နိဒါနဝဂ္ ၁၂ – ၂၁

နိဒါနဝဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ – The Section on Causation

သံယုတၱ: ၁၂ ၊ ၁၃ ၊ ၁၄ ၊ ၁၅ ၊ ၁၆ ၊ ၁၇ ၊ ၁၈ ၊ ၁၉ ၊ ၂၀ ၊ ၂၁ ၊

၁၂. နိဒါနသံယုတ္ – Paticcasamuppada (Dependent co-arising)

သန ၁၂.၂: ဝိဘဂၤသုတ္Analysis of Dependent Co-arising [Thanissaro [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္။

သန ၁၂.၁၀: ေဂါတမသုတ္Gotama the Great Sage of the Sakya [Walshe] [Bodhi]
မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မင္းသားဘဝကိုစြန္႔ခဲ့သနည္း။ ဘုရားေလာင္းဘဝတြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏စိတ္ေတာ္ကို မည္သည့္အရာက ဖိစီး၍ ထြက္ေျမာက္လိုေသာ တရားကို ရွာေဖြခဲ့သနည္း။

သန ၁၂.၁၁: အာဟာရသုတ္ – Nutriment [Nyanaponika | Thanissaro] [Bodhi]
ရွင္သန္ဆဲ သတၱဝါမ်ားႏွင့္ ရွင္သန္ဖို႔ သတၱဝါတို႔ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့ အာဟာရေလးမ်ိဳးႏွင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဆက္စပ္ပုံတရားေတာ္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

  သန ၁၂.၁၂: ေမာဠိယဖဂၢဳနသုတ္ – To Phagguna [Nyanaponika | Thanissaro] [Bodhi]
အာဟာရေလးမ်ိဳးႏွင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဆက္စပ္ပုံတရားေတာ္ကို သကၠာယမကင္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေမးမိေသာ အရွင္ေမာဠိယဖဂၢဳနကို ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

  သန ၁၂.၁၅: ကစၥာနေဂါတၱသုတ္ – To Kaccayana Gotta (on Right View)/Kaccaayana  [Thanissaro | Walshe] [Bodhi]
မွန္ေသာအျမင္ ‘သမၼာဒိ႒ိ’ ႏွင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဆက္စပ္ပုံ တရားေတာ္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၁၂.၁၆: ဓမၼကထိကသုတ္The Teacher of the Dhamma [Walshe] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရား အလိုေတာ္အရ ဓမၼကထိက ေဟာရမည့္ က်င့္ရမည့္ ၿပီးဆုံးရမည့္ တရားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

  သန ၁၂.၁၇: အေစလကႆပသုတ္ – To the Clothless Ascetic/Naked Kassapa [Thanissaro | Walshe (excerpt)] [Bodhi]
သကၠာယ မကင္းသေရြ႕ လူမွုဒုကၡမ်ား ရင္ဆိုင္ခဲ့လၽွင္ “သူ႔ေၾကာင့္ ငါ့ေၾကာင့္”ဟု စြတ္စြဲေနရဦးမည္။

သန ၁၂.၁၉: ဗာလပ႑ိတသုတ္The Fool & the Wise Person [Thanissaro]  [Bodhi]
တရားသိသူႏွင့္ မသိသူ ႏွစ္ဦးစလုံး ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာကို ခံစားရသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုႏွစ္ဦးလုံး ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာကို မည္သို႔ တုံ႔ျပန္သနည္း။

