သဠာယတနဝဂ္ ၃၅ – ၄၄

သဠာယတနဝဂၢ – The Section on the Six Sense Bases

သံယုတၱ: ၃၅ ၊ ၃၆ ၊ ၃၇ ၊ ၃၈ ၊ ၃၉ ၊ ၄၀ ၊ ၄၁ ၊ ၄၂ ၊ ၄၃ ၊ ၄၄ ၊

 

 ၃၅. သဠာယတနသံယုတ္ – The six senses

သန ၃၅.၂၃: သဗၺသုတ္The All [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရား ဆိုလိုေသာ “အလုံးစုံ”ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သန ၃၅.၂၄: ပဟာနသုတ္To Be Abandoned [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရား ဆိုလိုေသာ “အလုံးစုံ ကိုပယ္ျခင္း”ဟူေသာ အဓိပၸယ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သန ၃၅.၂၈: အာဒိတၱသုတ္ – The Fire Sermon [Ñanamoli | Thanissaro]
ဘုရားျဖစ္ၿပီးစ လပိုင္းကာလတြင္ ယခင္ မီးပူေဇာ္ျခင္းအေလ့၌ က်င့္ႀကံခဲ့ဖူး၍ ယခုရဟန္းဘဝျဖစ္ေနေသာ သံဃာ အပါး ၁၀၀၀ ကို ေဟာၾကားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။ မီးပူေဇာ္ျခင္းကို ေတာက္ေလာင္ျခင္းျဖင့္ အစားထိုး၍ ေဟာၾကားသြားေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သင္ၾကားတတ္ေသာ အရည္အခ်င္းကို ေတြ႕ရပါမည္။

သန ၃၅.၆၃: – ပဌမ မိဂဇာလသုတ္ – To Migajala/Migajaala [Thanissaro | Walshe]
ျမတ္စြာဘုရား ဆုံးမေလ့ရွိ ေတာ္မူေသာ “တစ္ေယာက္ထဲေနပါ” ဆိုသည္မွာ ေတာထဲေတာင္ထဲ၌ တစ္ေယာက္ထဲေနျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္။

သန ၃၅.၆၉: ဥပေသနအာသီဝိသသုတ္Upasena [Thanissaro]
အဆိပ္ျပင္းေသာေႁမြ အကိုက္ခံရေသာ္လည္း ေသျခင္းတရားကို ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာ ရင္ဆိုင္သြားေသာ အရွင္ဥပေသန အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ရဟႏၲာ သည္အဘယ္ေၾကာင့္ ေၾကာက္ျခင္း စိုးရိမ္ျခင္း မရွိသနည္း။ ဤသုတ္တြင္ ေတြ႕ရပါမည္။

သန ၃၅.၇၄: ပဌမ ဂိလာနသုတ္Ill (1) [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားသည္ သီလစင္ၾကယ္ျခင္းသည္ ေနာက္ဆုံးပန္းတိုင္ဟု မေဟာ၊ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ဟုသာ ေဟာ၍ တပ္မက္မွု “ရာဂ” ကင္းျခင္းသည္သာ ေနာက္ဆုံးပန္းတိုင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရပါမည္။ ျမတ္စြာဘုရားက နာမက်န္းျဖစ္ေသာ ရဟန္းသည္ ရဟန္းျပဳစ မထင္မရွား ရဟန္းဟုသိ၍ ျမတ္စြာဘုရား လူနာၾကည့္ ႂကြေတာ္မူသည့္ျပင္ ကိုယ္အမူရာ ႏွုတ္အမူရာ ယဥ္ေက်းသည္ကို ၾကည္ညိဳစြာ ေတြ႕ရပါမည္။

သန ၃၅.၇၅: ဒုတိယ ဂိလာနသုတ္Ill (2) [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားသည္ သီလစင္ၾကယ္ျခင္းသည္ ေနာက္ဆုံးပန္းတိုင္ဟု မေဟာ၊ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ဟုသာ ေဟာ၍ တပ္မက္မွု “ရာဂ” ကင္းျခင္းသည္သာ ေနာက္ဆုံးပန္းတိုင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရပါမည္။ ျမတ္စြာဘုရားက နာမက်န္းျဖစ္ေသာ ရဟန္းသည္ ရဟန္းျပဳစ မထင္မရွား ရဟန္းဟုသိ၍ ျမတ္စြာဘုရား လူနာၾကည့္ ႂကြေတာ္မူသည့္ျပင္ ကိုယ္အမူရာ ႏွုတ္အမူရာ ယဥ္ေက်းသည္ကို ၾကည္ညိဳစြာ ေတြ႕ရပါမည္။

သန ၃၅.၈၀: ဒုတိယ အဝိဇၨာပဟာနသုတ္ Ignorance [Thanissaro]
မည္သည့္အရာကို စြန႔္ပယ္ေသာေၾကာင့္ မသိမွု “အဝိဇၨာ” ေပ်ာက္၍ သိမွု “ဝိဇၨာ”ျဖစ္ေပၚလာမည္နည္း။

သန ၃၅.၈၂: ေလာကပဉွာသုတ္The World [Thanissaro]
အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ “ေလာက”ဟု ေခၚသနည္း။

သန ၃၅.၈၅: သုညတေလာကသုတ္Empty [Thanissaro]
အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေလာကသည္ အႏွစ္မဲ့ဆိတ္သုဥ္း သနည္း။

သန ၃၅.၈၈: ပုဏၰသုတ္To Punna [Thanissaro]
ၾကမ္းတမ္း သတ္ျဖတ္တတ္ေသာ ေဒသသို႔သြားေတာ့မည့္ ရဟန္းအား ျမတ္စြာဘုရား ဆုံးမေတာ္မူပုံျဖစ္သည္။

