မဟာဝဂ္ ၄၅ – ၅၆

မဟာဝဂၢ: The Great Section

သံယုတၱ: ၄၅ ၊ ၄၆ ၊ ၄၇ ၊ ၄၈ ၊ ၄၉ ၊ ၅၀ ၊ ၅၁ ၊ ၅၂ ၊ ၅၃ ၊ ၅၄ ၊ ၅၅ ၊ ၅၆ ၊

၄၅. မဂၢသံယုတ္ – The Noble Eightfold Path

သန ၄၅.၁: အဝိဇၨာသုတ္Ignorance [Thanissaro]  [Bodhi]
မွားေသာအျမင္ ရွိလၽွင္ မွားေသာအေတြးရွိနိုင္သည္။ မွားေသာအေတြး ရွိလၽွင္ မွားေသာစကား ေျပာမိနိုင္သည္။ မွားေသာစကား ေျပာလၽွင္ မွားေသာလုပ္ရပ္မ်ား လုပ္နိုင္သည္။ မွားေသာလုပ္ရပ္မ်ား လုပ္လၽွင္ မွားေသာအသက္ေမြးမွု ေမြးမိနိုင္သည္။ မွားေသာအသက္ေမြးမွု ျပဳလၽွင္ မွားေသာအားထုတ္မွု ျပဳနိုင္သည္။ မွားေသာအားထုတ္မွု ျပဳလၽွင္ မွားေသာသတိရွိနိုင္သည္။ မွားေသာသတိရွိလၽွင္ မွားေသာတည္ၾကည္မွု ျဖစ္နိုင္သည္။

သန ၄၅.၂: ဥပၯသုတ္ – Half (of the Holy Life) [Thanissaro]  [Bodhi]
“မိတ္ေဆြေကာင္း ရွိျခင္းသည္ အက်င့္ျမတ္၏ ထက္ဝက္ ျပည့္စုံသည္”ဟု ေျပာမိေသာ အရွင္အာနႏၵာကို ဆုံးမေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ အရိယာမဂ္ကို မည္သို႔ ပြားမ်ားရမည္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

  သန ၄၅.၈: ဝိဘဂၤသုတ္An Analysis of the Path [Thanissaro] [Bodhi]
အရိယာမဂ္ ၈ပါးကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

  သန ၄၅.၁၅၉: အာဂႏၲဳကသုတ္For All Comers [Walshe] [Bodhi]
အရိယာမဂ္ ၈ပါးကို အႀကိမ္မ်ားစြာ က်င့္ႀကံလၽွင္ ထိုးထြင္း၍ သိသင့္ေသာတရားတို႔ကို ထိုးထြင္း၍ သိသည္။ ထိုးထြင္းသိေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ စြန႔္ပယ္သင့္သည့္တရားတို႔ကို စြန႔္ပယ္သည္။ ထိုးထြင္းသိေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ နားလည္သင့္ေသာတရားတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ နားလည္သည္။ ထိုးထြင္းသိေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ရမည့္တရားတို႔ကို က်င့္ႀကံအားထုတ္သည္။

သန ၄၅.၁၆၅: ဒုကၡတာသုတ္ Suffering [Walshe] [Bodhi]
ဒုကၡ ၃ မ်ိဳးရွိေၾကာင္း ေဟာထားပါသည္။

သန ၄၅.၁၇၂: ၾသဃသုတ္Floods (1) [Thanissaro] [Bodhi]
သံသရာ လည္ေစတတ္ေသာ ၾသဃ ၄ မ်ိဳးရွိေၾကာင္း ေဟာထားပါသည္။

 

၄၆. ေဗာဇၩဂၤသံယုတ္ – The Seven Factors for Awakening

သန ၄၆.၁: ဟိမဝႏၲသုတ္The Himalayas [Thanissaro] [Bodhi]
ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔သည္ သီလကို အမွီျပဳ၍ က်င့္ႀကံပြားမ်ားရသည္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

