သုတၱနိပါတ္ ပါဠိေတာ္

၁ – ဥရဂဝဂ္ – The Snake Chapter

သနပ ၁.၁: ဥရဂသုတ္ – The Serpent/The Snake [Nyanaponika | Thanissaro]
ေႁမြေရခြံေဟာင္းလဲေသာ ဥပမာျဖင့္ မေကာင္းမွုအေဟာင္းမ်ား စြန႔္ပစ္ပုံအေၾကာင္းကို ေဟာထားပါသည္။

သနပ ၁.၂: ဓနိယသုတ္Dhaniya the Cattleman [Thanissaro]
လူစည္းစိမ္ႏွင့္ ရဟန္းစည္းစိမ္ ယွဥ္ေဟာထားေသာ တရားေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။

သနပ ၁.၃: ခဂၢဝိသာဏသုတ္A Rhinoceros [Thanissaro]
တစ္ပါးတည္းေနရေသာ ရဟန္းဘဝကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သနပ ၁.၄: ကသိဘာရဒြါဇသုတ္ – To the Plowing Bharadvaja/Discourse to Bharadvaja, the Farmer [Olendzki (excerpt) | Piyadassi | Thanissaro]
ဆြမ္းခံႂကြလာေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား ရဟန္းတို႔ အလုပ္ လုပ္၍ စားရန္ ေျပာဆိုေသာ ပုဏၰားကို ဆုံးမေသာ သုတ္ ျဖစ္သည္။

သနပ ၁.၅: စုႏၵသုတ္To Cunda [Thanissaro]
ေလးမ်ိဳးေသာ ရဟန္းအမ်ိဳးအစားကို ေဟာထားပါသည္။

သနပ ၁.၆: ပရာဘဝသုတ္ – Downfall/Discourse on Downfall [Narada | Piyadassi]
ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ေဟာထားပါသည္။

သနပ ၁.၇: ဝသလသုတ္ Discourse on Outcasts [Piyadassi]
ဆြမ္းခံႂကြလာေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား “ဆံပင္ရိတ္ထားေသာ ရဟန္းယုတ္”ဟု ဆဲေရးေသာ ပုဏၰားကို သူယုတ္ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ေဟာၾကားဆုံးမေသာ တရားျဖစ္သည္။ ဤသုတ္အရ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အျခားရဟန္းမ်ားနည္းတူ ဆံေတာ္ရိတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။

  သနပ ၁.၈: ေမတၱသုတ္ – The Buddha’s Words on Loving-Kindness/The Hymn of Universal Love/Loving-Kindness/The Discourse on Loving-kindness/Good Will [Amaravati | Buddharakkhita | Ñanamoli | Piyadassi | Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ေမတၱာ ပို႔နည္းျဖစ္သည္။

သနပ ၁.၁၀: အာဠဝကသုတ္ – Discourse to Alavaka/To the Alavaka Yakkha [Piyadassi | Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ အာဠဝကဘီလူးကို ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သနပ ၁.၁၁: ဝိဇယသုတ္Victory [Thanissaro]
ခႏၶာကိုယ္၏ သေဘာအမွန္ကို ေဟာထားပါသည္။ ဤသုတ္သည္ အသုဘ ဘာဝနာ ရွုရန္ဖတ္သင့္ေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သနပ ၁.၁၂: မုနိသုတ္The Sage [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားကို အဘယ္ေၾကာင့္ “မုနိ”ဟုေခၚပုံကို ေဟာထားပါသည္။

 

၂ . စူဠဝဂ္ – The Lesser Chapter

သနပ ၂.၁: ရတနသုတ္ – The Jewel Discourse/Treasures [Piyadassi | Thanissaro]
ရတနာမ်ားတြင္ အျမတ္ဆုံး ရတနာသုံးပါးျဖင့္ သစၥာဆိုေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သနပ ၂.၃: ဟိရိသုတ္ – On Friendship/Conscience [Ireland | Thanissaro]
မိတ္ေဆြအစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားမ်ားကိုေဟာထားပါသည္။

သနပ ၂.၄: မဂၤလသုတ္ – Blessings/Protection [Narada | Piyadassi | Soni | Thanissaro]
ေကာင္းျမတ္ေသာ မဂၤလာ ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းတို႔ကို ေဟာထားပါသည္။

သနပ ၂.၆: ဓမၼစရိယသုတ္Wrong Conduct [Ireland]
ျမင့္ျမတ္ေသာရဟန္းႏွင့္ ယုတ္ညံ့ေသာရဟန္းတို႔ အေၾကာင္းကို ေဟာထားပါသည္။