သန ၃၅.၉၃: ဒုတိယ ဒြယသုတ္A Pair [Thanissaro]
ဝိညာဏ္ ၆ မ်ိဳးရွိ၍ ၎တို႔ျဖစ္ေပၚလာပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ ဝိညာဏ္ဟု ေခၚေသာ သိစိတ္ဆိုသည္မွာ ခႏၶာငါးပါးမွ တစ္ပါးကိုဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ အျခား အေရွ႕တိုင္း အယူဝါဒမ်ားတြင္ ယူဆေသာ သကၠာယ အျမင္မကင္းသည့္ ဘဝတစ္ခုမွ တစ္ခု ကူးေျပာင္းသြားေသာ ဝိညာဏ္ လိပ္ျပာေကာင္ (Spirit) မဟုတ္။

 သန ၃၅.၉၅: မာလုက်ပုတၱသုတ္ – To Malunkyaputta/Maalunkyaputta [Thanissaro | Walshe]
ဤတရားေတာ္သည္ ဥဒ ၁.၁၀: ဗာဟိယသုတ္တြင္ပါရွိေသာ “ျမင္လၽွင္ ျမင္ကာမၽွ၊ ၾကားလၽွင္ ၾကားကာမၽွ၊ ေတြ႕လၽွင္ ေတြ႕ကာမၽွ၊ သိလၽွင္ သိကာမၽွ”စသည္ျဖင့္ တိုေတာင္း၍ နက္နဲေသာ တရားေတာ္ျဖင့္ ရဟႏၲာ ဘဝကို ရရွိသြားေသာ အရွင္ဗာဟိယကို ေဟာေသာ တရားေတာ္ႏွင့္ တူပါသည္။ ဤသုတ္တြင္ အရွင္မာလုက်ပုတၱက အက်ယ္ ရွင္းျပျခင္းကို ေတြ႕ရပါသည္။

သန ၃၅.၉၇: ပမာဒဝိဟာရီသုတ္Dwelling in Heedlessness [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မေမ့မေလ်ာ့ၾကႏွင့္ (အပၸမာဒ)ဟူသည္မွာ အဘယ္ကို မေမ့မေလ်ာ့ရမည္နည္း။ ဤသုတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သန ၃၅.၉၉: သမာဓိသုတ္Concentration [Thanissaro]
တည္ၾကည္ျခင္း “သမာဓိ”ကိုပြါးမ်ားလၽွင္ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာသိသည္။ မည္သည္ကို ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိသနည္း။

သန ၃၅.၁၀၁: ပဌမ နတုမွာကသုတ္Not Yours [Thanissaro]
မိမိပိုင္ မဟုတ္သည့္အရာမ်ား ေျပာင္းလဲပ်က္စီးလၽွင္ စိတ္ထိခိုက္စရာမရွိ။ မည္သည္တို႔သည္ မိမိပိုင္မ်ား မဟုတ္သနည္း။

သန ၃၅.၁၁၅: ဒုတိယ မာရပါသသုတ္Mara’s Power [Thanissaro]
မည္သို႔လၽွင္ မာရ္နတ္၏ အေႏွာင္အဖြဲ႕ခံေနရသနည္း။ အလိုရွိတိုင္း ျပဳခံေနရသနည္း။

သန ၃၅.၁၂၀: သာရိပုတၱသဒၶိဝိဟာရိကသုတ္Sariputta [Walshe]
အရွင္သာရိပုၾတာက အဘယ္သို႔ အာ႐ုံတံခါးတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္၍ ဣေျႏၵတို႔ကို လုံျခဳံေအာင္ေနရမည္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၃၅.၁၂၇: ဘာရဒြါဇသုတ္ – About Bharadvaja/Bhaaradvaaja Instructs a King [Thanissaro | Walshe]
ဥေဒနမင္းက အရွင္ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇကို “အသက္ငယ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ရဟန္းျပဳေသာအခါ အဘယ္သို႔ ကာမကိစၥတို႔ကို ေစာင့္စည္းသနည္း”ဟု ေမးေလၽွာက္ေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။ အရွင္ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇသည္ “ျခေသၤ့ကဲ့သို႔ ရဲရင့္စြာ က်ဳံးဝါး ႁမြက္ဆိုနိုင္ကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္ ရဟန္းတို႔တြင္ ထို ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇသည္ အျမတ္ဆုံး (ဧတဒဂၢ) ေပတည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ရဟန္းျဖစ္သည္။

သန ၃၅.၁၃၂: ေလာဟိစၥသုတ္ Lohicca [Walshe]
အမ်ိဳးမာန္တက္ေနေသာ ပုဏၰားလုလင္တို႔ႏွင့္ ေလာဟိစၥပုဏၰားႀကီးကို အဘယ္သို႔ အာ႐ုံတခါးတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္၍ ဣေျႏၵတို႔ကို လုံျခဳံေအာင္ေနျခင္းသေဘာကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ အရွင္မဟာကစၥာနသည္ “အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာအပ္ေသာ တရားေတာ္၏ အနက္ကို အက်ယ္အားျဖင့္ ေဝဖန္တတ္ေသာ အျမတ္ဆုံးရဟန္း(ဧတဒဂၢ) ေပတည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ရဟန္းျဖစ္သည္။

သန ၃၅.၁၃၃: ေဝရဟစၥာနိသုတ္Verahaccaani [Walshe]
အရွင္ဥဒါယီက တရားကို ေလးစားစြာ မနာယူေသးသ၍ တရားမေဟာျခင္းကို ေတြ႕ရပါမည္။