  သန ၄၆.၆: ကု႑လိယသုတ္ – [Bodhi]
အသိဉာဏ္ “ဝိဇၨာ”၊ လြတ္ေျမာက္မွု “ဝိမုတၱိ”၊ သတိပ႒ာန္ ၄ ပါး၊ ေဗာဇၩင္ ၇ ပါး ဆက္စက္ပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၄၆.၁၄: ပဌမ ဂိလာနသုတ္ – Ill [Piyadassi | Thanissaro] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားက အျပင္းအထန္ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနေသာ အရွင္မဟာကႆပကို ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတရားေတာ္ ေဟာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

သန ၄၆.၁၆: တတိယ ဂိလာနသုတ္Ill [Piyadassi] [Bodhi]
အရွင္မဟာစုႏၵက အျပင္းအထန္ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတရားေတာ္ ရြတ္ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

  သန ၄၆.၅၁: အာဟာရသုတ္Food [Thanissaro] [Bodhi]
တရားတက္ျခင္းကို ပိတ္ပင္တတ္ေသာ နီဝါရဏ ၅ ပါးႏွင့္ တရားျပည့္စုံျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတရားေတာ္တို႔၏ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပ်က္ျခင္း၏အေၾကာင္းအရင္း အေထာက္အပံ့ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

  သန ၄၆.၅၂: ပရိယာယသုတ္ – [Bodhi]
သာသနာျပင္ရွိ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတရားေတာ္ႏွင့္ သာသနာတြင္းရွိ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတရားေတာ္တို႔ ကြာျခားပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

  သန ၄၆.၅၃: အဂၢိသုတ္Fire [Thanissaro | Walshe (excerpt)] [Bodhi]
စိတ္ေလးလံ ထိုင္းမွိုင္းေသာအခါႏွင့္ စိတ္ဂနာမၿငိမ္ ျဖစ္ေနေသာအခါ ပြားမ်ားသင့္ေသာ ေဗာဇၥ်င္တရားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၄၆.၅၄: ေမတၱာသဟဂတသုတ္ – Good Will/The Brahma-viharas [Thanissaro | Walshe (excerpt)] [Bodhi]
သာသနာျပင္ပရွိသူမ်ား၏ ေမတၱာဘာဝနာႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေမတၱာဘာဝနာ မည္သို႔ကြာျခားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေမတၱာဘာဝနာနည္းျဖင့္ တတိယ အ႐ူပဈာန္ (အာကိဥၥညာယတနဈာန္) ထိ ေရာက္နိုင္ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၄၆.၅၅: သဂၤါရဝသုတ္Sangarava [Walshe] [Bodhi]
အခ်ိဳ႕စာမ်ားကို မည္သို႔ပင္ အခ်ိန္ေပး ေလ့လာေသာ္လည္း မမွတ္မိနိုင္ ျဖစ္တတ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

 

၄၇. သတိပ႒ာနသံယုတ္ – The Four Frames of Reference (Foundations of Mindfulness)

သန ၄၇.၆: သကုဏဂၶိသုတ္The Hawk [Thanissaro] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားက အလြန္ေပၚလြင္ေသာ သိမ္းငွက္ႏွင့္ ဗီလုံးငွက္ငယ္ ပုံျပင္ျဖင့္ က်က္စားသင့္ေသာေနရာ၊ မက်က္စားသင့္ေသာေနရာတို႔ အေၾကာင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၄၇.၇: မကၠဋသုတ္ – The Foolish Monkey/The Monkey [Olendzki | Thanissaro] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားက အလြန္ေပၚလြင္ေသာ မုဆိုးႏွင့္ေမ်ာက္ ပုံျပင္ျဖင့္ က်က္စားသင့္ေသာေနရာ မက်က္စားသင့္ေသာေနရာတို႔ အေၾကာင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၄၇.၈: သူဒသုတ္The Cook [Thanissaro] [Bodhi]
သတိပ႒ာန္ေလးပါး က်င့္ႀကံပုံကို စားဖိုမွူး ဥပမာျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