သန ၁၂.၂၀: ပစၥယသုတ္Requisite Conditions [Thanissaro]  [Bodhi]
ဘုရားပြင့္ေတာ္မူသည္ျဖစ္ေစ မပြင့္ေတာ္မူသည္ျဖစ္ေစ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္တည္ရွိေနသည္။ ျမတ္စြာဘုရားက ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ကို ထိုးထြင္း၍ သိသြားျခင္းေၾကာင့္ လူအမ်ားနားလည္ရန္ ျပန္လည္ ေဟာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ကို ထိုးထြင္း၍နားလည္ေသာသူ၌ မွားေသာအျမင္ မွားေသာအေတြးတို႔ မရွိနိုင္”ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၁၂.၂၂: ဒုတိယ ဒသဗလသုတ္ Ten Powers [Walshe (excerpt)] [Bodhi]
“ဤသို႔ ဤအေၾကာင္းတရား ရွိခဲ့ေသာ္ ဤအက်ိဳးတရား ျဖစ္၏၊ ဤအေၾကာင္းတရား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤအက်ိဳးတရား ျဖစ္၏၊ ဤအေၾကာင္းတရား မရွိခဲ့ေသာ္ ဤအက်ိဳးတရား မျဖစ္၊ ဤအေၾကာင္းတရား ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤအက်ိဳးတရား ခ်ဳပ္၏။”ဟုေဟာၾကားထားေသာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ကို ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ မပ်င္းရိဘဲ ထိုးထြင္း၍ အားထုတ္ရန္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၁၂.၂၃: ဥပနိသသုတ္ – Discourse on Supporting Conditions/Prerequisites/Upanisaa  [Bodhi | Thanissaro | Walshe (excerpt)] [Bodhi]
ခႏၶာငါးပါးႏွင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ကို ထိုးထြင္း၍သိေသာေၾကာင့္ အရဟတၱဖိုလ္ ရရွိပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

  သန ၁၂.၂၅: ဘူမိဇသုတ္To Bhumija [Thanissaro] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားေခတ္မွ အျခားအယူရွိသူတို႔၏ ကံဝါဒကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဆင္းရဲေသာ ခံစားမွုႏွင့္ ခ်မ္းသာေသာ ခံစားမွုျဖစ္ပုံကို အေသးစိတ္ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၁၂.၃၁: ဘူတသုတ္ – This Has Come Into Being [Thanissaro | Nyanaponika (excerpt)] [Bodhi]
ရဟႏၲာႏွင့္ က်င့္ႀကံစဲပုဂၢိဳလ္တို႔ မတူညီပုံကို ျမတ္စြာဘုရားက အရွင္သာရိပုၾတာကို ေမးခြန္းထုတ္ ေသာသုတ္ျဖစ္သည္။ ဤသုတ္သည္ သုတၱနိပါတ္မွ သနပ ၅.၁: အဇိတမာဏဝပုစၧာ ကိုမွီ၍ ေဟာျခင္းျဖစ္သည္။

သန ၁၂.၃၅: အဝိဇၨာပစၥယသုတ္ – From Ignorance as a Requisite Condition [Thanissaro] [Bodhi]
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ကို သကၠာယမကင္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားေမးေသာ ရဟန္းကို ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

  သန ၁၂.၃၈: ေစတနာသုတ္ – Intention/Volition [Thanissaro | Walshe] [Bodhi]
ေနာက္တဖန္ ဘဝသစ္ျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကို ေဟာထားပါသည္။

  သန ၁၂.၄၁: ပဥၥေဝရဘယသုတ္
အနာထပိဏ္သူေဌးကို ေသာတာပန္ျဖစ္ရျခင္း၏ အက်ိဳးမ်ားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၁၂.၄၄: ေလာကသုတ္The World [Thanissaro] [Bodhi]
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ႏွင့္ ေလာကတို႔ ျဖစ္ပုံ ခ်ဳပ္ပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၁၂.၄၆: အညတရ ျဗာဟၼဏသုတ္A Certain Brahman [Thanissaro]  [Bodhi]
မိမိျပဳလုပ္ေသာကံကို မိမိခံစားရသေလာ သို႔မဟုတ္ သူတစ္ပါးခံစားရ သေလာ။ ႏွစ္ခုလုံးမမွန္ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၁၂.၄၈: ေလာကာယတိကသုတ္The Cosmologist [Thanissaro] [Bodhi]
အစြန္းေရာက္ အျမင္မ်ားႏွင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္။