သန ၃၅.၁၃၅: ခဏသုတ္The Opportunity [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္းတို႔ကို ဆင္းရဲႏွင့္ျပည့္ေသာ ငရဲျပည္ လည္းမဟုတ္၊ ခ်မ္းသာႏွင့္ျပည့္ေသာ နတ္ျပည္လည္းမဟုတ္ေသာ လူဘဝတြင္ တရားက်င့္ခြင့္ ရျခင္းကို ေဟာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

သန ၃၅.၁၄၆: ကမၼနိေရာဓသုတ္ – Action/Kamma [Thanissaro | Walshe]
ျမတ္စြာဘုရားက “ကံ”အေၾကာင္းကို အတိုေဟာၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရား ဆိုလိုေသာ“ကံ”ဟူသည္မွာ ေစတနာႏွင့္တြဲ၍ ျပဳလုပ္ေသာ ကိုယ္၊ႏွုတ္၊စိတ္တို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ အရပ္သုံးစကားျဖစ္ေသာ “ကံေကာင္းျခင္း – Good luck/Chance”တို႔ႏွင့္ မဆိုင္ပါ။

သန ၃၅.၁၅၃: အတၳိႏုေခါပရိယာယသုတ္ Is There a Criterion? [Walshe]
ျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္းတို႔ကို မည္သို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ရဟႏၲာ ျဖစ္မျဖစ္ စီစစ္နည္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၃၅.၁၅၄: ဣျႏၵိယသမၸႏၷသုတ္Faculties [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားက ရဟႏၲာတို႔ မည္သို႔ “ဣေျႏၵႏွင့္ ျပည့္စုံသူ”ျဖစ္ပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၃၅.၂၂၈: ပဌမ သမုဒၵသုတ္ The Ocean (1) [Walshe]
ျမတ္စြာဘုရား ဆိုလိုေသာ သမုဒၵရာ၏ တဖက္ကမ္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သန ၃၅.၂၃၀: ဗာဠိသိေကာပမသုတ္The Fisherman [Thanissaro]
ငါးတို႔သည္ ငါးမၽွားခ်ိတ္ျဖင့္ အဖမ္းခံရသည္။ လူတို႔သည္ အျပင္အာ႐ုံ ၆ပါးကို ႏွစ္သက္ျခင္းေၾကာင့္ အဖမ္းခံရသည္။

သန ၃၅.၂၃၂: ေကာ႒ိကသုတ္ – To Kotthita/Ko.t.thika [Thanissaro | Walshe]
အရွင္သာရိပုၾတာက အျပင္အာ႐ုံခံ ၆ပါးႏွင့္ အတြင္းအာ႐ုံတံခါး ၆ပါးတို႔ အေၾကာင္းကို ႏြားႏွစ္ေကာင္ကို ႀကိဳးဆြဲ ထားေသာ ဥပမာျဖင့္ ေဟာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

သန ၃၅.၂၃၄: ဥဒါယီသုတ္With Udayin [Thanissaro]
အရွင္သာရိပုၾတာက ဝိညာဏ္ ၆ မ်ိဳးတို႔ ျဖစ္ေပၚလာပုံႏွင့္ အနတၱျဖစ္ပုံကို ငွက္ေပ်ာပင္ ဥပမာျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၃၅.၂၃၈: အာသဝိေသာပမသုတ္Vipers [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားက ေႏွာင့္ေႏွးမေနဘဲ တရားက်င့္ႀကံရန္ အလြန္ေပၚလြင္ေသာ ဥပမာမ်ားျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၃၅.၂၄၀: ကုေမၼာပမသုတ္The Tortoise [Thanissaro]
အာ႐ုံတံခါးတို႔ကို လုံျခဳံစြာထိန္းသိမ္းသင့္ေၾကာင္းကို လိပ္ဥပမာ ေပး၍ ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၃၅.၂၄၁: ပဌမ ဒါ႐ုကၡေႏၶာပမသုတ္ The Log [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားက နိဗၺာန္ကို တားဆီးတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကို အလြန္ေပၚလြင္ေသာ ဥပမာမ်ားျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၃၅.၂၄၃: အဝႆုတပရိယာယသုတ္Soggy [Thanissaro]
အရွင္ေမာဂၢလာန္က ကိေလသာတို႔ မည္သို႔လႊမ္းမိုးပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား ခါးေတာ္နာ၍ လဲေလ်ာင္းျခင္းသည္ အိပ္စက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အရွင္ေမာဂၢလာန္၏ တရားကို နာေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို သုတ္၏ ေနာက္ဆုံးတြင္ေတြ႕ရပါမည္။

သန ၃၅.၂၄၄: ဒုကၡဓမၼသုတ္Things Productive of Suffering [Walshe (excerpt)]
ဒုကၡတို႔ ျဖစ္ေပၚရျခင္း၏အေၾကာင္း ႏွင့္ ခ်ဳပ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကို သိလၽွင္ ကာမတို႔မွ ေရွာင္နိုင္သည္။

  သန ၃၅.၂၄၅: ကႎသုေကာပမသုတ္ – The Riddle Tree/The ‘What’s It’ Tree (Ki.msuka) [Thanissaro | Walshe]
နိဗၺာန္ကို ရဟႏၲာမ်ားၾကား အျမင္မတူၾကပုံကို အလြန္ရွင္းလင္းေသာ ဥပမာမ်ားျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၃၅.၂၄၆: ဝီေဏာပမသုတ္ – The Lute [Thanissaro | Walshe (excerpt)]
ေကာက္ပင္ေစာင့္သည္ ေကာက္ခင္းကို သတိျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သို႔ အာ႐ုံတံခါးတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေဟာၾကားထားပါသည္။ ေစာင္းတူရိယာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ ဂီတသံကို ရွာမရသကဲ့သို႔ ခႏၶာငါးပါး၏ ျဖစ္တည္ရာကို ရွာလၽွင္ အတၱျပဳတ္နိုင္သည္။