  သန ၄၇.၁၀: ဘိကၡဳႏုပႆယသုတ္ – Directed and Undirected Meditation/Mindfulness [Olendzki | Walshe (excerpt)] [Bodhi]
စိတ္အေျခအေနေပၚမူတည္၍ သတိပ႒ာန္ေလးပါးကို ႏွစ္မ်ိဳးခြဲကာ က်င့္နည္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ တရားထိုင္ရင္း စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း၊ ေလးလံထိုင္းမွိုင္းျခင္း ျဖစ္လာလၽွင္ သတိပ႒ာန္ကို မည္သို႔ရွုရမည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။

  သန ၄၇.၁၂: နာလႏၵသုတ္
“သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရားထက္ ပိုမိုလြန္ကဲစြာ သိေသာ ျမတ္စြာဘုရားမွ အျခားတစ္ပါးေသာ သမဏသည္ လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္ လည္းေကာင္း ျဖစ္လည္း မျဖစ္ဖူး၊ ျဖစ္လိမ့္မည္လည္း မဟုတ္၊ ယခုအခါ၌လည္း မရွိပါဟု ျမတ္စြာဘုရား၌ တပည့္ေတာ္ ဤသို႔ ယုံၾကည္ပါ၏”ဟု အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အရွင္သာရိပုၾတာ ေလ်ာက္ထားသနည္း

သန ၄၇.၁၃: စုႏၵသုတ္ – About Cunda [Nyanaponika | Thanissaro] [Bodhi]
အရွင္သာရိပုၾတာ ပရိနိဗၺာန္စံသည့္ အေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

သန ၄၇.၁၄: ဥကၠေစလသုတ္At Ukkacela [Nyanaponika] [Bodhi]
အရွင္သာရိပုၾတာႏွင့္ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္တို႔ ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္းအေပါင္းကို ေဟာၾကားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၄၇.၁၉: ေသဒကသုတ္ – The Bamboo Acrobat/At Sedaka [Olendzki | Thanissaro] [Bodhi]
တရားက်င့္ျခင္းသည္ အတၱႀကီးစြာ မိမိအက်ိဳးအတြက္သက္သက္ မဟုတ္။ “မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ သူတစ္ပါးကို ေစာင့္ေရွာက္ရာေရာက္သည္။ သူတစ္ပါးကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရာေရာက္သည္။”ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၄၇.၂၀: ဇနပဒကလ်ာဏီသုတ္At Sedaka [Thanissaro] [Bodhi]
သီဆို ကခုန္ေနေသာ အလွမယ္ႏွင့္ အားေပးေအာ္ဟစ္ေနေသာ လူအုပ္ၾကားတြင္  အနားထိျပည့္ေနေသာ ဆီခြက္ကို မဖိတ္ေအာင္ ယူေဆာင္သြားသကဲ့သို႔ ကာယဂတာသတိကို က်င့္ရမည္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

  သန ၄၇.၃၅: သတိသုတ္Mindful [Thanissaro] [Bodhi]
“သတိရွိရမည္” မည္သည္ကို သတိ ရွိရမည္နည္း။ ဤသုတ္တြင္ ရွင္းျပထားပါသည္။

သန ၄၇.၃၇: ဆႏၵသုတ္Desire [Thanissaro] [Bodhi]
သတိပ႒ာန္ေလးပါး က်င့္ႀကံလၽွင္ လိုျခင္မွု ဆႏၵကင္းေပ်ာက္၍ နိဗၺာန္ ေရာက္နိုင္သည္။

