစ္ပါသည္။ (သန ၂၂.၈၃: အာနႏၵသုတ္ ) အရွင္ပုဏၰမႏၲာဏီပုၾတာသည္ “တရားေဟာတတ္ကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္ ရဟန္းတို႔တြင္ မႏၲာဏီပုေဏၰးမ၏သား ပုဏၰသည္ အျမတ္ဆုံး(ဧတဒဂၢ) ေပတည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ရဟန္းျဖစ္သည္။

မန ၂၆: ပါသရာသိသုတ္ – The Noble Search [Thanissaro] [Bodhi]
ဤသုတ္တြင္ မင္းသားဘဝမွ စည္းစိမ္စြန႔္ကာ တရားရွာထြက္ခဲ့ေသာ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ အတိုကို ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္တိုင္ ေဟာၾကားထားသည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရဟန္းတို႔စုေဝးၾကလၽွင္ တရားေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အျပစ္ကင္းေသာ ဆိတ္ဆိတ္ ေနျခင္း(ဒုတိယစ်ာန္ဝင္စားျခင္း) မွလြဲ၍ အျခားကိစၥ မေျပာသင့္ဟူေသာ ဆုံးမစကား ဤသုတ္တြင္ ပါရွိပါသည္။ ရဟန္းမ်ားစကား မၿပီးဆုံးေသး၍ ၿပီးဆုံးေအာင္ ေစာင့္ကာ ေခ်ာင္းဟန႔္ တခါးေခါက္ၿပီး ေက်ာင္းအျပင္မွ ေစာင့္ေတာ္မူေသာ ကိုယ္အမွုရာ ႏုတ္အမွုရာ ယဥ္ေက်းေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ၾကည္ညိဳဖြယ္ ေတြ႕ရပါမည္။

မန ၂၇: စူဠဟတၳိပေဒါပမသုတ္ – The Shorter Elephant Footprint Simile [Thanissaro] [Bodhi]
အဘယ္ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ “ဗုဒၶ”ဟူေသာ ဘြဲ႕ရရွိသနည္း။ ဆင္ေျခရာ ဥပမာႏွင့္ရွင္းျပထားပါသည္။ ဤသုတ္တြင္ ရဟန္းတို႔၏ က်င့္စဥ္ကို အေသးစိတ္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။

  မန ၂၈: မဟာဟတၳိပေဒါပမသုတ္ – The Great Elephant Footprint Simile [Thanissaro] [Bodhi]
အရွင္သာရိပုၾတာက သစၥာေလးပါး၊ စြဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာငါးပါး ႏွင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ ဆက္စပ္ပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

မန ၂၉: မဟာသာေရာပမသုတ္ – The Longer Heartwood-simile Discourse [Thanissaro] [Bodhi]
ရဟန္းဘဝတရားရွာျခင္းကို သစ္အႏွစ္သားရွာသူ ဥပမာေပး၍ ေဟာၾကားထားပါသည္။

မန ၃၀: စူဠသာေရာပမသုတ္ – The Shorter Heartwood-simile Discourse [Thanissaro]
ရဟန္းဘဝတရားရွာျခင္းကို သစ္အႏွစ္သားရွာသူ ဥပမာေပး၍ ေဟာၾကားထားပါသည္။


မဟာယမကဝဂ္ ၃၁ – ၄၀

မန ၃၃: မဟာေဂါပါလကသုတ္ – The Greater Cowherd Discourse [Thanissaro]
အလြန္ေပၚလြင္ေသာ ဥပမာ ၁၆မ်ိဳးျဖင့္ ရဟန္းတို႔ျပဳသင့္ မျပဳသင့္သည္မ်ားကို ေဟာၾကားထားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

မန ၃၄: စူဠေဂါပါလကသုတ္ – The Shorter Discourse on the Cowherd [Olendzki (excerpt)]
ႏြားေက်ာင္းသားဥပမာေပး၍ သံသရာကူးခတ္ရပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

မန ၃၅: စူဠသစၥကသုတ္ – The Shorter Discourse to Saccaka [Thanissaro]
စကားေျပာဆို အနိုင္ယူရန္လာေသာ သစၥကကို ဆုံးမေသာသုတ္ ျဖစ္ပါသည္။

  မန ၃၆: မဟာသစၥကသုတ္ – The Longer Discourse to Saccaka [Thanissaro] [Bodhi]
စကားေျပာဆို အႏွိင္ယူရန္လာေသာ သစၥက ကိုထက္မံဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားေလာင္းဘဝတြင္ ရေသ့ အာဠာရ ႏွင့္ ရာမသား ဥဒကထံ ခ်ည္းကပ္၍ အ႐ူပဈာန္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း၊ ဆိုးရြား ျပင္းထန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား က်င့္ျခင္း၊ ငယ္စဥ္ဘဝက ရရွိဖူးေသာ ပထမဈာန္ကို ျပန္လည္အမွတ္ရ၍ လမ္းမွန္ေပၚ ေရာက္ျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မန ၃၈: မဟာတဏွာသခၤယသုတ္ – The Greater Craving-Destruction Discourse [Thanissaro] [Bodhi]
ေသလၽွင္ သိစိတ္ ဝိညာဏ္သည္ ဘဝတစ္ခုမွ ဘဝတစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းသြားသည္ဟု သကၠာယအျမင္ ရွိေသာ ရဟန္းကို အေၾကာင္းအက်ိဳးသေဘာျဖစ္ေသာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားႏွင့္ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