သန ၃၅.၂၄၇: ဆပၸါဏေကာပမသုတ္ – The Six Animals [Thanissaro | Walshe (excerpt)]
စိတ္သည္ အျပင္အာ႐ုံခံ ၆ပါးတို႔ေနာက္သို႔ လိုက္တတ္ပုံကို သတၱဝါ ၆ မ်ိဳးကို ႀကိဳးျဖင့္ ပူးတြဲခ်ည္ထားေသာ ဥပမာျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။ “ကာယဂတာသတိ”ျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္လည္း ေဟာၾကားထားပါသည္။ “ကာယဂတာသတိ”က်င့္ႀကံနည္းကို မန ၁၁၉: ကာယဂတာသတိသုတ္တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သန ၃၅.၂၄၈: ယဝကလာပိသုတ္The Sheaf of Barley [Thanissaro]
သိမ္ေမြ႕ေသာ“ငါ”ဟူေသာ အထင္မွားမွု မာန္တက္မွု မ်ိဳးစုံကို ပယ္ရန္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

 

၃၆. ေဝဒနာသံယုတ္ – Feeling

သန ၃၆.၁: သမာဓိသုတ္Concentration [Nyanaponika] [Bodhi]
ေဝဒနာတို႔ကို သစၥာေလးပါး အျမင္ျဖင့္ ျမင္နိုင္လၽွင္ နိဗၺာန္ေရာက္နိုင္ပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား ဆိုလိုေသာ ေဝဒနာဟူ သည္မွာ အရပ္သုံးစကား “နာၾကင္မွု – ေဝဒနာ” ႏွင့္ မတူပါ။ ေဝဒနာသည္ ခံစားမူကို ဆိုလိုပါသည္။

သန ၃၆.၂: သုခသုတ္Happiness [Nyanaponika]  [Bodhi]
ေဝဒနာတို႔ကို ဆင္းရဲ ဒုကၡဟု ျမင္နိုင္လၽွင္ ထိုေဝဒနာတို႔ကို မမက္ေမာေတာ့ေပ။

  သန ၃၆.၃: ပဟာနသုတ္Giving Up [Nyanaponika] [Bodhi]
ခ်မ္းသာေသာ ခံစားမွု၌ စြဲမက္မွုအာ႐ုံ ကပ္ညႇိတတ္သည္။ ဆင္းရဲေသာ ခံစားမွု၌ ေဒါသထြက္မွုအာ႐ုံ ကပ္ညႇိတတ္သည္။ ဆင္းရဲမဟုတ္ ခ်မ္းသာမဟုတ္ေသာ ခံစားမွု၌ မသိမွုအာ႐ုံ ကပ္ညႇိတတ္သည္။ ခံစားမွု ေဝဒနာတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ သိလၽွင္ ယခုဘဝ၌ပင္ ရဟႏၲာ ျဖစ္သည္။

သန ၃၆.၄: ပါတာလသုတ္ – The Bottomless Pit/The Bottomless Chasm [Nyanaponika | Thanissaro] [Bodhi]
မေလ့လာ မသင္ၾကားထားေသာသူသည္ ဆင္းရဲေသာ ခံစားမွုတို႔ကို သည္းမခံနိုင္။

သန ၃၆.၅: ဒ႒ဗၺသုတ္To Be Known [Nyanaponika] [Bodhi]
ခ်မ္းသာေသာ ခံစားမွုကို ဆင္းရဲဟုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲေသာ ခံစားမွုကို ဆူးေျငာင့္ဟုလည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာမဟုတ္ ဆင္းရဲမဟုတ္ေသာ ခံစားမွုကို မျမဲဟုလည္းေကာင္း ေကာင္းစြာ ပိုင္းျခားသိျမင္နိုင္လၽွင္ ယခုဘဝ၌ပင္ ရဟႏၲာျဖစ္မည္။

သန ၃၆.၆: သလႅသုတ္ – The Dart/The Arrow [Nyanaponika | Thanissaro] [Bodhi]
မေလ့လာ မသင္ၾကားထားေသာသူလည္း ခံစားမွု ၃ မ်ိဳးကို ခံစားရသည္။ အရိယာတပည့္လည္း ခံစားမွု ၃ မ်ိဳးကို ခံစားရသည္။ မည္သို႔ ကြာျခားသနည္း။

  သန ၃၆.၇: ပဌမ ေဂလညသုတ္ – At the Sick Room (1)/The Sick Ward (1) [Nyanaponika | Thanissaro] [Bodhi]
လူနာေဆာင္သို႔ ျမတ္စြာဘုရားက တစ္ပါးတည္းႂကြကာ ေသခါနီးအခ်ိန္၌ မည္သို႔ရွုရမည္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၃၆.၈: ဒုတိယ ေဂလညသုတ္ At the Sick Room (2) [Nyanaponika] [Bodhi]
လူနာေဆာင္သို႔ ျမတ္စြာဘုရားက တစ္ပါးတည္းႂကြကာ ေသခါနီးအခ်ိန္၌ မည္သို႔ရွုရမည္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၃၆.၉: အနိစၥသုတ္ Impermanent [Nyanaponika] [Bodhi]
ေဝဒနာတို႔၏ သေဘာ သဘာဝကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၃၆.၁၀: ဖႆမူလကသုတ္ Rooted in Sense-impression [Nyanaponika] [Bodhi]
ခံစားမွု ေဝဒနာတို႔ ျဖစ္ေပၚလာပုံ အေၾကာင္းအရင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၃၆.၁၁: ရေဟာဂတသုတ္ – Secluded/Alone [Nyanaponika | Thanissaro] [Bodhi]
႐ူပဈာန္မွ အ႐ူပဈာန္သို႔ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တက္၍ သခၤါရတို႔ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ၿငိမ္းကာ ရဟႏၲာျဖစ္ပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၃၆.၁၂: ပဌမ အာကာသသုတ္ In the Sky (1) [Nyanaponika] [Bodhi]
ေလတို႔သည္ တိုက္ခ်င္သလို တိုက္သကဲ့သို႔ ခံစားမွု ေဝဒနာတို႔သည္လည္း ခႏၶာကိုယ္၌ မ်ိဳးစုံေပၚေပါက္ေနသည္။