သန ၄၇.၃၈: ပရိညာတသုတ္Comprehension [Thanissaro][Bodhi]
သတိပ႒ာန္ေလးပါး က်င့္ႀကံလၽွင္ ႐ုပ္၊ ေဝဒနာ၊ စိတ္ ႏွင့္ သေဘာတရားတို႔ကို ပိုင္းျခားသိ၍ နိဗၺာန္ ေရာက္နိုင္သည္။

သန ၄၇.၄၀: ဝိဘဂၤသုတ္Analysis of the Frames of Reference [Thanissaro] [Bodhi]
သတိပ႒ာန္ေလးပါး က်င့္ႀကံရမည္ကို အတိုခ်ဳပ္ ေဟာထားပါသည္။

သန ၄၇.၄၁: အမတသုတ္Deathless [Thanissaro] [Bodhi]
နိဗၺာန္ရရွိရန္ သတိပ႒ာန္ေလးပါး က်င့္ႀကံဖို႔ တိုက္တြန္းထားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

  သန ၄၇.၄၂: သမုဒယသုတ္Origination [Thanissaro] [Bodhi]
သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔၏ ျဖစ္ရျခင္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၄၇.၄၆: ပါတိေမာကၡသံဝရသုတ္Obligation [Walshe] [Bodhi]
ရဟန္းသိကၡာပုဒ္တို႔ကို ေသခ်ာစြာ ေစာင့္ထိန္း၍ သတိပ႒ာန္ေလးပါး က်င့္ႀကံရန္ ဆုံးမေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

 

၄၈. ဣျႏၵိယသံယုတ္ – The Five Mental Faculties

သန ၄၈.၁၀: ဒုတိယ ဝိဘဂၤသုတ္Analysis of the Mental Faculties [Thanissaro]
ဣေျႏၵ ၅ မ်ိဳးတို႔အေၾကာင္းကို အတိုခ်ဳပ္ ေဟာထားပါသည္။

သန ၄၈.၃၈: တတိယ ဝိဘဂၤသုတ္An Analysis  [Thanissaro]
ေဝဒနာ ၅ မ်ိဳးတို႔ႏွင့္ တြဲ၍ ျဖစ္ေသာ ဣေျႏၵ ၅ မ်ိဳးတို႔အေၾကာင္းကို ေဟာထားပါသည္။

သန ၄၈.၃၉: ကေ႒ာပမသုတ္ The Fire-stick [Thanissaro]
ေဝဒနာ ၅ မ်ိဳးတို႔ႏွင့္ တြဲ၍ ျဖစ္ေသာ ဣေျႏၵ ၅ မ်ိဳးတို႔၏ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းကို ေဟာထားပါသည္။

သန ၄၈.၄၁: ဧရာဓမၼသုတ္Old Age [Thanissaro]
သက္ေတာ္ႀကီးရင့္လာေသာ ျမတ္စြာဘုရားက အိုျခင္းတရားကို ျမင္ပုံအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သန ၄၈.၄၂: ဥဏၰာဘျဗာဟၼဏသုတ္The Brahman Unnabha [Walshe]
ဣေျႏၵ ၅ မ်ိဳးႏွင့္ စိတ္ဆက္စပ္ပုံ အေၾကာင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၄၈.၄၄: ပုဗၺေကာ႒ကသုတ္Eastern Gatehouse [Thanissaro] ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အရွင္သာရိပုၾတာတို႔ သဒၶိေျႏၵ (ယုံၾကည္မွု သဒၶါ) အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၄၈.၅၃: ေသခသုတ္The Learner  [Thanissaro]
မိမိကိုယ္ကို ရဟႏၲာ ဟုတ္မဟုတ္ ဆန္းစစ္နည္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၄၈.၅၄: ပဒသုတ္In the Foot [Walshe]
ပညိေျႏၵအစုကို ဆင္ေျခရာ ဥပမာျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၄၈.၅၆: ပတိ႒ိတသုတ္Established [Thanissaro]
မေမ့မေလ်ာ့မွုသည္ ဣေျႏၵငါးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားရန္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