သနပ ၂.၈: နာဝါသုတ္ – The Simile of the Boat/A Boat [Ireland | Thanissaro]
ဆရာသမား၏ အေရးႀကီးပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သနပ ၂.၉: ကႎသီလသုတ္ – Right Conduct/With What Virtue? [Ireland | Thanissaro]
နိဗၺာန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သီလႏွင့္ စိတ္ထားအေၾကာင္းကို ေဟာထားပါသည္။

သနပ ၂.၁၀: ဥ႒ာနသုတ္ – On Vigilance/Initiative [Ireland | Thanissaro]
အိပ္ျခင္းမွထ၍ တရားက်င့္ၾကရန္ ေဟာေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

သနပ ၂.၁၁: ရာဟုလသုတ္Advice to Rahula [Ireland (excerpt)]
ျမတ္စြာဘုရားက သားေတာ္အရွင္ရာဟုလာကို ရဟန္းဘဝ၏လိုအပ္ေသာ အက်င့္စရိုက္မ်ားကို ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သနပ ၂.၁၄: ဓမၼိကသုတ္ – Dhammika [Ireland (excerpt)]
ရဟန္းႏွင့္လူဝတ္တြင္ ရွိအပ္ေသာ သီလကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

 

၃ . မဟာဝဂ္ – The Great Chapter

သနပ ၃.၁: ပဗၺဇၨာသုတ္ The Going Forth [Thanissaro]
ဗိမၺိသာရမင္းက ျမတ္စြာဘုရားအား “အဘယ္ေၾကာင့္ ငယ္ရြယ္ေသာအခ်ိန္၌ ရဟန္းျပဳသနည္း”ဟု ေမးေလၽွာက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သနပ ၃.၂: ပဓာနသုတ္ – The Great Struggle/Exertion [Ireland | Thanissaro]
ဈာန္သမာပတ္ အားထုတ္ေနေသာ ဘုရားေလာင္းကို မာန္နတ္က ေႏွာက္ယွက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သနပ ၃.၃: သုဘာသိတသုတ္Well-Spoken [Thanissaro]
အျပစ္လြတ္ကင္း၍ ေကာင္းေသာစကားျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းေလးခ်က္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သနပ ၃.၈: သလႅသုတ္ – The Arrow [Ireland | Thanissaro]
ေသျခင္းတရားအေပၚ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ေသာ သူမ်ားႏွင့္ ဆုံးပါးသြားေသာ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ငိုေႂကြးေနသူမ်ား ဖတ္သင့္ေသာ အလြန္ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းေသာ တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။

သနပ ၃.၁၁: နာလကသုတ္ – Gurgling Loudly/To Nalaka [Olendzki (excerpt) | Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရား ဖြားျမင္ေတာ္မူၿပီးကာစ အေၾကာင္းႏွင့္ ရဟန္းတို႔ျပဳက်င့္ရေသာ ေမာေနယ် အက်င့္ျမတ္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သနပ ၃.၁၂: ဒြယတာႏုပႆနာသုတ္ – The Noble One’s Happiness/A Teaching Hard to Know/The Contemplation of Dualities [Ireland (excerpt) | Olendzki (excerpt) | Thanissaro]
ေလာကမွ ထြက္ေျမာက္နိုင္ေသာ တရားတစ္ဆယ့္ေျခာက္ပါးတို႔ကို ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားအားျဖင့္ ခြဲ၍ျမင္နည္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။


၄ . အ႒ကဝဂ္ – The Octet Chapter

  သနပ ၄.၁: ကာမသုတ္Sensual Pleasure [Thanissaro]
ကာမတို႔၏ အျပစ္မ်ားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ ဤသုတ္ကို စမၼပဒ ပါဠိေတာ္တြင္လည္းပါရွိပါသည္။

  သနပ ၄.၂: ဂုဟ႒ကသုတ္The Cave of the Body [Thanissaro]
ဤခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ကာမတို႔ကို စြဲမက္ပါက လြတ္ေျမာက္ရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။

သနပ ၄.၃: ဒု႒႒ကသုတ္ Corrupted [Thanissaro]
မိမိသီလႏွင့္အက်င့္ကို မေမးခံရဘဲ ေျပာဆိုျခင္းသည္မေကာင္း၊ ကိေလသာၿငိမ္းေအးေသာရဟန္းသည္ မိမိကိုယ္ကို သီလရွိသည္ဟု မေျပာဆို။

သနပ ၄.၄: သုဒၶ႒ကသုတ္ – On Purity/Pure [Ireland | Thanissaro]
အျမင့္ျမတ္ဆုံး စင္ၾကယ္မွုကို အရိယမဂ္ျဖင့္သာ ရနိုင္သည္။