သန ၃၆.၁၃: ဒုတိယ အာကာသသုတ္In the Sky (2) [Nyanaponika] [Bodhi]
ေလတို႔သည္ တိုက္ခ်င္သလို တိုက္သကဲ့သို႔ ေဝဒနာတို႔သည္လည္း ခႏၶာကိုယ္၌ မ်ိဳးစုံေပၚေပါက္ေနသည္။

သန ၃၆.၁၄: အဂါရသုတ္The Guest House [Nyanaponika] [Bodhi]
တည္းခိုရာ အေဆာက္အဦး၌ လူေပါင္းစုံ တည္းခိုသကဲ့သို႔ ခံစားမွု ေဝဒနာတို႔သည္လည္း ခႏၶာကိုယ္၌ မ်ိဳးစုံေပၚေပါက္ေနသည္။

သန ၃၆.၁၅: ပဌမ အာနႏၵသုတ္ – To Ananda (1) [Nyanaponika] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားက အရွင္အာနႏၵာကို ခံစားမွု ေဝဒနာတို႔၏ အေၾကာင္း၊ ျဖစ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္နည္း၊ သာယာဖြယ္၊ အျပစ္ ႏွင့္ ထြက္ေျမာက္ျခင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႐ူပဈာန္မွ အ႐ူပဈာန္သို႔ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တက္၍ သခၤါရတို႔ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ၿငိမ္းကာ ရဟႏၲာျဖစ္ပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၃၆.၁၆: ဒုတိယ အာနႏၵသုတ္ – To Ananda (2) [Nyanaponika] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားက အရွင္အာနႏၵာကို ခံစားမွု ေဝဒနာတို႔၏ အေၾကာင္း၊ ျဖစ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္နည္း၊ သာယာဖြယ္၊ အျပစ္ ႏွင့္ ထြက္ေျမာက္ျခင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၃၆.၁၇: ပဌမ သမၺဟုလသုတ္ – Eightfold 1 [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္းတို႔ကို ခံစားမွု ေဝဒနာတို႔၏ အေၾကာင္း၊ ျဖစ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္နည္း၊ သာယာဖြယ္၊ အျပစ္ ႏွင့္ ထြက္ေျမာက္ျခင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၃၆.၁၈: ဒုတိယ သမၺဟုလသုတ္ – Eightfold 2 [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္းတို႔ကို ခံစားမွု ေဝဒနာတို႔၏ အေၾကာင္း၊ ျဖစ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္နည္း၊ သာယာဖြယ္၊ အျပစ္ ႏွင့္ ထြက္ေျမာက္ျခင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၃၆.၁၉: ပဥၥကဂၤသုတ္ – Carpenter Fivetools/With Pañcakanga [Nyanaponika | Thanissaro] [Bodhi]
ပဥၥကဂၤလက္သမားႀကီးႏွင့္ အရွင္ဥဒါယီတို႔ ေဝဒနာအမ်ိဳးအစားတို႔ မည္မၽွရွိေၾကာင္း အျမင္ကြဲေနသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဟာၾကားေသာသုတ္ျဖစ္ပါသည္။

သန ၃၆.၂၀: ဘိကၡဳသုတ္ – Monks [Bodhi]
အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆုံး ခ်မ္းသာကို သိခ်င္ လိုခ်င္ ပါသလား။ ျမတ္စြာဘုရားက တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေကာင္းတထက္ ေကာင္းေသာ ခ်မ္းသာမ်ားကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၃၆.၂၁: သီဝကသုတ္ – To Sivaka [Nyanaponika | Thanissaro] [Bodhi]
ျဖစ္သမၽွ အေကာင္းအဆိုး အတိတ္ကံေၾကာင့္ဟု ပုံခ်ေလ့ရွိေသာ အယူမွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ကံအယူမဟုတ္။

သန ၃၆.၂၂: အ႒သတပရိယာယသုတ္ – One Hundred Eight Feelings/The One-hundred-and-eight Exposition [Nyanaponika | Thanissaro] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝဒနာတို႔ကို ၃ မ်ိဳးႏွင့္ ၆ မ်ိဳးခြဲကာ အမ်ားအားျဖင့္ ေဟာၾကားေသာ္လည္း ဤသုတ္တြင္ ၁၀၈ မ်ိဳးခြဲျခားျပထားပါသည္။

သန ၃၆.၂၃: အညတရဘိကၡဳသုတ္To a Certain Bhikkhu [Thanissaro] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္းတစ္ပါးကို ခံစားမွု ေဝဒနာတို႔၏ အေၾကာင္း၊ ျဖစ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္နည္း၊ သာယာဖြယ္၊ အျပစ္ ႏွင့္ ထြက္ေျမာက္ျခင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ တဏွာသည္ ေဝဒနာျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္ဟု ေဟာထားသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။

သန ၃၆.၃၀: သုဒၶိကသုတ္ – Purified of Feeling [Bodhi]