 

၄၉. သမၼပၸဓာနသံယုတ္ – The Four Right Exertions

၅၀. ဗလသံယုတ္ – The Five Strengths

၅၁. ဣဒၶိပါဒသံယုတ္ – The Four Bases of Power

သန ၅၁.၁၅: ဥဏၰာဘျဗာဟၼဏသုတ္ To Unnabha the Brahman [Thanissaro]
အရွင္အာနႏၵာက “တရားေတာ္၏ ေနာက္ဆုံးရလဒ္သည္ ဆႏၵကို ပယ္ရန္ျဖစ္သည္”ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၅၁.၂၀: ဝိဘဂၤသုတ္ Analysis of the Bases of Power [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားက ဣဒၶိပါဒ္ ေလးပါး ပြါးမ်ားနည္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

 

၅၂. အႏု႐ုဒၶသံယုတ္ – Ven. Anuruddha

သန ၅၂.၁၀: ဗာဠၥဂိလာနသုတ္ Illness [Thanissaro]
အရွင္အႏု႐ုဒၶါက ေနမေကာင္းျဖစ္၍ ကိုယ္နာက်ဥ္မွုကို မည္သို႔ရင္ဆိုင္ပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

 

၅၃. ဈာနသံယုတ္ – Jhana (mental absorption)

၅၄. အာနာပါနသံယုတ္ – Mindfulness of breathing

သန ၅၄.၆: အရိ႒သုတ္To Arittha [Thanissaro]
အာနာပါနႆတိ မည္သို႔က်င့္ရမည္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၅၄.၈: ပဒီေပါပမသုတ္The Lamp [Thanissaro]
အာနာပါနႆတိျဖင့္ ႐ူပ၊ အ႐ူပဈာန္မ်ားကို ဝင္စား၍ အက်ိဳးမ်ားပုံမ်ားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၅၄.၉: ေဝသာလီသုတ္At Vesali [Thanissaro]
အသုဘကမၼ႒ာန္းကို က်င့္ႀကံၿပီး ရဟန္းမ်ား မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသၾကေသာေၾကာင့္ အာနာပါနႆတိကို ေျပာင္းလဲ ေဟာၾကားရေၾကာင္းကို ေတြ႕ရပါမည္။

သန ၅၄.၁၃: ပဌမ အာနႏၵသုတ္To Ananda [Thanissaro]
အာနာပါနႆတိကမၼ႒ာန္းျဖင့္ သတိပ႒ာန္ေလးပါးႏွင့္ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကို ျပည့္စုံေစကာ နိဗၺာန္ရပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

 

၅၅. ေသာတာပတၱိသံယုတ္ – Stream-entry

သန ၅၅.၁: စကၠဝတၱိရာဇသုတ္ The Emperor [Thanissaro]
စၾကဝေတးမင္းအျဖစ္ထက္ ေသာတာပန္အျဖစ္က ပို၍ျမတ္သည္။

သန ၅၅.၂၁: ပဌမ မဟာနာမသုတ္To Mahanama (1) [Thanissaro]
ေသာတာပန္တည္လၽွင္ မေတာ္တဆ ဆိုးရြားေသာ ေသေဘးေတြ႕ေသာ္လည္း ငရဲ၊ တိရစၧာန္၊ ၿပိတၱာဘဝသို႔ မေရာက္နိုင္။

သန ၅၅.၂၂: ဒုတိယ မဟာနာမသုတ္To Mahanama (2) [Thanissaro]
ေသာတာပန္တည္လၽွင္ မေတာ္တဆ ဆိုးရြားေသာ ေသေဘးေတြ႕ေသာ္လည္း ငရဲ၊ တိရစၧာန္၊ ၿပိတၱာဘဝသို႔ မေရာက္နိုင္။