သန ၁၂.၅၂: ဥပါဒါနသုတ္Clinging [Thanissaro] [Bodhi]
စြဲလန္းဖြယ္တရားတို႔၌ သာယာေနျခင္းသည္ မီးပုံကို ေလာင္စာထည့္ေပးေနျခင္းႏွင့္ တူသည္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၁၂.၆၀: နိဒါနသုတ္ Aananda’s Mistake [Walshe (excerpt)] [Bodhi]
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ကို စတင္ထြင္းေဖာက္နားလည္သြား၍ “မနက္နဲပါ”ဟုဆိုေသာ အရွင္အာနႏၵာကို ျမတ္စြာဘုရားက ဆုံးမေတာ္မူေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။ ဤသုတ္ကို ဒန ၁၅: မဟာနိဒါနသုတ္တြင္ အက်ယ္ေဟာထားပါသည္။

  သန ၁၂.၆၁: အႆုတဝါသုတ္ – The Spiritually-Unlearned (1)/Uninstructed (1) [Nizamis | Thanissaro] [Bodhi]
ေမ်ာက္သစ္ကိုင္းကူးသည့္နည္းတူ စိတ္၊ မေနာ၊ ဝိညာဏ္ စသည့္ တရားတို႔ အခ်ိန္ႏွင့္အမၽွ ျဖစ္၍ ခ်ဳပ္ေနသည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ေသာ သေဘာတရားတို႔ကို မသိေသာေၾကာင့္ သင္ၾကားေလ့လာမွု မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ သံသရာမွ မလြတ္နိုင္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၁၂.၆၃: ပုတၱမံသူပမသုတ္ – A Son’s Flesh [Nyanaponika | Thanissaro] [Bodhi]
ရွင္သန္ဆဲ သတၱဝါမ်ားႏွင့္ ရွင္သန္ဖို႔ သတၱဝါတို႔ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့ အာဟာရေလးမ်ိဳး တရားေတာ္ကို ရွင္းလင္းေသာ ဥပမာမ်ားျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

  သန ၁၂.၆၄: အတၳိရာဂသုတ္ – Where There is Passion [Nyanaponika | Thanissaro] [Bodhi]
အေထာက္အပံ့ အာဟာရေလးမ်ိဳးတို႔၌ တပ္မက္မွု၊ ႏွစ္သက္မွု၊ တက္မက္မွု ရွိခဲ့လၽွင္ ေနာက္တဖန္ ဘဝသစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။

  သန ၁၂.၆၅: နဂရသုတ္The City [Thanissaro] [Bodhi]
ေတာနက္ထဲတြင္ လွည့္လည္ရင္း ေရွးၿမိဳ႕ေဟာင္းတစ္ၿမိဳ႕ကို ရွာေဖြေတြ႕သကဲ့သို႔ ဘုရားေလာင္းသည္ ေရွးဘုရားတို႔ သြားခဲ့သည့္ အရိယာမဂၢ္ရွစ္ပါးျဖင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ကို စတင္ထြင္းေဖာက္နားလည္သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၁၂.၆၇: နဠကလာပိသုတ္Sheaves of Reeds [Thanissaro] [Bodhi]
အရွင္သာရိပုၾတာက အရွင္ေကာ႒ိကာကို နာမ္႐ုပ္ႏွင့္ ဝိညာဏ္ တစ္ခုကို တစ္ခုတည္မွီေနပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၁၂.၆၈: ေကာသမၺိသုတ္At Kosambi (On Knowing Dependent Co-arising) [Thanissaro] [Bodhi]
ယုံၾကည္မူ႔၊ လိုလားမူ႔၊ တစ္ဆင့္ၾကားမူ႔၊ ႏွိုင္းယွဥ္ ဆင္ျခင္မွုႏွင့္ ေတြးေတာႀကံစ၍ လက္ခံမွုကို ပယ္ထား၍ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္ထိုးေဖာက္၍ နားလည္ပါသလားဟု ရဟန္းေလးပါး ပြင့္လင္းစြာ တရားေဆြးေႏြးေသာ အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ကို ထိုးေဖာက္နားလည္တိုင္း ရဟႏၲာေတာ့ မျဖစ္ေသး။ သို႔ေသာ္ ေသာတာပန္ေတာ့ အနည္းဆုံးျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သန ၁၂.၇၀: သုသိမသုတ္About Susima [Thanissaro]  [Bodhi]
ရဟႏၲာျဖစ္တိုင္း ေလထဲပ်ံဝဲျခင္း၊ သူတစ္ပါးစိတ္ကို ဖတ္နိုင္ျခင္း၊ မိမိ၏ေရွးဘဝမ်ားကို မွတ္မိျခင္း စသည့္ တန္ခိုးမ်ား မရွိပါ။ ပညာဝိမုတၱ ပုဂၢိဳလ္တို႔ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