သန ၃၆.၃၁: နိရာမိသသုတ္ – Unworldly/Not of the Flesh [Nyanaponika | Thanissaro] [Bodhi]
ပီတိ၊ သုခ ႏွင့္ ဥေပကၡာ ေဝဒနာတို႔ကို ၃မ်ိဳးခြဲ၍ ျပင္ပအာ႐ုံ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ရေသာ ေဝဒနာ၊ ႐ူပဈာန္ ဝင္စားေနခ်ိန္တြင္ ရေသာ ေဝဒနာ ႏွင့္ ရဟႏၲာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ မိမိစိတ္ကို ဆင္ျခင္ေသာအခါတြင္ ရေသာ ေဝဒနာ ဟူ၍ ေဟာၾကားထားပါသည္။

 

 ၃၇. မာတုဂါမသံယုတ္ – Destinies of women

သန ၃၇.၃၄: ၀ၯီသုတ္Growth [Thanissaro]
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႀကီးပြာေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ၅ ခ်က္ကို ေဟာထားပါသည္။

၃၈. ဇမၺဳခါဒကသံယုတ္ – Jambhukhadaka the wanderer

သန ၃၈.၁၄: ဒုကၡပဉွာသုတ္Stress [Thanissaro]
အရွင္သာရိပုၾတာက ဒုကၡ သုံးမ်ိဳးႏွင့္ ဒုကၡ ခ်ဳပ္ရာ လမ္းေၾကာင္းကို ေဟာထားပါသည္။

 

 ၃၉. သာမ႑ကသံယုတ္ – Samandaka the wanderer

 

၄၀. ေမာဂၢလာနသံယုတ္ – Ven. Moggallana

သန၄၀.၉: အနိမိတၱပဉွာသုတ္The Signless [Walshe]
ရဟႏၲာဘဝ မရေသးခင္ တရားက်င့္ေနေသာ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ကို ျမတ္စြာဘုရားက တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ တရားေဟာျခင္းျဖစ္သည္။

 

 ၄၁. စိတၱသံယုတ္ – Citta the householder

သန ၄၁.၁: သံေယာဇနသုတ္ – The Fetter
သံေယာဇဥ္ႏွင့္ ပက္သက္၍ တရားေဆြးေႏြးရင္း အျမင္ကြဲေနေသာ မေထရ္ႀကီးမ်ားကို စိတၱသူႂကြယ္က ရွင္းလင္း ေဟာေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ စိတၱသူႂကြယ္သည္ “တရားေဟာတတ္ကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္ ဥပါသကာတို႔တြင္ မစၧိကာသ႑ၿမိဳ႕သား စိတၱသူႂကြယ္သည္ အျမတ္ဆုံး (ဧတဒဂၢ) ေပတည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ဥပါသကာ ျဖစ္သည္။ စိတၱသူႂကြယ္သည္ အနာဂါမ္ ျဖစ္သည္ဟု ျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ အသိအမွတ္ ျပဳခံရေသာ ဥပါသကာလည္း ျဖစ္ပါသည္။

သန ၄၁.၃: ဒုတိယ ဣသိဒတၱသုတ္ About Isidatta [Thanissaro]
စိတၱသူႂကြယ္၏ သကၠာယအျမင္ ျဖစ္ရျခင္း ေမးခြန္းမ်ားကို မေျဖနိုင္ေသာ မေထရ္ႀကီးမ်ားအစား ရဟန္းငယ္ အရွင္ဣသိဒတၱက ေျဖဆိုေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သန ၄၁.၄: မဟကပါဋိဟာရိယသုတ္ – About Mahaka [Thanissaro]
စိတၱသူႂကြယ္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္ တန္ခိုးျပေသာ အရွင္မဟက က ေက်ာ္ၾကားျခင္း လာဘ္မ်ားျခင္းကို အလိုမရွိ၍ ေက်ာင္းမွ အၿပီးထြက္သြားေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သန ၄၁.၅: ပဌမ ကာမဘူသုတ္ About Kamabhu (1) [Nizamis]
ျမတ္စြာဘုရား အက်ဥ္းေဟာထားေသာ ဂါထာကို စိတၱသူႂကြယ္က အရွင္ကာမဘူကို ရွင္းလင္းေဟာၾကားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သန ၄၁.၆: ဒုတိယ ကာမဘူသုတ္ About Kamabhu (2) [Nizamis]
စိတၱသူႂကြယ္ႏွင့္ အရွင္ကာမဘူတို႔ တရားေဆြးေႏြးေသာ အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းအရာတို႔မွာ သကၠာယ၊ ဥပါဒါနကၡႏၶာ (စြဲလမ္းဖြယ္ခႏၶာ)၊ အဂၤါရွစ္ပါး ရွိေသာ မဂ္၊ နိေရာဓ သမာပတ္ စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္းအရာစုံ ပါဝင္ပါသည္။ ဤသုတ္သည္ မန ၄၄: စူေဠဝဒလႅသုတ္ ႏွင့္ထပ္တူ နည္းပါးျဖစ္၍ အနည္းငယ္ ပိုရွည္ပါသည္။

သန ၄၁.၇: ေဂါဒတၱသုတ္ To Godatta [Thanissaro]
စိတၱသူႂကြယ္က အရွင္ေဂါဒတၱကို အဓိပၸါယ္မတူ အသုံးအႏုံးလည္းမတူေသာ တရားတို႔ႏွင့္ အဓိပၸါယ္တူ၍ အသုံးအႏုံးသာ ကြဲေသာ တရားတို႔ကို ရွင္းလင္း ေဟာၾကားေသာ အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။