သန ၅၅.၂၄: ပဌမ သရဏာနိသကၠသုတ္Sarakaani (Who Took to Drink) [Walshe]
အရက္ေသာက္၍ သီလမျမဲေသာ သရဏာနိသာကီဝင္သည္ ေသခါနီး၌ အက်င့္ သိေကၡာကို ေဆာက္တည္ေသာေၾကာင့္ ေသာတာပန္တည္သြားေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သန ၅၅.၃၀: နႏၵကလိစၧဝိသုတ္To the Licchavi  [Thanissaro]
ေသာတာပန္တို႔၏ အဂၤါေလးပါးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၅၅.၃၁: ပဌမ ပုညာဘိသႏၵသုတ္Bonanzas (1) [Thanissaro]
ေသာတာပန္တို႔၏ အျခားေသာ အဂၤါေလးပါးကို ထပ္မံေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၅၅.၃၂: ဒုတိယ ပုညာဘိသႏၵသုတ္Bonanzas (2) [Thanissaro]
ေသာတာပန္တို႔၏ အျခားေသာ အဂၤါေလးပါးကို ထပ္မံေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၅၅.၃၃: တတိယ ပုညာဘိသႏၵသုတ္Bonanzas (3) [Thanissaro]
ေသာတာပန္တို႔၏ အျခားေသာ အဂၤါေလးပါးကို ထပ္မံေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၅၅.၄၀: နႏၵိယသကၠသုတ္To Nandiya [Thanissaro]
ေသာတာပန္ျဖစ္ၿပီး၍ ဆက္လက္ က်င့္ႀကံအားမထုတ္လၽွင္ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေနသူဟု ေခၚသည္။

  သန ၅၅.၅၄: ဂိလာနသုတ္Ill [Thanissaro]
ေသဆုံးခါနီးသူအား ႏွစ္သိမ့္နည္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

 

၅၆.  သစၥသံယုတ္ – The Four Noble Truths

သန ၅၆.၉: ဝိဂၢါဟိကကထာသုတ္Wordy Warfare [Walshe] [Bodhi]
“သင္သည္ တရားကိုနားမလည္၊ သင့္တရားထိုင္နည္းသည္ မမွန္၊ အစဥ္လိုက္ ေျပာသင့္သည္ကို မသိ၊ ငါေထာက္ျပေသာ အမွားေၾကာင့္ သင္အေရးနိမ့္ၿပီ”…. စသည္ျဖင့္ စကားမ်ားကို ေျပာမည့္အစား သစၥာေလးပါးတရားကိုသာ ေဆြးေႏြးရန္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

  သန ၅၆.၁၁: ဓမၼစကၠပၸဝတၱနသုတ္ – The Discourse on the Setting in Motion of the Wheel (of Vision) of the Basic Pattern: the Four True Realities for the Spiritually Ennobled Ones/Setting Rolling the Wheel of Truth/Setting in Motion the Wheel of Truth/Setting the Wheel of Dhamma in Motion [Harvey | Ñanamoli | Piyadassi | Thanissaro] [Bodhi]
ဗုဒၶအျဖစ္ကို ရေတာ္မွုၿပီး ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မွုေသာ တရားဦးျဖစ္သည္။ သစၥာေလးပါးကို ထိုးထြင္းနားလည္ေတာ္မွုေသာေၾကာင့္ အရွင္ေကာ႑ညသည္ ေသာတာပန္တည္၍ ပထမဆုံး အရိယာသံဃာစတင္ ျဖစ္ေပၚသည္။

သန ၅၆.၂၀: တထသုတ္Real [Thanissaro]  [Bodhi]
သစၥာေလးပါးကို ထိုးထြင္းနားလည္ေအာင္ က်င့္ႀကံၾကရန္ တိုက္တြန္းထားပါသည္။