မန ၃၉: မဟာအႆပုရသုတ္ – The Greater Discourse at Assapura [Thanissaro]
ရွက္ျခင္း ေၾကာက္ျခင္းျဖင့္ ရဟန္းဘဝကို ေဆာင့္ေရွာက္ရသည္ကို ေဟာထားပါသည္။

မန ၄၀: စူဠအႆပုရသုတ္
ရဟန္းဘဝေဆာက္တည္ျခင္းသည္ ျပင္ပအသြင္အျပင္မ်ားနွင့္မဆိုင္၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မေကာင္းေသာစိတ္မ်ားကို ပယ္၍ မိမိစိတ္ကို ျဖူစင္ေအာင္ျပုလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ လႉတန္းသူတို့၏ အေထာက္အပံ့ကို သံုးေဆာင္၍ လႉတန္းသူတို့အကို်းရိွေစရန္ ျဗဟၼာဝိဟာရ ထူေထာင္ဖို့ ဆံုးမထားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

 


စူဠယမကဝဂ္ ၄၁ – ၅၀

မန ၄၁: သာေလယ်ကသုတ္ – The Brahmans of Sala/(Brahmans) of Sala [Ñanamoli | Thanissaro] [Bodhi]
သာလာရြာသား ပုဏၰားသူႂကြယ္တို႔အား တရား မၽွတမွု ႏွင့္ တရား မမၽွတမွုကို ျပဳလုပ္ျခင္း အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေနာင္ဘဝတြင္ နတ္ျပည္ ႏွင့္ ငရဲ ေရာက္ရပုံကို ေဟာထားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

မန ၄၃: မေဟာဝဒလႅသုတ္ – The Greater Set of Questions-and-Answers [Thanissaro]
အရွင္သာရိပုၾတာ ႏွင့္ အရွင္မဟာေကာ႒ိကတို႔ တရားေဆြးေႏြးေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းအရာတို႔မွာ သိမွု ‘ပညာ’ ႏွင့္ အထူးသိမွု ‘ဝိညာဏ္’ ဆက္စပ္ျခင္း၊ စ်ာန္၊ မွန္ေသာ အယူ ‘သမၼာဒိ႒ိ’ ျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းအရင္း စသည္တို႔ပါဝင္ပါသည္။

မန ၄၄: စူေဠဝဒလႅသုတ္ – The Shorter Set of Questions-and-Answers [Thanissaro]
ဝိသာခ ႏွင့္ ဓမၼဒိႏၷာ ဘိကၡဳနီမတို႔ တရားေဆြးေႏြးေသာသုတ္ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းအရာတို႔မွာ သကၠာယ၊ ဥပါဒါနကၡႏၶာ (စြဲလမ္းဖြယ္ခႏၶာ)၊ အဂၤါရွစ္ပါး ရွိေသာ မဂ္၊ နိေရာဓ သမာပတ္ စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္းအရာစုံ ပါဝင္ပါသည္။ “တရားေဟာတတ္ကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္ ရဟန္းမိန္းမတို႔တြင္ ဓမၼဒိႏၷာသည္ အျမတ္ဆုံး (ဧတဒဂၢ) ေပတည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ရဟန္းမျဖစ္သည္။ ဓမၼဒိႏၷာ ဘိကၡဳနီမသည္ ဝိသာခသူေဌး၏ ဇနီးေဟာင္းျဖစ္၍ ဝိသာခသည္ အနာဂါမ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

မန ၄၅: စူဠဓမၼသမာဒါနသုတ္ – The Shorter Discourse on Taking on Practices [Thanissaro]
တရားက်င့္တိုင္း နာက်င္ေသာ ေဝဒနာမ်ားျဖင့္သာ အျမဲခံစားရန္ မလိုပါ။ ယခုပင္ ခ်မ္းသာ၍ ေနာက္လည္း ခ်မ္းသာေသာ တရားက်င့္နည္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

မန ၄၈: ေကာသမၺီယသုတ္
ျငင္းခုန္ရန္ျဖစ္၍ ဝါဒကဲြေနၾကေသာ ရဟန္းအုပ္စု နွစ္စုတို့ကို တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ခ်စ္ခင္မႈ ေလးစားမႈတိုးေစရန္ လိုအပ္ေသာ တရား ၆ မို်းအေၾကာင္း ဆံုးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။ ထို့အျပင္ ေသာတာပန္တို့ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဉာဏ္ ၇ မို်းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

မန ၄၉: ျဗဟၼနိမႏၲနိကသုတ္ – The Brahma Invitation [Thanissaro]
ျဗဟၼာေလာကသည္ ျမဲ၏ခိုင္ခန႔္၏ဟု အထင္မွားေနေသာ ဗကျဗဟၼာကို ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။