သန ၄၁.၉: အေစလကႆပသုတ္ – Naked ascetic Kassapa
လူေဘာင္ကိုစြန႔္၍ အျခားအယူ၌ ရဟန္းျပဳသြားေသာ သူငယ္ခ်င္းေဟာင္း အေစလကႆပကို စိတၱသူႂကြယ္က ရဟန္းဒကာ ျပဳေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသုတ္တြင္ စိတၱသူႂကြယ္သည္ ႐ူပဈာန္မ်ားကို လိုသလို ဝင္စားႏွိင္ျခင္း၊ အနာဂါမ္ ျဖစ္ျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သန ၄၁.၁၀: ဂိလာနဒႆနသုတ္ – Sick/Seeing the Sick (Citta) [Thanissaro | Walshe]
စိတၱသူႂကြယ္က ေသခါနီးအခ်ိန္တြင္ မိသားစု မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားကို ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ႏွင့္ ေပးကမ္းလွူဒါန္းျခင္း၌ ေဆာက္တည္ရန္ မွာၾကားပုံကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

၄၂. ဂါမဏိသံယုတ္ – Village headmen

သန ၄၂.၂: တာလပုဋသုတ္ To Talaputa the Actor [Thanissaro]
ဇာတ္ဆရာႀကီးက မိမိ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းေသာ အတတ္ပညာျဖင့္ ပတ္သက္၍ ေမးေလၽွာက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သန ၄၂.၃: ေယာဓာဇီဝသုတ္To Yodhajiva (The Warrior) [Thanissaro]
စစ္ဗိုလ္မွူးႀကီးက မိမိ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းေသာ အတတ္ပညာျဖင့္ ပတ္သက္၍ ေမးေလၽွာက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သန ၄၂.၆: အသိဗႏၶကပုတၱသုတ္[Brahmans] of the Western Land [Thanissaro]
မည္သူကမွ မည္သူ႔ကို မကယ္နိုင္ပါ။ မိမိ၏ သီလကသာ မိမိကို ဆြဲတင္နိုင္မည္။

သန ၄၂.၇: ေခတၱဴပမသုတ္ Teaching [Walshe]
ျမတ္စြာဘုရားသည္ သတၱဝါအားလုံး၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အလိုရွိေသာ္လည္း အားလုံးကို ညီတူညီမၽွ အခ်ိန္ေပး၍ တရားေဟာျခင္းေတာ့ မျပဳပါ။

သန ၄၂.၈: သခၤဓမသုတ္The Conch Trumpet [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရား၏ ကံဝါဒႏွင့္ ဂ်ိန္းတို႔၏ ကံဝါဒ ျခားနားပုံကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ မွားရြင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ငရဲၾကၿပီဟု စိတ္စြဲေနလၽွင္ တကယ္ ငရဲသို႔ ေရာက္နိုင္သည္။ ေနာင္တရ၍ ေနာက္မျဖစ္ရန္ ဆင္ျခင္ၿပီး ျဗဟၼာ ဝိဟာရ (ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ) ပြားမ်ားျခင္းျဖင့္ စင္ၾကယ္ရသည္။

သန ၄၂.၉: ကုလသုတ္Families [Thanissaro]
“ျမတ္စြာဘုရားသည္ သတၱဝါတို႔ကို အစဥ္သနားျခင္း ရွိသည္ဆိုလၽွင္ အဘယ္ေၾကာင့္ အငတ္ေဘးက်ခ်ိန္တြင္ ဆင္းရဲေသာ မိသားစုမ်ားထံမွ ဆြမ္းခံသနည္း”ဟု ေမးေလၽွာက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဒါန၏အေရးပါပုံ ႏွင့္ မိသားစုတို႔ ပ်က္စီးဆုံးရွံးရျခင္း အေၾကာင္း ၈မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၄၂.၁၀: မဏိစူဠကသုတ္ To Maniculaka [Thanissaro]
ရဟန္းတို႔ ေရႊေငြ ကိုင္ခြင့္ရွိမရွိကို ေမးေလၽွာက္ထားပါသည္။

သန ၄၂.၁၁: ဘျဒကသုတ္To Gandhabhaka (Bhadraka) [Thanissaro]
အတိတ္ႏွင့္ အနာဂါတ္ကို မဆိုထားႏွင့္ ယခု ကာလ၌ပင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္းကို ခံစားရသနည္း။ ျမတ္စြာဘုရားက အလြန္ရိုးရွင္း နားလည္လြယ္ေသာ ဥပမာမ်ားျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

 

၄၃. အသခၤတသံယုတ္ – The unfashioned (Nibbana)

 

၄၄. အဗ်ာကတသံယုတ္ – Undeclared

သန ၄၄.၁: ေခမာသုတ္ With Khema [Thanissaro] [Bodhi]
ေကာသလမင္းႀကီးက ေခမာ ဘိကၡဳနီ (ရဟန္းမိန္းမ) ကို ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးလၽွင္ ေနာက္ထက္ျဖစ္ေသးသေလာ မျဖစ္သေလာဟု ေမးေလၽွာက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပန္တြင္ “တထာဂေတာ” ကို သတၱဝါဟု ျပန္ဆို၍ အျခားေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္မ်ားတြင္ “တထာဂတာ” ပုဒ္အရ ျမတ္စြာဘုရားဟု ျပန္ထားပါသည္။ ေခမာ ဘိကၡဳနီသည္ “ႀကီးျမတ္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္ ရဟန္းမိန္းမတို႔တြင္ ထို ေခမာသည္ အျမတ္ဆုံး (ဧတဒဂၢ) ေပတည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ရဟန္းမျဖစ္သည္။ အရွင္သာရိပုၾတာသည္ ရဟန္းမ်ားတြင္ ပညာအရာ၌ ဧတဒဂၢ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေခမာ ဘိကၡဳနီသည္ ရဟန္းမမ်ားတြင္ ပညာအရာ၌ ဧတဒဂၢ ရျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀၀ ခန႔္ကပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးေျမာက္ ေပးခဲ့သည္ကို ၾကည္ညိဳဖြယ္ ေတြ႕ရပါသည္။ အျမတ္ဆုံး (ဧတဒဂၢ) ဂုဏ္ကို ရဟန္းမ်ား၊ ရဟန္းမိန္းမမ်ား၊ ဒကာမ်ား၊ ဒကာမမ်ား အထိ ခ်ီးေျမာက္ေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။ အေသးစိတ္ကို အန ၁၈၈-၁၉၇ တြင္ၾကည့္ပါ။