သန ၅၆.၂၂: ဒုတိယ ေကာဋိဂါမသုတ္Knowledge [Walshe (excerpt)] [Bodhi]
“သစၥာေလးပါးကို ထိုးထြင္းနားမလည္ပါက သမဏ၊ျဗာဟၼဏျဖစ္ရျခင္း၏ အက်ိဳးကိုလည္း မခံစားရ၊ သမဏျဗာဟၼဏဟူ၍လည္း မေခၚဆိုထိုက္”ဟု ေဟာထားပါသည္။

သန ၅၆.၃၁: သီသပါဝနသုတ္ – The Simsapa Leaves } [Thanissaro | Walshe] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားသည္ သိထားေသာ တရားအားလုံးကို မေဟာ၊ အနည္းငယ္ကိုသာ ေဟာသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

သန ၅၆.၃၅: သတၱိသတသုတ္One Hundred Spears [Thanissaro] [Bodhi]
“တစ္ေန႔လွံအခ်က္ သုံးရာျဖင့္ အႏွစ္တစ္ရာထိုးခံရ၍ သစၥာတရားေလးပါးကို သိမည္ဆိုပါက တန္ေသးသည္”ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၅၆.၃၆: ပါဏသုတ္Animals [Thanissaro] [Bodhi]
လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ သစၥာတရားေလးပါးကို ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိသည္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၅၆.၄၂: ပပါတသုတ္The Drop-off [Thanissaro] [Bodhi]
သစၥာတရားေလးပါးကို မသိေသာသူတို႔သည္ “ဇာတိ၊ဇရာ၊မရဏတို႔ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ျပဳစီရင္မွု “သခၤါရ”တို႔ကို ေမြ႕ေလ်ာ္ၾက၍ ဆင္းရဲအေပါင္းတို႔မွ မလြတ္ၾက”ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၅၆.၄၄: ကူဋာဂါရသုတ္ Gabled [Thanissaro] [Bodhi]
သစၥာတရားေလးပါးကို မသိဘဲ ဆင္းရဲအဆုံးကို မျပဳနိုင္၊ အိမ္ကို ေအာက္ေျခမွစ၍ စတင္ေဆာက္ရသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

သန ၅၆.၄၅: ဝါလသုတ္The Horsehair [Thanissaro] [Bodhi]
သစၥာတရားေလးပါးကို ထိုးထြင္းသိဖို႔ အားထုတ္ရန္ အရွင္အာနႏၵာကို ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

သန ၅၆.၄၆: အႏၶကာရသုတ္ Darkness [Thanissaro]  [Bodhi]
သစၥာတရားေလးပါးကို မသိေသာသူတို႔သည္ “ဇာတိ၊ဇရာ၊မရဏတို႔ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ျပဳစီရင္မွု “သခၤါရ”တို႔ကို ေမြ႕ေလ်ာ္ၾက၍ ဆင္းရဲအေပါင္းတို႔မွ မလြတ္ၾက”ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၅၆.၄၈: ဒုတိယ ဆိဂၢဠယုဂသုတ္ The Hole [Thanissaro] [Bodhi]
လိပ္ကန္းဥပမာျဖင့္ အလြန္ရခဲလွေသာ လူဘဝကိုရခိုက္ သစၥာတရားေလးပါးကို ထိုးေဖာက္အားထုတ္ၾကရန္ ေဟာၾကားထားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

သန ၅၆.၁၀၂: မႏုႆစုတိ နိရယသုတ္Dust [Thanissaro] [Bodhi]
လက္သည္းဖ်ားေပၚမွ ေျမမွုန႔္ဥပမာျဖင့္ အလြန္ရခဲလွေသာ လူ႔ဘဝအေၾကာင္းကို ေဟာၾကားထားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

သန ၅၆.၁၁၃: ေဒဝမႏုႆနိရယသုတ္ – [Bodhi]
“လူ႔ဘဝ၊ နတ္ဘဝမွ ေသဆုံး၍ လူ႔ဘဝျပန္ရရွိရန္ အလြန္ခက္ခဲလွသည္”ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။