၁၃. အဘိသမယသံယုတ္ – Realization

သန ၁၃.၁: နခသိခါသုတ္The Tip of the Fingernail [Thanissaro]
သစၥာေလးပါးကို ထိုးထြင္း၍ သိၿပီးသူ၏ လက္က်န္ဆင္းရဲဒုကၡသည္ အနည္းငယ္မၽွသာ ျဖစ္သည္။

သန ၁၃.၂: ေပါကၡရဏီသုတ္The Pond [Thanissaro]
သစၥာေလးပါးကို ထိုးထြင္း၍ သိၿပီးသူ၏ လက္က်န္ဆင္းရဲဒုကၡသည္ အနည္းငယ္မၽွသာ ျဖစ္သည္။

သန ၁၃.၈: ဒုတိယ သမုဒၵသုတ္The Ocean [Thanissaro]
သစၥာေလးပါးကို ထိုးထြင္း၍ သိၿပီးသူ၏ လက္က်န္ဆင္းရဲဒုကၡသည္ အနည္းငယ္မၽွသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေသာတာပတၱိ မဂ္ဉာဏ္ကို ရရွိျခင္းသည္ အလြန္အက်ိဳးမ်ားသည္။

 

၁၄. ဓာတုသံယုတ္ – Elements

သန ၁၄.၁၁: သတၱဓာတုသုတ္Seven Properties [Thanissaro]
ဈာန္သမာပတ္တို႔ အေၾကာင္းကို မတူေသာနည္းျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

 

၁၅. အနမတဂၢသံယုတ္ – The unimaginable beginnings of samsara

  သန ၁၅.၃: အႆုသုတ္ Tears [Thanissaro]
သံသရာတေလၽွာက္ ခ်စ္ေသာသူတို႔ႏွင့္ လြဲခဲ့ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း မခ်စ္ေသာသူတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း က်ခဲ့ရေသာ မ်က္ရည္သည္ သမုဒၵရာေရထက္ပင္ မ်ားလွသည္။

သန ၁၅.၉: ဒ႑သုတ္The Stick [Thanissaro]
ေလထဲသို႔ပစ္လႊတ္လိုက္ေသာ တုတ္တစ္ေခ်ာင္းသည္ ေျမဆီသို႔ က်ခ်င္သလို ျပန္က်သကဲ့သို႔ သတၱဝါတို႔သည္လည္း ဘဝတစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေနၾကသည္။

သန ၁၅.၁၁: ဒုဂၢတသုတ္Fallen on Hard Times [Thanissaro]
သံသရာသည္ အစမရွိ ရွည္လြန္းေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနသူကို ျမင္တိုင္း မိမိကိုယ္တိုင္လည္းထိုသို႔ ဆင္းရဲခဲ့ဖူးသည္ဟုသိ၍ သခၤါရတရားတို႔ကို ၿငီးေငြ႕သင့္ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၁၅.၁၂: သုခိတသုတ္Happy [Thanissaro]
သံသရာသည္ အစမရွိ ရွည္လြန္းေသာေၾကာင့္ ခ်မ္းသာေသာသူကို ျမင္တိုင္း မိမိကိုယ္တိုင္လည္းထိုသို႔ ခ်မ္းသာခဲ့ဖူးသည္ဟု သိ၍ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ အားထုတ္သင့္ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၁၅.၁၃: တႎသမတၱသုတ္ Thirty [Thanissaro]
သံသရာတေလၽွာက္ က်ခဲ့ရေသာေသြးတို႔သည္ သမုဒၵရာေရထက္ပင္ မ်ားလွသည္။