သန ၄၄.၂: အႏုရာဓသုတ္To Anuradha [Thanissaro] [Bodhi]
သတၱဝါ ေသၿပီးသည္ေနာက္၌ ဆက္လက္ျဖစ္၏၊ မျဖစ္၏၊ ျဖစ္လည္းျဖစ္၏ မျဖစ္လည္းမျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို အရွင္အႏုရာဓက ျမတ္စြာဘုရားကို ေမးျမန္းေလၽွာက္ထားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပန္တြင္ “တထာဂေတာ” ကို သတၱဝါဟု ျပန္ဆို၍ အျခား အဂၤလိတ္ဘာသာျပန္မ်ားတြင္ “တထာဂတာ” ပုဒ္အရ ျမတ္စြာဘုရားဟု ျပန္ထားပါသည္။

သန ၄၄.၃: ပဌမ သာရိပုတၱေကာ႒ိကသုတ္Sariputta and Kotthita (1) [Thanissaro][Bodhi]
သတၱဝါ ေသၿပီးသည္ေနာက္၌ ဆက္လက္ျဖစ္၏၊ မျဖစ္၏၊ ျဖစ္လည္းျဖစ္၏ မျဖစ္လည္းမျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို အရွင္မဟာေကာ႒ိက က အရွင္သာရိပုၾတာကို ေမးေလၽွာက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သန ၄၄.၄: ဒုတိယ သာရိပုတၱေကာ႒ိကသုတ္Sariputta and Kotthita (2) [Thanissaro][Bodhi]
သတၱဝါ ေသၿပီးသည္ေနာက္၌ ဆက္လက္ျဖစ္၏၊ မျဖစ္၏၊ ျဖစ္လည္းျဖစ္၏ မျဖစ္လည္းမျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို အရွင္မဟာေကာ႒ိက က အရွင္သာရိပုၾတာကို ေမးေလၽွာက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သန ၄၄.၅: တတိယ သာရိပုတၱေကာ႒ိကသုတ္ Sariputta and Kotthita (3) [Thanissaro] [Bodhi]
သတၱဝါ ေသၿပီးသည္ေနာက္၌ ဆက္လက္ျဖစ္၏၊ မျဖစ္၏၊ ျဖစ္လည္းျဖစ္၏ မျဖစ္လည္းမျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို အရွင္မဟာေကာ႒ိက က အရွင္သာရိပုၾတာကို ေမးေလၽွာက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သန ၄၄.၆: စတုတၳ သာရိပုတၱေကာ႒ိကသုတ္ Sariputta and Kotthita (4) [Thanissaro] [Bodhi]
သတၱဝါ ေသၿပီးသည္ေနာက္၌ ဆက္လက္ျဖစ္၏၊ မျဖစ္၏၊ ျဖစ္လည္းျဖစ္၏ မျဖစ္လည္းမျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို အရွင္မဟာေကာ႒ိက က အရွင္သာရိပုၾတာကို ေမးေလၽွာက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သန ၄၄.၇: ေမာဂၢလာနသုတ္ With Moggallana [Thanissaro] [Bodhi]
အျခားအယူဝင္ လွည့္လည္ေသာ ရဟန္း ဝစၧေဂါတၱက အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ကို သကၠာယ မကင္းေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သန ၄၄.၈: ဝစၧေဂါတၱသုတ္With Vacchagotta [Thanissaro] [Bodhi]
အျခားအယူဝင္ လွည့္လည္ေသာ ရဟန္း ဝစၧေဂါတၱက ျမတ္စြာဘုရားကို သကၠာယ မကင္းေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သန ၄၄.၉: ကုတူဟလသာလာသုတ္ With Vacchagotta [Thanissaro] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားက သတၱဝါေသဆုံးၿပီး ေနာက္တ္ဖန္ ခႏၶာကိုယ္ မရခင္ၾကားတြင္ တဏွာသည္ ေလာင္စာျဖစ္သည္ဟု မီးဥပမာျဖင့္ ေဟာထားပါသည္။ (အရပ္သုံးစကားမ်ားျဖင့္ နားလည္ေအာင္ ေရးထားပါသည္။ သကၠာယ အျမင္ျဖင့္ ဘဝတစ္ခုမွ ဘဝတစ္ခုသို႔ ခုန္ကူးေနေသာ Spirit ကို မဆိုလိုပါ။)

သန ၄၄.၁၀: အာနႏၵသုတ္ To Ananda [Thanissaro] [Bodhi]
သတၱဝါ၏ Spirit သည္ အျမဲတည္ရွိေနသည္ဟု ယူဆေသာ သႆတဝါဒႏွင့္ သတၱဝါသည္ ေသလၽွင္ၿပီးဆုံးသည္ဟု ယူဆေသာ ဥေစၧဒဝါဒအေၾကာင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အတၱရွိသည္ မရွိသည္ဟု မေဟာရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းကို ေတြ႕ရပါမည္။

သန ၄၄.၁၁: သဘိယကစၥာနသုတ္ With Sabhiya [Thanissaro] [Bodhi]
အျခားအယူဝင္ လွည့္လည္ေသာ ရဟန္း ဝစၧေဂါတၱက အရွင္သဘိယကစၥာန္ကို သကၠာယ မကင္းေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။