သနပ ၄.၅: ပရမ႒ကသုတ္ – On Views/Supreme [Ireland | Thanissaro]
အေလ့အက်င့္ကို ျပင္းစြာ စြဲလမ္းမွု “သီလဗၺတုပါဒါန္” အေၾကာင္းကို ေဟာထားပါသည္။

သနပ ၄.၆: ဇရာသုတ္ – On Decay/Old Age [Ireland | Thanissaro]
လူဘဝသည္ တိုေတာင္းလွသည္။ အိုမင္းျခင္းကို မလြန္ဆန္ႏွိင္။ ပိုင္ဆိုင္သမၽွ ကိုလည္းထားခဲ့ရမည္။ အိမ္မက္ထဲမွ သူမ်ားကို နိုးလၽွင္မေတြ႕ျမင္ရေတာ့သကဲ့သို႔ ေသဆုံးသြားေသာ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္အပ္ေသာသူမ်ားကို မေတြ႕ရေတာ့ပါ။

သနပ ၄.၇: တိႆေမေတၱယ်သုတ္Tissa Metteyya [Thanissaro] အရွင္တိႆက ျမတ္စြာဘုရားကို ေမထုန္အမွုကို ျပဳက်င့္အားထုတ္သူ၏ ဆင္းရဲပင္ပန္းရပုံကို ေဟာၾကားရန္ ေလၽွာက္ထားေသာ တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။

သနပ ၄.၈: ပသူရသုတ္To Pasura [Thanissaro]
ဝါဒၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္း၏ ဆင္းရဲပုံမ်ားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သနပ ၄.၉: မာဂ႑ိယသုတ္ To Magandiya [Thanissaro]
မိမိသမီးကို ဆက္သေသာ မာဂ႑ိယကို ဆုံးမေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ သန ၂၂.၃ ဟာလိဒၵိကာနိသုတ္ တြင္ပါေသာ မာဂ႑ိယျပသနာမွာ ဤသုတ္ကိုရည္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သနပ ၄.၁၀: ပုရာေဘဒသုတ္ Before the Break-up of the Body [Thanissaro]
ၿငိမ္းေအးေသာသူ ျဖစ္ရန္လိုအပ္ေသာ ဉာဏ္ႏွင့္သီလကို ေဟာထားပါသည္။

  သနပ ၄.၁၁: ကလဟဝိဝါဒသုတ္ – Further Questions/Quarrels & Disputes [Ireland | Thanissaro] ခိုက္ရန္ျဖစ္မွုႏွင့္ ျငင္းခုံမွုတို႔ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းကို ေဟာထားပါသည္။

သနပ ၄.၁၂: စူဠဗ်ဴဟသုတ္The Lesser Array [Thanissaro]
မိမိအယူသာမွန္၍ အျခားေသာအယူတို႔မွားသည္ဟု ဆိုသူမ်ားအေၾကာင္းကို ေဟာထားပါသည္။

သနပ ၄.၁၃: မဟာဗ်ဳဟသုတ္The Great Array [Thanissaro]
ျငင္းခုံသူမ်ားၾကား မည္သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနနည္းကို ေဟာထားပါသည္။

သနပ ၄.၁၄: တုဝဋကသုတ္Quickly [Thanissaro]
ၿငိမ္းေအးမွုရလိုေသာ ရဟန္း၏ ရွိအပ္ေသာ အျမင္ကို ေဟာထားပါသည္။

သနပ ၄.၁၅: အတၱဒ႑သုတ္ – The Training/Arming Oneself/The Rod Embraced [Ireland | Olendzki | Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ ရခဲ့ေသာ သံေဝဂတို႔ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သနပ ၄.၁၆: သာရိပုတၱသုတ္To Sariputta [Thanissaro]
အရွင္သာရိပုတၱက ျမတ္စြာဘုရားကို ရဟန္းမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ေမးခြန္း ေမးေလၽွာက္ေသာ အေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

၅ . ပါရာယနဝဂ္ – The Chapter on the Way to the Far Shore

သနပ ၅.၁: အဇိတမာဏဝပုစၧာ – Ajita’s Questions [Ireland | Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားအား ေလာကကို ဖုံးလႊမ္းသည့္တရား ေဘးျဖစ္ေစသည့္တရား အေၾကာင္းကို ေမးေလၽွာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သန ၁၂.၃၁: ဘူတသုတ္တြင္ ဤတရားေတာ္၏ အေသးစိတ္ကို ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အရွင္သာရိပုၾတာတို႔ တရားေဆြးေႏြးၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။