သန ၁၅.၁၄-၁၉: မာတုသုတ္Mother [Thanissaro]
သံသရာသည္ အစမရွိ ရွည္လြန္းေသာေၾကာင့္ အမိ၊ အဖ၊ သား၊ သမီး၊ ညီ၊ အကို၊ ႏွမ၊ အမ မေတာ္ဖူးသူ ေတြ႕ရန္ မလြယ္ကူပါ။

 

၁၆. ကႆပသံယုတ္ – Ven. Maha Kassapa

သန ၁၆.၁: သႏၲဳ႒သုတ္Contentment [Walshe] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားက ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ေသာ အရွင္မဟာကႆကို ဥပမာျပဳ၍ က်င့္က်န္ၾကရန္ ရဟန္းတို႔အား ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

သန ၁၆.၂: အေနာတၱပၸီသုတ္Carelessness [Walshe]  [Bodhi]
အရွင္သာရိပုၾတာႏွင့္ အရွင္မဟာကႆပတို႔ မွန္ကန္ေသာ အားထုတ္မူ “သမၼာဝါယာမ”မရွိဘဲ နိဗၺာန္မေရာက္နိုင္ပုံကို ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္သည္။

သန ၁၆.၅: ဇိဏၰသုတ္Old [Thanissaro] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားက အရွင္မဟာကႆပကို “အဘယ္အက်ိဳးကို ေမၽွာ္၍ ဓုတင္ေဆာင္ေနသနည္း၊ အသက္ႀကီးရင့္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လွူေသာသကၤန္း၊ ပင့္ဖိတ္ေသာဆြမ္းကို လက္ခံ၍ ငါ့အနားတြင္ေနပါ”ဟုမိန႔္ေတာ္မူေတာ္သည္ကို ေျဖၾကားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၁၆.၁၃: သဒၶမၼပၸဋိ႐ူပကသုတ္ – A Counterfeit of the True Dhamma/False Dhamma [Thanissaro | Walshe] [Bodhi]
အရွင္မဟာကႆပက ျမတ္စြာဘုရားကို သာသနာေတာ္ အေစာပိုင္း၌ သိကၡာပုဒ္တို႔နည္းေသာ္လည္း ရဟႏၲာ အျဖစ္မ်ားခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ၌ သိကၡာပုဒ္တို႔အလြန္မ်ားေသာ္လည္း ရဟႏၲာ အျဖစ္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း သနည္းဟု ေမးေလၽွာက္ေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရားက သာသနာကြယ္ေစမည့္ တရားအတုအေယာင္ ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္း ငါးမ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

 

၁၇. လာဘသကၠာရသံယုတ္ – Gains and tribute

သန ၁၇. ၃: ကုမၼသုတ္The Turtle [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားက လွူဖြယ္ပစၥည္းမ်ားျပားမွု ေက်ာ္ေစာမွုတို႔၏ အႏၲရာယ္ကို လိပ္ဥပမာေပး၍ ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၁၇. ၅: မီဠွကသုတ္ – The Dung Beetle [Thanissaro | Walshe]
ျမတ္စြာဘုရားက လွူဖြယ္ပစၥည္းမ်ားျပားမွု ေက်ာ္ေစာမွုတို႔၏ အႏၲရာယ္ကို လိပ္ဥပမာေပး၍ ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၁၇. ၈: သိဂၤါလသုတ္The Jackal [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားက လွူဖြယ္ပစၥည္းမ်ားျပားမွု ေက်ာ္ေစာမွုတို႔၏ အႏၲရာယ္ကို လိပ္ဥပမာေပး၍ ေဟာၾကားထားပါသည္။

 

၂၀. ၾသပမၼသံယုတ္ – Comparisons

သန ၂၀. ၂: နခသိခသုတ္ The Tip of the Fingernail [Thanissaro]
ရခဲလွေသာ လူဘဝအေၾကာင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၂၀. ၄: ၾသကၡာသုတ္Serving Dishes [Thanissaro]
ေမတၱာစိတ္၏ အက်ိဳးႀကီးပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၂၀. ၅: သတၱိသုတ္The Spear [Thanissaro]
ေမတၱာစိတ္၏ အက်ိဳးႀကီးပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၂၀. ၆: ဓႏုဂၢဟသုတ္The Archer [Thanissaro]
လ်င္ျမန္ တိုေတာင္းလွေသာ လူဘဝေၾကာင့္ မေမ့မေလ်ာ့ အားထုတ္ၾကရန္  ေဟာၾကားထားပါသည္။ လႏွင့္ေနတို႔၏ လည့္ပတ္ႏွုံးသည္ အလြန္လ်င္ျမန္သည္ကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၅၀၀ေက်ာ္က ျမတ္စြာဘုရား ေဟာခဲ့သည္ကို အံၾသဖြယ္ ဖတ္ရွုရပါမည္။

သန ၂၀. ၇: အာဏိသုတ္The Peg [Thanissaro]
အိုးစည္အက္ကို အသပ္ထည့္၍ အဖန္တလဲလဲ ဖာေသာအခါ မူလအိုးစည္၏အသားကိုပင္ မျမင္ရေတာ့ဘဲ အသပ္မ်ားကိုသာ ျမင္ရသကဲ့သို႔ ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေတာ္မူေသာ သုတၱန္မ်ားထက္ အေရးဆရာမ်ား ဆန္းၾကယ္လွပစြာ ေရးသားေဟာေျပာေသာ တရားတို႔ကို လိုက္စားလၽွင္ သာသနာေတာ္ ကြယ္ေပ်ာက္မည္ဟု ေဟာၾကား ထားပါသည္။

 

၂၁. ဘိကၡဳသံယုတ္ – Monks

သန ၂၁. ၁: ေကာလိတသုတ္ Kolita [Thanissaro] [Bodhi]
အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္က ျမတ္ေသာဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းသည္ ဒုတိယဈာန္ကို ဆိုလိုေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၂၁. ၂: ဥပတိႆသုတ္About Upatissa (Sariputta) [Thanissaro]  [Bodhi]
ရဟႏၲာ၌ စိုးရိမ္ျခင္း ပူေဆြးျခင္း မရွိေတာ့သည့္ အေၾကာင္းကို အရွင္သာရိပုၾတာက ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၂၁. ၆: လကု႑ကဘဒၵိယသုတ္About Bhaddiya the Dwarf [Nizamis] [Bodhi]
အရပ္ပု၍ အသြင္အျပင္နိမ့္က်ေသာ္လည္း အရွင္လကု႑က ဘႏၵိယကို ျမတ္စြာဘုရားက “ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းသည္ ႀကီးေသာ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ ရွိ၏။ ထိုရဟန္း မဝင္စားဖူးေသးေသာ သမာပတ္ဟူ၍ မရွိ သေလာက္ပင္ ျဖစ္၏”ဟု ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူ၍ အသြင္အျပင္ အသက္အရြယ္ထက္ ပညာသည္ ပို၍ အေရးႀကီးပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ အရွင္လကု႑က ဘႏၵိယသည္ သာယာေသာ အသံရွိကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္ ရဟန္းတို႔တြင္ ထို လကု႑ကဘဒၵိယသည္ အျမတ္ဆုံးရဟန္း(ဧတဒဂၢ)ေပတည္းဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ရဟန္းျဖစ္သည္။

သန ၂၁. ၈: နႏၵသုတ္Nanda [Walshe] [Bodhi]
ေဆးျခယ္ထားေသာသကၤန္း၊ ေတာက္ေျပာင္ေသာ သပိတ္ကို အသုံးျပဳေသာ အရွင္နႏၵကို ျမတ္စြာဘုရားက ဆုံးမျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သန ၂၁. ၁၀: ေထရနာမကသုတ္[A Monk] by the Name of Elder [Thanissaro] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားက တစ္ပါးတည္းေနျခင္း၏ အဓိပၸါယ္အက်ယ္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။