သနပ ၅.၂: တိႆေမေတၱယ်မာဏဝပုစၧာTissa-metteyya’s Questions [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားအား “အဘယ္သူသည္ ေၾကာက္ရြင့္မွုကင္းသူ အစြန္းႏွစ္ဖက္ကင္းသူ မဟာလူသား ျဖစ္သနည္း”ဟု ေမးေလၽွာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

  သနပ ၅.၃: ပုဏၰကမာဏဝပုစၧာ – Punnaka’s Questions [Ireland | Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားအား “လူတို႔ အဘယ့္ေၾကာင့္ နတ္တို႔ကို ပူေဇာ္ပသျခင္း ျပဳသနည္း”ဟု  ေမးေလၽွာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

  သနပ ၅.၄: ေမတၱဂူမာဏဝပုစၧာ – Mettagu’s Questions [Ireland | Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားအား ေလာက၌ဆင္းရဲမွု မ်ိဳးစုံရွိျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းကို ေမးေလၽွာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သနပ ၅.၅: ေဓာတကမာဏဝပုစၧာDhotaka’s Questions [Thanissaro]
မိမိ၏လြတ္ေျမာက္မွုကို တရားေတာ္တို႔ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္က်င့္ႀကံရမည္။ ျမတ္စြာဘုရားက ကယ္တင္ လြတ္ေျမာက္ေပးျခင္း မဟုတ္။

သနပ ၅.၆: ဥပသီ၀မာဏဝပုစၧာUpasiva’s Questions [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားအား နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားႏွင့္ နိဗၺာန္ အေၾကာင္းကို ေမးေလၽွာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သနပ ၅.၇: နႏၵမာဏဝပုစၧာNanda’s Questions [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားအား “မ်ားျပားလွေသာ အယူဝါဒဆရာမ်ားတြင္ အဘယ္သူကို မုနိ ဟုေခၚပါသနည္း”ဟု ေမးေလၽွာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သနပ ၅.၈: ေဟမကမာဏဝပုစၧာHemaka’s Question [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားကို “သာသနာေတာ္ မတိုင္မီက ေရွးဆရာတို႔၏ တရားမ်ားသည္ တစ္ဆင့္စကားမ်ားသာ ျဖစ္၍ ကိုယ္တိုင္သိေသာ ျမတ္စြာဘုရား တရားေဟာေတာ္မူပါ”ဟု ေမးေလၽွာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သနပ ၅.၉: ေတာေဒယ်မာဏဝပုစၧာTodeyya’s Questions [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားအား ရဟႏၲာ ျဖစ္ၿပီးသူ၏ စိတ္ထားကို ေမးေလၽွာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သနပ ၅.၁၀: ကပၸမာဏဝပုစၧာKappa’s Question [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားအား အိုျခင္းနာျခင္း ကင္းေသာ နိဗၺာန္ အေၾကာင္းကို ေမးေလၽွာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သနပ ၅.၁၁: ဇတုကဏၰိမာဏဝပုစၧာJatukannin’s Question [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားအား ေမြးဖြားျခင္း ေသဆုံးျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းတရားကို ေမးေလၽွာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သနပ ၅.၁၂: ဘျဒာဝုဓမာဏဝပုစၧာBhadravudha’s Questions [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားအား ေဒသအသီးသီးမွ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးလာေရာက္၍ တရားေဟာရန္ ေမးေလၽွာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သနပ ၅.၁၃: ဥဒယမာဏဝပုစၧာUdaya’s Questions [Thanissaro]
ဈာန္ဝင္စားေလ့ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္မွု တရားေဟာရန္ ေမးေလၽွာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သနပ ၅.၁၄: ေပါသာလမာဏဝပုစၧာ Posala’s Questions [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားအား အာကိဥၥညာယတနဈာန္ရပုဂၢိဳလ္၏ဉာဏ္ႏွင့္ အဘယ္သို႔ ဆက္လက္ရွုရမည့္ အေၾကာင္းကို ေမးေလၽွာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သနပ ၅.၁၅: ေမာဃရာဇမာဏဝပုစၧာ – Mogharaja’s Question [Ireland | Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားအား အဘယ္တရားျဖင့္ ေသျခင္းကို လြန္ေျမာက္ႏွိင္သနည္းဟု ေမးေလၽွာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သနပ ၅.၁၆: ပိဂႋယမာဏဝပုစၧာ – Pingiya’s Question [Ireland | Thanissaro]
အသက္ႀကီးရင့္လာေသာ ပိဂႋယက ျမတ္စြာဘုရားအား ေမြးဖြားျခင္း ေသဆုံးျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း တရားကို ေမးေလၽွာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။